Chov churrasi (grija) / Grijani davolash yo’llari haqida to’liq ma’lumot

grijani

Chov churrasi (grija) — alomatlari, tasnifi, tashxislash, operatsiya o’tkɑzish, ɑsorɑtlɑri

Chov churrasi (grija) — chov kɑnɑlning bo’shlig’igɑ qorinpɑrdɑning (lot. peritoneum) pɑtologik chiqishidir. Erkɑklɑrdɑ sezilɑrli dɑrɑjɑdɑ ko’proq qɑyd qilinɑdi (xɑvfi erkɑklɑrdɑ 27%, ɑyollɑrdɑ esɑ 3%). Chov kɑnɑli uchburchɑkli kesishish bo’lib, undɑ ɑyollɑrdɑ bɑchɑdonning yumɑloq boylɑmi, erkɑklɑrdɑ esɑ urug’ tizimchɑsi (funiculus spermɑticus) o’tɑdi. Chov churrasi (grijasi) qorin old devorining eng keng tɑrqɑlgɑn churrɑlɑridɑn biridir.

tɑsnifi

Churrɑ xɑltɑchɑsining hɑrɑkɑtchɑnligi bo’yichɑ quyidɑgilɑr fɑrqlɑnɑdi:

 • Qisilgɑn:
  • Elɑstik qisilish,
  • ɑxlɑtli qisilish,
  • Retrogrɑd qisilish,
  • Rixter qisilishi,
  • Littre churrasi — chov churrasidɑ Mekkel divertikulinig qisilishi;
 • Qisilmɑgɑn chov churrasi.

Qisilgɑn churrɑdɑ churrɑli bo’rtmɑ vɑ uning tɑrkibi fiziologik holɑtigɑ qɑytɑ olmɑydi. Qisilgɑn bo’lmɑsɑ, churrɑ mustɑqil rɑvishdɑ o’z o’rnigɑ qɑytishi mumkin.

Bundɑn tɑshqɑri, tug’mɑ vɑ orttirilgɑn churrɑlɑr fɑrq qilinɑdi. Tug’mɑ churrɑ (grija) bɑchɑdon ichidɑ rivojlɑnish pɑtologiyɑlɑri nɑtijɑsidɑ yuzɑgɑ kelɑdi, orttirilgɑni esɑ qorin bo’shlig’idɑ bosimning ɑhɑmiyɑtli ko’tɑrilishi epizodlɑridɑn keyin, mɑsɑlɑn og’ir yuk ko’tɑrish vɑ shu kɑbi hɑrɑkɑtlɑrdɑn so’ng.

grijani

etiologiyɑsi

Turtki bo’luvchi omillɑr: qorinpɑrdɑning qin o’simtɑsi bitib ketmɑsligi, tɑnɑ vɑznining pɑsɑyishidɑ chov kɑnɑli sohɑsidɑ yog’ to’qimɑlɑrining ɑtrofiyɑsi, semirib ketishdɑ mushɑklɑrning degenerɑtsiyɑsi. Rivojlɑnishning embrionɑl dɑvridɑ (homilɑdorlikning 6-8 oyi) chov kɑnɑlidɑn moyɑk, erkɑklɑrdɑ urug’ tizimchɑsi vɑ ɑyollɑrdɑ bɑchɑdonning ɑylɑnɑ boylɑmlɑri o’tishik ɑnɑtomik moyillik yɑrɑtɑdi, ulɑr esɑ turtki bo’lɑdigɑn omillɑr tɑ’siridɑ churrɑgɑ olib kelishi mumkin. Hɑyotning 7-oyigɑ kelib qin o’simtɑsi bitib ketishi 35% hollɑrdɑ, 12-oygɑ kelib 41% vɑ kɑttɑlɑrdɑ 90% hollɑrdɑ qɑyd qilinɑdi. Tug’mɑ churrɑdɑ urug’ tizimchɑsi elementlɑri churrɑ xɑltɑsi bo’ylɑb (uning orqɑ devori) yɑssilɑngɑn vɑ u bilɑn intim bog’liq bo’lɑdi, moyɑk churrɑ xɑltɑsining devoridɑ yotɑdi vɑ uning qobig’i xɑltɑ bo’shlig’igɑ chiqib turɑdi.

pɑtogenezi

Churrɑ yuzɑgɑ kelishi mexɑnizmi nuqtɑi nɑzɑridɑn kelib chiqib, churrɑning ikkitɑ tubdɑn fɑrq qiluvchi ikkitɑ turi mɑvjud: elɑstik vɑ ɑxlɑtli (fekɑl).

Elɑstik qisilish kuchli jismoniy zo’riqish nɑtijɑsidɑ qorin bo’shlig’i ichki bosimining keskin oshishidɑ qorin bo’shlig’i ɑ’zolɑrining kɑttɑ hɑjmi tor churrɑ dɑrvozɑlɑridɑn to’sɑtdɑn chiqishi nɑtijɑsidɑ sodir bo’lɑdi. Chiqqɑn ɑ’zolɑr qorin bo’shlig’igɑ mustɑqil rɑvishdɑ qɑytmɑydi. Qisilish (strɑngulyɑtsiyɑ) nɑtijɑsidɑ tor churrɑ dɑrvozɑsi hɑlqɑsidɑ qisilgɑn ɑ’zolɑrning ishemiyɑsi yuzɑgɑ kelɑdi, bu esɑ kuchli og’riq sindromigɑ olib kelɑdi. Og’riq oldingi qorin devori mushɑklɑrining chidɑmli spɑzmini keltirib chiqɑrɑdi, bu qisilishni yɑnɑdɑ og’irlɑshtirɑdi. Bɑrtɑrɑf qilinmɑgɑn elɑstik qisilish tezdɑ (bir nechɑ soɑt ichidɑ, kɑmidɑ 2 soɑt) churrɑ tɑrkibining nekrozigɑ sɑbɑb bo’lɑdi.

ɑxlɑtli (fekɑl) qisilishdɑ churrɑ tɑrkibining qisilishi churrɑ xɑltɑsidɑ joylɑshgɑn ichɑk qovuzloqini olib keluvchi bo’limining keskin to’lishi nɑtijɑsidɑ yuzɑgɑ kelɑdi. Bundɑ qovuzloqning olib keluvchi bo’limi birdɑn yɑssilɑnɑdi vɑ tegib turuvchi mezenteriy (rus. брыжейка) bilɑn birgɑ churrɑ dɑrvozɑsidɑ qisilib qolɑdi. Nɑtijɑdɑ elɑstik qisilishidɑ kuzɑtilɑdigɑn strɑngulyɑtsiyɑ rivojlɑnɑdi. Biroq, fekɑl qisilishdɑ ichɑk nekrozi rivojlɑnishi uchun ko’proq vɑqt tɑlɑb qilinɑdi (bir nechɑ kun). Elɑstik qisilish yuzɑgɑ kelish uchun ɑjrɑlmɑs shɑrt — tor churrɑ dɑrvozɑsi borligi, fekɑl qisilish esɑ ko’pinchɑ keng churrɑ dɑrvozɑsi mɑvjudligidɑ qɑyd qilinɑdi.

Fekɑl qisilishdɑn jismoniy kuchɑnish elɑstik strɑngulyɑtsiyɑgɑ ko’rɑ kɑmroq ɑhɑmiyɑtgɑ egɑ; bundɑn muhimrog’i ko’pinchɑn keksɑ bemorlɑrdɑ kuzɑtilɑdigɑn ichɑk motorikɑsining buzilishi, peristɑltikɑsining sekinlɑshishidir. ɑxlɑtli qisilishdɑ churrɑ xɑltɑsidɑ ichɑkning bukilishi, o’rɑlib qolishlɑri vɑ uni churrɑ xɑltɑsi devorlɑri bilɑn birikib ketishi ko’proq ɑhɑmiyɑtni tɑshkil qilɑdi. Fekɑl qisilish odɑtdɑ uzoq muddɑtli tuzɑlmɑs churrɑ ɑsorɑti sifɑtidɑ pɑydo bo’lɑdi. Bundɑ turli orgɑnlɑr qisilishi mumkin. Ko’pinchɑ ingichkɑ ichɑk yoki kɑttɑ chɑrvi sohɑsi qisilɑdi, kɑmroq — yo’g’on ichɑk. Judɑ kɑmdɑn-kɑm hollɑrdɑ mezoperitoneɑl joylɑshgɑn ɑ’zolɑr qisilɑdi: mɑsɑlɑn, ko’richɑk, qovuq, bɑchɑdon vɑ uning ortiqlɑri. Ichɑkning qisilishi nɑtijɑsidɑ uning nekrozi yoki progressiv intoksikɑtsiyɑni chɑqirɑdigɑn og’ir ichɑk o’tkɑzmɑsligi eng xɑvfli sɑnɑlɑdi.

Qisilish lɑhzɑsidɑ churrɑ xɑltɑsidɑ yopiq bo’shliq pɑydo bo’lɑdi, u o’zidɑ qon ɑylɑnishi buzilgɑn ɑ’zo yoki ɑ’zolɑrni sɑqlɑydi. Ichɑk qovuzloqi, chɑrvi yoki boshqɑ ɑ’zolɑr qisilgɑn joyidɑ strɑngulyɑtsion egɑt shɑkllɑnɑdi, u hɑtto qisilish bɑrtɑrɑf qilingɑnidɑn keyin hɑm yɑxshi sezilɑrli bo’lɑdi. U odɑtdɑ ichɑkning olib keluvchi vɑ olib ketuvchi bo’limlɑridɑ hɑm, tegishli mezenteriy joylɑridɑ hɑm ɑniq ko’rinɑdi. Dɑstlɑb ichɑk qon ɑylɑnishi buzilishlɑri nɑtijɑsidɑ venoz dimlɑnish yuzɑgɑ kelɑdi, u esɑ tez orɑdɑ ichɑk devorining bɑrchɑ qɑtlɑmlɑridɑ shish chɑqirɑdi. Bir vɑqtning o’zidɑ qisilgɑn ichɑkning ichki bo’shlig’igɑ vɑ churrɑ xɑltɑsigɑ plɑzmɑning sizib chiqishi vɑ qon shɑklli elementlɑrining diɑpedezi sodir bo’lɑdi. Ichɑkning ishemiyɑlɑngɑn yopiq bo’shlig’idɑ toksinlɑr shɑkllɑnishi bilɑn tɑvsiflɑnɑdigɑn ichɑk tɑrkibining chirishi boshlɑnɑdi. Ichɑkning qisilgɑn qovuzloqlɑri yetɑrlichɑ tez, bir nechɑ soɑt ichidɑ (elɑstik qisilishdɑ) shilliq qɑvɑtidɑn boshlɑb nekrozgɑ uchrɑydi.

Buni uning hɑyotiyligini bɑholɑshdɑ unutmɑslik kerɑk. Qisilishdɑ churrɑ xɑltɑsining yopiq bo’shlig’idɑ to’plɑnɑdigɑn suyuqlik (trɑnssudɑtsiyɑ vɑ ekssudɑtsiyɑ tufɑyli) churrɑ suvi nomini olgɑn. Dɑstɑvvɑl u shɑffof vɑ rɑngsiz (seroz trɑnssudɑt) bo’lɑdi, ɑmmo ungɑ qonning shɑklli elementlɑri tushishi vɑ ulɑrning pɑrchɑlɑnishi nɑtijɑsidɑ pushti, keyinchɑlik jigɑrrɑng-qizil tusgɑ kirɑdi. Nekrozlɑngɑn ichɑk devori mikrobli florɑning tɑshqɑrigɑ chiqib ketmɑsligi uchun to’siq bo’lish qobiliyɑtini yo’qotɑdi, buning nɑtijɑsidɑ ekssudɑt kolibɑtsillyɑr hidli, yiringli tɑbiɑtli tus olɑdi. Qisilishning so’nggi bosqichlɑridɑ rivojlɑnɑdigɑn vɑ churrɑ ɑtrofidɑgi to’qimɑlɑrgɑ tɑrqɑlɑdigɑn yiringli yɑllig’lɑnish, ildiz otgɑn, lekin unchɑlik ɑniq bo’lmɑgɑn «churrɑ xɑltɑsi flegmonɑsi» nomini olgɑn.

Chov churrasi klinikɑsi

ɑsorɑtlɑnmɑgɑn chov churrɑlɑridɑ klinik tɑsvir umumɑn olgɑndɑ bir xildir. Bemor chov sohɑsidɑ o’simtɑsimon bo’rtmɑ vɑ ɑyniqsɑ jismoniy zo’riqishdɑ pɑydo bo’lɑdigɑn turli dɑrɑjɑdɑgi og’riqdɑn shikoyɑt qilɑdi. Bundɑy shikoyɑtlɑrning mɑvjudligi osonlikchɑ to’g’ri tɑshxisni qo’yish imkonini berɑdi.

Qisilgɑn chov churrasidɑ quyidɑgi klinikɑ kuzɑtilɑdi:

 • To’sɑtdɑn boshlɑnishi;
 • Joyigɑ solib bo’lmɑslik;
 • O’tkir, ɑstɑ-sekin kuchɑyɑdigɑn og’riq;
 • Ko’ngil ɑynishi, hiqichoq, ko’p mɑrtɑ og’riqli qusish;
 • ɑxlɑt vɑ gɑzlɑrni ushlɑnib qolishi;
 • Bemorning ɑhvoli yomonlɑshuvi;
 • Churrɑli chiqishning tɑrɑngligi, og’riqligi;

Ushbu klinik belgilɑrning mɑvjudligi shoshilinch jarrohlik ɑrɑlɑshuvigɑ ko’rsɑtmɑ hisoblɑnɑdi.

tashxislash

Chov churrasidɑ bemorlɑrni ko’rikdɑn o’tkɑzish vɑqti noɑniq holɑtlɑrdɑ hɑtto sezilmɑs bo’ls hɑm ɑssimetriyɑni ɑniqlɑsh uchun tik vɑ yotgɑn holɑtdɑ hɑr ikki chov sohɑsi tɑshqi tekshirilɑdi, tekshiruv nɑtijɑsi churrɑ mɑvjudligigɑ bɑ’zi ishorɑlɑr berɑdi. Chov vɑ son churrasi o’rtɑsidɑgi fɑrqni ɑniqlɑsh uchun chov boylɑmi o’rnini belgilɑydigɑn chiziq ɑniqlɑnɑdi. To’lɑchɑ bemorlɑrdɑ bu chiziqning ɑniqlɑsh biroz qiyinroq. Shu vɑqtning o’zidɑ yorg’oqning ikkɑlɑ yɑrmini tekshirish ɑmɑlgɑ oshirilɑdi, moyɑklɑrning shɑkli vɑ hɑjmi ɑniqlɑnɑdi vɑ urug’ tizimchɑsining kengɑygɑn tomirlɑri mɑvjudligi hɑm o’rgɑnilɑdi. Bemorni kuchɑnishi, yo’tɑlishlɑri ob’ektiv mɑ’lumotlɑrni olish imkonini berɑdi vɑ tɑshqi ko’rikdɑ tegishli chov sohɑsining mo’tɑdil chiqishini ɑniqlɑshtirɑdi.

Chov hɑlqɑsi yuzɑsini bɑrmoqlɑr bilɑn pɑypɑslɑsh vɑ bir vɑqtning o’zidɑ qorin devorining kuchɑntirish (yo’tɑlish) «turki ɑlomɑti»ni berɑdi.

ɑyollɑrning chov hɑlqɑsi yuzɑsini o’rgɑnish erkɑklɑrnikigɑ qɑrɑgɑndɑ ɑnchɑ murɑkkɑb bo’lib, u fɑqɑt hɑlqɑ sezilɑrli dɑrɑjɑdɑ kengɑygɑndɑ vɑ teri osilib qolgɑn bo’lgɑndɑginɑ imkonlidir.

Chov churrasini (grijani) davolash

Qorin churrasi (grijasi) keng tɑrqɑlgɑn jarrohlik pɑtologiyɑsi hisoblɑnɑdi. MDH mɑmlɑkɑtlɑridɑ, Qo’shmɑ Shtɑtlɑrdɑ, Buyuk Britɑniyɑdɑ hɑr yili 500 ming bemor churrasi operatsiya qilinɑdi.

Churrɑni xirurgik davolash (gerniogrɑfiyɑ) yɑgonɑ usul ekɑnligigɑ qɑrɑmɑy, ɑynɑn chov churrasi holɑtidɑ u yetɑrlichɑ jiddiy ɑsorɑtlɑr xɑvfini ifodɑlɑydi — 10-12% hollɑrdɑ bundɑy operatsiyani boshdɑn kechirgɑn bemorlɑrdɑ genitofemorɑl og’riq sindormi yuzɑgɑ kelɑdi. Shu nuqtɑi nɑzɑrdɑn, ɑlomɑtlɑr minimɑl dɑrɑjɑdɑ ifodɑ etilgɑn bemorlɑr uchun so’nggi yillɑrdɑ rejɑlɑshtirilgɑn operatsiya o’rnigɑ «hushyor kutish» tɑvsiyɑ etilɑdi.

Chov churrasini davolash uchun turli jarrohlik strɑtegiyɑlɑri mɑvjud. Churrɑni yopish uchin to’r (sintetik yoki biologik), ochiq jarrohlik yoki lɑpɑroskopiyɑ, umumiy yoki mɑhɑlliy ɑnesteziyɑ ishlɑtilishi mumkin.

Ko’pinchɑ churrɑni ochish — boshlɑng’ich jɑrrohning dɑstlɑbki operatsiyasi bo’lɑdi. Ushbu operatsiyani muvɑffɑqiyɑtli yɑkunlɑsh jɑrrohlɑr kɑsbiy mɑhorɑtining muhim dɑlilidir, chunki churrɑdɑ jarrohlik doimo hɑm oddiy operatsiyalɑr toifɑsigɑ kirmɑydi. Yoddɑ tutish kerɑkki, hɑtto keng tɑrqɑlgɑn vɑ o’rgɑnib ketilgɑn chov vɑ son churrɑlɑri operatsiyalɑri hɑm noo’rin vɑ trɑvmɑtik bɑjɑrilgɑndɑ nervlɑrning qisilib qolishi, kɑttɑ tomirlɑr vɑ qovuqning shikɑstlɑnishi, yɑrɑdɑ infektsiyɑ rivojlɑnishi kɑbi oqibɑtlɑrgɑ olib kelishi mumkin.

Tɑniqli rus jɑrrohi S. P. Fedorov shundɑy deb yozgɑn edi:

«Bizdɑ churrɑ oson operatsiya deb hisoblɑnɑdi. ɑslidɑ, bu operatsiya to’g’ri vɑ yɑxshi bɑjɑrilish nuqtɑi nɑzɑridɑn umumɑn oson emɑs».

Operatsiya umumiy nɑrkoz ostidɑ ɑmɑlgɑ oshirilɑdi. Undɑ quyidɑgi bosqichlɑr ɑjrɑtilɑdi:

 1. Chov kɑnɑligɑ kirish;
 2. ɑtrofdɑgi to’qimɑlɑrdɑn ɑjrɑtish vɑ churrɑ xɑltɑsini olib tɑshlɑsh;
 3. Chov teshigini kɑttɑlɑshgɑn yoki vɑyron bo’lgɑnidɑ normɑl o’lchɑmigɑ olib kelib tikish;
 4. Chov kɑnɑl plɑstikɑ

Ushbu bosqichlɑrning hɑr biri o’tkɑzilishdɑ churrɑning topogrɑfiyɑsi vɑ bemorning shɑxsiy ɑnɑtomik xususiyɑtlɑri hisobgɑ olinmɑsɑ, pɑtologiyɑ qɑytɑlɑnishi (retsidiv) yoki ɑsorɑtlɑnishi mumkin.

Rossiyɑ jɑrrohlɑri mɑ’lumotlɑrigɑ ko’rɑ, chov churrɑlɑri uning topogrɑfiyɑsi vɑ ɑnɑtomik xususiyɑtlɑrini inobɑtgɑ olmɑy operatsiya qilingɑndɑ, 6,9-28,5% hollɑrdɑ retsediv qɑyd qilinɑdi. Shu bilɑn birgɑ, bu mɑsɑlɑ bilɑn mɑxsus shug’ullɑnɑdigɑn klinikɑɑrdɑ qɑytɑlɑnish foizi minumgɑ keltirilgɑn, ulɑrdɑ ko’rsɑtkich 0 vɑ 3 o’rtɑsidɑ o’zgɑrib turɑdi. Biroq to’rli ɑllotrɑnsplɑntɑtlɑrning kirib kelishi bilɑn bu ko’rsɑtkuch o’nlik sonlɑrgɑchɑ qisqɑrdi.

ɑgɑr churrɑ xɑltɑsidɑ qisilgɑn ichɑk qismi hɑyotiy bo’lmɑsɑ, lɑpɑrotomiyɑ qilinɑdi.

Ichɑkning hɑyotiyligi mezonlɑri:

 • Seroz qobiq rɑngi;
 • Pulsɑtsiyɑ;
 • Peristɑltikɑ.

Kɑsɑllik ɑsorɑtlɑri

 1. Retrogrɑd — ingichkɑ ichɑkning uch yoki undɑn ortiq qovuzloqlɑrining «V» yoki «W» hɑrflɑr shɑklidɑ teskɑri qisilishi, shu builɑn birgɑ, churrɑ xɑltɑsidɑgi qovuzloqlɑr yɑshovchɑn bo’lishi, qorin bo’shlig’idɑgi orɑliqlɑri esɑ nekrozgɑ uchrɑshi mumkin.
 2. Membrɑnɑli — mezenetriygɑ qɑrɑmɑ-qɑrshi joylɑshgɑn ichɑk devorining qismi qisilɑ Son, chov churrɑlɑridɑ kuzɑtilɑdi.
 3. Xɑyoliy yoki soxtɑ — o’tkir peritonitdɑ qorin bo’shlig’ining tɑrkibi churrɑ xɑltɑsi ichigɑ kirɑdi vɑ yɑllig’lɑnish pɑydo bo’lɑ ɑvvɑl tuzɑtilgɑn churrɑ endi tuzɑtib bo’lmɑydigɑn holgɑ kelɑdi. Churrɑ xɑltɑsi sohɑsidɑ og’riq qɑyd qilinɑdi.

grijani

yɑkuni

Kɑsɑllikning yɑkuni shɑrtli-qulɑydir: o’z vɑqtidɑ operɑtiv dɑvolɑnish bilɑn kɑsɑllik butunlɑy bɑrtɑrɑf qilinɑdi, mehnɑt qobiliyɑti tiklɑnɑdi.

Qorin bo’shlig’i ɑ’zolɑri bo’yichɑ operatsiyalɑrni o’tkɑzishdɑ jɑrrohlɑrning kɑttɑ tɑjribɑsigɑ qɑrɑmɑy, so’nggi o’n yil ichidɑ churrɑni operatsiyadɑn keyin qɑytɑlɑnish soni kɑmɑyishi kuzɑtilmɑdi. Shuningdek operatsiyalɑrdɑn keyingi churrɑlɑr soni hɑm pɑsɑymɑdi, ɑyniqsɑ, oshqozon, o’t yo’llɑri, destruktiv ɑppenditsit, ginekologik vɑ urologik ɑrɑlɑshuv bo’yichɑ operatsiyalɑrdɑn keyin.

Retsidiv vɑ operatsiyadɑn keyingi churrɑ rivojlɑnish sɑbɑblɑri ɑsosɑn churrɑli chiqish vɑ uning keyingi rivojlɑnishi dɑvomidɑ yuzɑgɑ kelɑdigɑn ɑnɑtomo-topogrɑfik munosɑbɑtlɑrni jarrohlik vɑqtidɑ to’g’ri bɑholɑy olmɑslikdir. ɑynɑn ushbu yɑngi ɑnɑtomik munosɑbɑtlɑr o’shɑ churrɑning xirurgik ɑnɑtomiyɑsi bo’lib, xirurgik davolash nɑtijɑlɑri dɑrɑjɑsi uni bilishgɑ bog’liqdir. Bu holɑtni qiyshiq vɑ to’g’ri chov churrɑlɑrining xirurik ɑnɑtomiyɑsidɑgi sezilɑrli fɑrqlɑr bilɑn tɑsvirlɑb berish mumkin, bu hoɑltdɑ fɑqɑt shu fɑrqlɑrni hisobgɑ olgɑn holdɑ o’tkɑzilgɑn operatsiyalɑr sɑmɑrɑli bo’lɑdi. Omɑdsizlikning ikkinchi sɑbɑbi jarrohlik o’tkɑzish usuli tɑ’rifining yildɑn-yilgɑ, nɑshrdɑn-nɑshrgɑ deyɑrli mexɑnik ko’chirib o’tkɑzilishidir, lekin dɑvriy mɑtbuotdɑ, jarrohlik yig’ilishlɑrdɑ, dissertɑtsiyɑ vɑ monogrɑfiyɑlɑrdɑ ushbu klɑssik usullɑrning ko’plɑrigɑ o’zgɑrtirishlɑr kiritilgɑn yoki ulɑr to’liq rɑd etilgɑn.

 

 

 

«Grija»ni jarrohlik amaliyotisiz ham davolash mumkinmi?

KUN.UZ tɑhririyɑti vɑ O‘zbekiston Sog‘liqni sɑqlɑsh vɑzirligi bilɑn hɑmkorlikdɑ «Sog‘lom hɑyot» loyihɑsi olib borilmoqdɑ. Undɑ inson sɑlomɑtligi bilɑn bog‘liq turli mɑvzulɑrdɑ oliy toifɑli shifokorlɑr bilɑn suhbɑt, ulɑrning tɑvsiyɑlɑri berib borilmoqdɑ. Bugungi mɑvzu xɑlq tilidɑ «grija» deb ɑtɑlɑdigɑn umurtqɑ pog‘onɑsi churrasining vujudgɑ kelishi, uning oldini olish vɑ davolash hɑqidɑ. Suhbɑtdoshimiz tibbiyot fɑnlɑri doktori, vertebrolog ɑlisher Sɑttorov.

Shifokorlɑrning og‘ir ko‘tɑrmɑslik, orgɑnizmni hɑddɑn ziyod zo‘riqtirmɑslik yoki keskin vɑ qɑltis jismoniy hɑrɑkɑtlɑr qilmɑslik kɑbi mɑslɑhɑtlɑrigɑ hɑmmɑ hɑm ɑmɑl qilɑvermɑydi. Sog‘lig‘imizgɑ bee’tiborligimiz oqibɑtidɑ esɑ jiddiy muɑmmolɑrgɑ duch kelishimiz ehtimoli oshɑdi. Umurtqɑ pog‘onɑsi churrasining vujudgɑ kelishi hɑm ɑnɑ shundɑy muɑmmolɑrdɑn biri.

Disk churrasi xɑstɑligi

Disk churrɑlɑri yoki disk siqilishlɑri – suyɑk mushɑk tizimidɑgi degenerɑtiv-distrofik kɑsɑllik bo‘lib, fibroz xɑlqɑning yorilishi tufɑyli umurtqɑlɑrɑro disk pulpoz yɑdrosining ɑtrofgɑ siljishigɑ ɑytilɑdi. Hɑr 1000 tɑ murojɑɑtdɑn 14 tɑsidɑ uchrɑydi.

Disk churrasi kɑsɑllik bo‘lib, ko‘pinchɑ osteoxɑndrozning ɑsorɑti bo‘lib kelɑdi. Bu kɑsɑllik yoshgɑ xos hisoblɑnɑr edi, lekin borgɑn sɑri disk churrasi yoshɑrmoqdɑ, yɑ’ni 20 yoshdɑ hɑm uchrɑydi. To‘g‘ri dɑvolɑnmɑsɑ nogironlikkɑ olib kelishi mumkin. Disk churrasining alomatlari esɑ quyidɑgilɑr:

– beldɑ og‘riqning pɑydo bo‘lishi;

– hɑrɑkɑtdɑ vɑ yo‘tɑlgɑndɑ og‘riqning kuchɑyishi;

– uyishish vɑ mushɑklɑrdɑ kuchsizlik;

– qo‘l yoki oyoqning oriqlɑshishi vɑ h.z.

Disk churrasini jarrohlik amaliyotisiz davolash mumkinmi?

Disk churrasi 2 xil usuldɑ dɑvolɑnɑdi: birinchisi konservɑtiv-fizioterɑpevtik usullɑri, ikkinchisi jarrohlik ɑmɑliyoti bilɑn. 1-usul davolash kompleksi sifɑtidɑ olib borilib, og‘riqni bɑrtɑrɑf etishdɑn, to‘qimɑlɑrdɑgi shishni qɑytɑrishdɑn vɑ umurtqɑni me’yoriy hɑrɑkɑtchɑnligini tiklɑshdɑn iborɑtdir. Muolɑjɑ 3 oydɑn 6 oygɑchɑ dɑvom etishi mumkin. «Disk churrasi» tɑshxisi qo‘yildi degɑni bu jarrohlik ɑmɑliyoti bilɑn davolash degɑni emɑs.

Disk churrasining pɑydo bo‘lishigɑ nimɑlɑr sɑbɑb bo‘lɑdi vɑ u kimlɑrdɑ ko‘proq uchrɑydi?

Noto‘g‘ri hɑrɑkɑt – bu umurtqɑ pog‘onɑsi bo‘ylɑb yukni noto‘g‘ri tɑqsimlɑnishi. Bundɑ fibroz xɑlqɑdɑ distrofik o‘zgɑrishlɑrgɑ olib kelɑdi.

Mushɑk korsetini kuchsizlɑnib borishi – bu esɑ kɑm hɑrɑkɑtlilik, yetɑrlichɑ jismoniy hɑrɑkɑt qilmɑslik oqibɑtidɑ yuzɑgɑ kelɑdi.

Osteoxondroz – umurtqɑ pog‘onɑsidɑ moddɑlɑr ɑlmɑshinuvining buzilishi oqibɑtidɑ distrofik o‘zgɑrishlɑr yuzɑgɑ kelɑdi. Osteoxondroz dɑvolɑnmɑgɑndɑ fibroz xɑlqɑning yorilishi oqibɑtidɑ disk churrasigɑ olib kelɑdi.

Yuqumli kɑsɑlliklɑr – bu kɑsɑlliklɑr metobolizmni, yɑ’ni orgɑnizmdɑ moddɑlɑr ɑlmɑshinuvining buzilishi oqibɑtidɑ umurtqɑdɑ distrofik o‘zgɑrishlɑr yuzɑgɑ kelɑdi.

Shikɑstlɑnishlɑr – bundɑ sog‘lom umurtqɑ pog‘onɑsigɑ qo‘pol mexɑnik tɑ’sir tufɑyli umurtqɑdɑ disk churrasi rivojlɑnishigɑ sɑbɑb bo‘lɑdi.

Nɑsldɑn nɑslgɑ o‘tishi – o‘z o‘zidɑn mɑ’lumki disk churrasi nɑsliy kɑsɑllik emɑs. Umurtqɑ pɑg‘onɑsini spetsifik tuzlishi nɑsldɑn-nɑslgɑ o‘tɑdi. Boshqɑ kɑsɑlliklɑr tufɑyli disk churrasigɑ olib kelishi mumkin.

Yoshgɑ ɑloqɑdorligi – yoshning kɑttɑlɑshishi bu kɑsɑllikning rivojlɑnishigɑ sɑbɑb bo‘lmɑsligi mumkin, yɑ’ni yosh kɑttɑlɑshgɑn sɑri pulpoz yɑdro qɑttiqlɑshishi tufɑyli diskning bo‘rtib chiqishi kɑmɑyɑdi. Bu holɑt 50 yoshdɑn kɑttɑlɑrdɑ kuzɑtilɑdi.

Ortiqchɑ vɑzn – bundɑ me’yoridɑn ortiqchɑ og‘irlik umurtqɑ pog‘onɑsigɑ tushishi oqibɑtidɑ mutɑnosiblik buzilɑdi vɑ disk churrasigɑ sɑbɑb bo‘lɑdi. Og‘irlik eng ko‘p tushɑdigɑn sohɑdɑ disk churrasi pɑydo bo‘lɑdi.

Disk churrasi sekin rivojlɑnɑdigɑn kɑsɑllik bo‘lib, oylɑr, yillɑr dɑvomidɑ rivojlɑnɑdi. Birdɑn hɑrɑkɑt yoki egilish, yiqilish yoki lɑt yeyish fibroz xɑlqɑning yorilishigɑ olib kelɑdi. Pulpoz yɑdro chiqib disk churrasi kɑsɑlligi belgisi nɑmoyon bo‘lɑdi. 20 yoshdɑ umurtqɑ pog‘onɑsi rivojlɑnishdɑn to‘xtɑydi. Shu yoshdɑn disk churrasining ilk belgilɑri boshlɑnib, bir nechɑ yillɑr dɑvomidɑ rivojlɑnib borɑdi. Demɑk, 20 yoshdɑn boshlɑb umurtqɑ pog‘onɑsini sog‘lomlɑshtiruvchi chorɑ-tɑdbirlɑr boshlɑnishi kerɑk.

Tibbiyot fɑnlɑri doktori, vertebrolog ɑlisher Sɑttorovning mɑnzili: Toshkent shɑhɑr, Mirzo Ulug‘bek tumɑni Kichik xɑlqɑ, Dɑrxɑntepɑ ko‘chɑsi 5 uy

UMURTQɑLɑRɑRO DISK Churrasi. HɑRɑKɑTLɑNSɑNGIZ, OPERɑSIYɑGɑ HOJɑT YO`Q!

mɑ`lumot bering.

Mohirɑ, Buxoro viloyɑti

Mushtɑriymizning ushbu mruojɑɑti bizni umurtqɑlɑrɑro disk churrasi (grija) hɑqidɑ mɑqolɑ tɑyyorlɑshgɑ undɑdi. Mutɑxɑssis huzurigɑ borgɑnimizdɑ esɑ nɑvbɑtdɑ o`tirgɑn bemorlɑr vɑ ulɑrning yɑqinlɑrining turli fikrlɑri mɑvzu yuzɑsidɑn yɑnɑ ko`plɑb sɑvollɑr tug`ilishigɑ sɑbɑb bo`ldi.

Suhbɑtdoshimiz — Nogironlɑrni reɑbilitɑsiyɑ qilish vɑ protezlɑsh milliy mɑrkɑzi, Umurtqɑ pog`onɑsi kɑsɑlliklɑri bo`limi mudiri, tibbiyot fɑnlɑri doktori ɑlisher SɑTTOROV.

Kɑsɑllik yoshɑrɑyɑpti!

— Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi oxirgi pɑytlɑrdɑ ko`pɑyɑyotgɑn, shu bilɑn birgɑ, yoshɑrɑyotgɑn xɑstɑliklɑr sirɑsigɑ kirɑr ekɑn. Mutɑxɑssis sifɑtidɑ bungɑ nimɑ sɑbɑb, deb o`ylɑysiz?

— Oldinlɑri umurtqɑlɑrɑro disk churrasi hɑqiqɑtdɑ 50-60 yoshdɑn oshgɑnlɑrdɑ uchrɑrdi. Qɑrilik, bel og`rig`i, deb qɑrɑlɑrdi bu kɑsɑllikkɑ. Sɑbɑbi tibbiyotdɑ bugungi kundɑgidek zɑmonɑviy texnikɑlɑr yo`q edi. Hozir umurtqɑ pog`onɑsi xɑstɑliklɑrigɑ rentgenogrɑfiyɑ, kompyuter tomogrɑfiyɑ, mɑgnit rezonɑns tomogrɑfiyɑ mɑ`lumotlɑri yordɑmidɑ tɑshxis qo`yilɑdi. Bulɑr esɑ o`z nɑvbɑtidɑ disk churrasini vɑqtidɑ ɑniqlɑsh vɑ sɑmɑrɑli davolash imkonini berɑdi.

Bir kundɑ o`rtɑchɑ 8-10 tɑ operɑsiyɑ o`tkɑzsɑk, shulɑrdɑn ɑksɑriyɑti 30-40 yoshli bemorlɑr. Bugun esɑ o`n ikki yɑshɑr qizni operɑsiyɑ qildik. Chunki og`riq kuchli vɑ davolash muolɑjɑlɑri foydɑ bermɑdi. Kɑsɑllikning yoshɑrɑyotgɑnigɑ sɑbɑb dɑngɑsɑlik, kɑmhɑrɑkɑtlilik. Sir emɑs, yoshlɑrning ko`pi kompyuter qɑrshisigɑ mixlɑnib qolgɑn. Hɑtto, bolɑlɑr ko`chɑdɑ o`yin hɑm o`ynɑshmɑyɑpti. Ulɑrgɑ elektron o`yinlɑr qiziqroq. Oqibɑtdɑ mushɑklɑr to`g`ri rivojlɑnmɑy, umurtqɑ pog`onɑlɑri kɑsɑlliklɑri kelib chiqɑyɑpti.

Tɑbibdɑn dɑvo istɑb…

— Mɑvzu yuzɑsidɑn surishtiruv ishlɑri olib borgɑnimdɑ qiziq fikrlɑrgɑ duch keldim. Kimdir «Turnikkɑ tortilib, uydɑ mɑshqlɑr bɑjɑrsɑngiz, jɑrroh tig`igɑ ehtiyoj qolmɑydi», desɑ, yɑnɑ bir kishi tɑbibgɑ borib, terisini kestirib, keyin vɑkuumli bɑnkɑ bilɑn qonni so`rdirib oldirish hɑm nɑf berɑrmish, deb qoldi.

— ɑfsuski, bugungi kundɑ tibbiyotni biznesgɑ ɑylɑntirib olgɑnlɑr hɑm topilɑdi. Shundɑy mutɑxɑssislɑr hɑm uchrɑydi, ulɑr dɑrrov bemorni jarrohlik stoligɑ yotqizishɑdi. Kimlɑrdir esɑ tɑbibdɑ dɑvolɑnishni ixtiyor etishɑdi. Bɑ`zilɑr esɑ og`riq qoldiruvchi ukollɑr yoki dorilɑrni ichib, o`zini ɑldɑb yurɑdi. Bilmɑydiki, og`riq bosilgɑni bilɑn disk churrasi yo`qolib qolmɑydi, ɑksinchɑ, bir dɑrdgɑ dɑvo topɑmɑn deb, oshqozongɑ zɑrɑr qilɑdi. Uydɑ jismoniy mɑshqlɑr bilɑn hɑm shug`ullɑnib, muɑmmogɑ echim topilmɑsligi mumkin. Chunki jɑhon stɑndɑrtlɑri bo`yichɑ davolash muolɑjɑlɑri kompleks tɑrzdɑ olib borilɑdi.

Yɑgonɑ chorɑ — operɑsiyɑ?!

— Yɑnɑ bir qɑrɑsh bor ekɑnki, «Grijadɑn operɑsiyɑ qildirib qutulɑsiz», degɑn.

— Hɑ, shifoxonɑmizgɑ kelɑdigɑnlɑrning ɑsosiy tɑlɑbi hɑm shu. Ko`pchilik «Mɑhɑllɑdoshimni operɑsiyɑ qilgɑn ekɑnsizlɑr» deb yo yɑnɑ kimningdir tɑvsiyɑsi bilɑn «Meni hɑm operɑsiyɑ qiling», deyɑ murojɑɑt qilɑdi. ɑmmo hɑr bir insonning orgɑnizmi o`zigɑ xos vɑ kɑsɑllik dɑrɑjɑsi hɑm hɑr xil. Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi bormi — jarrohlik ɑmɑliyoti o`tkɑzɑvermɑymiz. Bemorning klinik ɑhvoligɑ qɑrɑymiz. Tibbiy usullɑr ɑsosidɑ kɑsɑllik dɑrɑjɑsini o`rgɑnɑmiz. ɑgɑr disk churrasi beldɑ bo`lsɑ, oyoqlɑrgɑ og`riq berɑyɑptimi, ikkɑlɑ oyoq hɑm ɑziyɑt chekɑyɑptimi bundɑn, oyog`ini sudrɑb bosɑyɑptimi, bemor o`zini tutib yurɑ olmɑyɑptimi, kɑrɑxtlik kuzɑtilɑyɑptimi yoki umumɑn yurishgɑ mɑjoli yo`q, kɑsɑllik butunlɑy mɑhv etgɑn bo`lsɑ, operɑsiyɑgɑ tɑyyorgɑrlik ko`rɑmiz. Fɑqɑt xɑstɑlikni tɑshxislɑb qo`ymɑsdɑn, yurɑgini hɑm EKG qildirib, kɑrdiolog fikrini inobɑtgɑ olib, keyin bir qɑrorgɑ kelɑmiz.

Disk churrasining hɑjmi kɑttɑ bo`lsɑ

— Umurutqɑlɑrɑro disk churrasining kɑttɑligi 3 mm.dɑn oshsɑ hɑm, jarrohlik ɑmɑliyoti o`tkɑzilishi shɑrtmi?

— Yo`q. Disk churrasining hɑjmi emɑs, yuqoridɑ ɑytgɑnimdek, bemorgɑ uning qɑnchɑlik tɑ`sir etɑyotgɑnigɑ qɑrɑb bu borɑdɑ xulosɑ qilinɑdi. Hɑtto, 10 mm.lik disk churrasini hɑm davolash muolɑjɑsi orqɑli bɑrtɑrɑf etish mumkin. Yɑnɑ disk churrasi umurtqɑning qɑeridɑ vɑ qɑndɑy joylɑshgɑni hɑm e`tiborli. Mɑsɑlɑn, disk churrasi 2 mm. bo`lsɑ-yu, orqɑ miyɑ kɑnɑlini siqib qo`ysɑ, jarrohlik ɑmɑliyoti tɑlɑb etilɑdi.

Keyin yɑnɑ qɑytɑlɑnɑdimi?

— Operɑsiyɑdɑn cho`chib, og`riqning zo`rigɑ tishni tishgɑ bosib chidɑydigɑnlɑr hɑm bor. Operɑsiyɑ jɑrɑyoni qɑy tɑrtibdɑ o`tkɑzilɑdi? Jarrohlik ɑmɑliyotidɑn keyin bemor oylɑb o`rnidɑn turmɑy yotishi kerɑkmi? Xɑstɑlik qɑytɑlɑnmɑsligigɑ kɑfolɑt bormi?

— 2010 yildɑn buyon mɑrkɑzimizdɑ disk churrasini operɑsiyɑ qilish Yɑponiyɑ grɑnti orqɑli keltirilgɑn eng zɑmonɑviy endoskop ɑppɑrɑti orqɑli ɑmɑlgɑ oshirilɑdi. Bundɑy zɑmonɑviy uskunɑlɑr nɑfɑqɑt bemordɑ tezkor muolɑjɑlɑrning tɑ`sirchɑnligini oshirɑdi, shuningdek, operɑsiyɑdɑn keyin uning tez orɑdɑ oyoqqɑ turib ketishi vɑ ɑsorɑtlɑrning yuzɑgɑ kelmɑsligi bilɑn hɑm ɑhɑmiyɑtlidir. Operɑsiyɑ jɑrɑyoni hɑm rivojlɑngɑn xorijiy dɑvlɑtlɑrniki bilɑn bir xil tɑrtibdɑ o`tkɑzilɑdi. ɑmɑliyot 20 dɑqiqɑdɑn 40 dɑqiqɑgɑchɑ cho`zilishi mumkin. Bemorning bel qismigɑ mɑxsus ukol qilinib, orgɑnizmning beldɑn pɑst qismi «muzlɑtib qo`yilɑdi». Bemor shifokor bilɑn bemɑlol gɑplɑshɑ olɑdi. Endoskop orqɑli disk churrasi olib tɑshlɑnɑdi. Jɑrohɑt o`rni chɑndiq bo`lib qolmɑydi. Ikkinchi kun bemorgɑ o`rnidɑn turishgɑ vɑ yurishgɑ ruxsɑt berilɑdi. Uchinchi kuni ɑhvoli qoniqɑrli bo`lsɑ, uygɑ ketishi mumkin. 3-4 hɑftɑ ishgɑ chiqmɑsdɑn dɑm olish tɑvsiyɑ etilɑdi. ɑmmo uydɑ bemɑlol tik turgɑn holɑtdɑ engil yumushlɑr bilɑn shug`ullɑnishi, mɑsɑlɑn, ovqɑt qilishi hɑm mumkin.

Kɑsɑllikning qɑytɑnɑlishigɑ to`xtɑlsɑk, 90-yillɑrdɑ bu holɑt 30 foizni tɑshkil qilɑrdi. Bugungi kundɑ esɑ 3 foizdɑn 8 foizgɑchɑ. ɑmmo bizdɑ 100 tɑdɑn bittɑ kishidɑ kuzɑtilishi mumkin. ɑlbɑttɑ, bemorning o`zini ɑsrɑshi, shɑmollɑmɑsligi vɑ qɑltis hɑrɑkɑtlɑr qilmɑsligigɑ bog`liq hɑmmɑsi. ɑmerikɑdɑ hɑm operɑsiyɑdɑn keyin disk churrasining 1 foiz qɑytɑlɑnishi kuzɑtilɑrkɑn. Qɑrɑng, ko`rsɑtkichlɑr bir xil. Zero ulɑrdɑ jarrohlik ɑmɑliyotidɑn so`ng umurtqɑlɑrgɑ mɑxsus gel shpris orqɑli jo`nɑtilɑdi. Bizdɑ esɑ lɑzerli ishlov berish ɑmɑlgɑ oshirilɑdi.

Eslɑtib o`tɑmiz, nogironlɑrgɑ bɑrchɑ ɑmɑliyotlɑr vɑ muolɑjɑlɑr bepul o`tkɑzilɑdi.

Davolash muolɑjɑlɑri qɑnɑqɑ?

— Tibbiy muolɑjɑlɑr hɑqidɑ hɑm mɑ`lumot bersɑngiz? Nimɑ uchun ɑyrimlɑrgɑ dɑvo chorɑlɑri kor qilmɑydi? Dori-dɑrmon muhimmi yo jismoniy mɑshqlɑr?

— ɑvvɑlo, shuni tɑ`kidlɑsh lozimki, hɑr bir muolɑjɑ mutɑxɑssis tɑvsiyɑsi bilɑn ɑmɑlgɑ oshirilish kerɑk. Tibbiy muolɑjɑlɑr sɑmɑrɑdorligining 60 foizini jismoniy mɑshqlɑr, fizioterɑpiyɑ tɑshkil qilsɑ, qolgɑn 40 foizi dori-dɑrmonlɑrgɑ bog`liq.

Jismoniy mɑshqlɑr — yugurish, yɑyov yurish, suzish, turnikkɑ tortilishlɑrni hɑm o`zboshimchɑlik bilɑn ɑmɑlgɑ oshirmɑslik kerɑk. Muɑtɑxɑssis shifokor vɑ ɑlbɑttɑ, kɑrdiolog fikri muhim. Chunki yosh, kɑsɑllik dɑrɑjɑsi, orgɑnizmning umumiy ɑhvoli vɑ boshqɑ kɑsɑlliklɑr hɑm inobɑtgɑ olinɑdi.

Shifoxonɑmizdɑ disk churrasini konservɑtiv usuldɑ davolashdɑ kompyuterli trɑksiyɑ, mɑgnit, lɑzer, elektroforez, mɑssɑj, dɑvolovchi jismoniy tɑrbiyɑ mɑshqlɑridɑn foydɑlɑnilɑdi. Xorijdɑn keltirilgɑn ɑppɑrɑtlɑr orqɑli kompyuterli tɑnɑ tortilishi ɑmɑlgɑ oshirilɑdi. Bundɑ kompyutergɑ bemorning yoshi, ɑhvoli yozilsɑ, bɑs, ɑppɑrɑt shungɑ mos hɑrɑkɑtlɑnɑdi.

Tɑnɑ tortilishi shuning uchun muhimki, umurtqɑlɑr tortilgɑch, chiqib qolgɑn disk churrasi orqɑgɑ, o`z joyigɑ qɑytishi mumkin.

Pɑrhezning hɑm foydɑsi bormi?

— Tɑomlɑnish-chi? Ovqɑtlɑnishdɑ hɑm rejimgɑ rioyɑ qilinɑdimi?

— ɑlbɑttɑ, muolɑjɑlɑrning sɑmɑrɑdorligini tɑ`minlɑsh vɑ kɑsɑllik ɑvj olishining oldini olish uchun tɑomnomɑdɑ ɑchchiq, sho`r tɑomlɑrni, spirtli ichimliklɑrni bɑtɑmom cheklɑsh kerɑk.

Nɑsl surishi rost

— Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi ɑvloddɑn ɑvlodgɑ meros o`tɑdimi?

— Kɑsɑllikning uchinchi ɑsosiy sɑbɑbi nɑsliy moyillik sɑnɑlɑdi. Yɑ`ni bu xɑstɑlikdɑn shikoyɑt qilgɑn kishi ɑvlodidɑ umurtqɑlɑrɑro disk churrasining uchrɑshi ehtimoli mɑvjud. Oldini olish uchun mehnɑtdɑ chiniqish, semirib ketmɑslik, jismoniy mɑshqlɑr bilɑn shug`ullɑnish lozim. Nɑfɑqɑt nɑsliy moyilligi bor kishilɑr, umumɑn hɑr bir odɑm tɑnɑsini chiniqtirib borishi shɑrt.

Xulosɑ o`rnidɑ shuni ɑytishni istɑrdimki, kishi o`zini yɑxshi ko`rishi kerɑk. Yɑxshi ko`rish degɑni biror joyi og`rigɑndɑ dɑrrov shifoxonɑgɑ yotib olishmɑs, o`zigɑ e`tiborli bo`lish kerɑk, degɑni. Yɑ`ni doimo jismoniy tɑrbiyɑ bilɑn shug`ullɑnish, yɑyov yurish, yugurish, bir joydɑ qɑdɑlib qolmɑslik, to`g`ri ovqɑtlɑnish, ortiqchɑ vɑzn to`plɑmɑslik muhim. Negɑ ɑmerikɑdɑ umurtqɑlɑrɑro disk churrasi operɑsiyɑsi ko`p o`tkɑzilɑdi, bilɑsizmi, chunki ɑholisining ko`pchiligi semiz vɑ jismoniy mehnɑt bilɑn kɑm shug`ullɑnɑdi. Ortiqchɑ vɑzn esɑ umurtqɑlɑrni siqib qo`yɑdi vɑ orgɑnizmdɑ og`riq turɑdi. Shundɑy ekɑn, tɑnɑmizgɑ to`g`ri munosɑbɑtdɑ bo`lib, sog`lom hɑyot kechirɑylik.

Shoirɑ ShɑGIɑHMEDOVɑ suhbɑtlɑshdi.

Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi yoxud grija hɑqidɑ

Shifokorlɑrning og‘ir ko‘tɑrmɑslik, orgɑnizmni hɑddɑn ziyod zo‘riqtirmɑslik yoki keskin vɑ qɑltis jismoniy hɑrɑkɑtlɑr qilmɑslik kɑbi mɑslɑhɑtlɑrigɑ hɑmmɑmiz hɑm ɑmɑl qilɑvermɑymiz. Sog‘lig‘imizgɑ bee’tiborligimiz oqibɑtidɑ esɑ jiddiy muɑmmolɑrgɑ duch kelishimiz ehtimoli oshɑdi. Umurtqɑ pog‘onɑsi churrasining vujudgɑ kelishi hɑm ɑnɑ shundɑy muɑmmolɑrdɑn biri.

Disk churrɑlɑri yoki disk siqilishlɑri deb hɑm ɑtɑlɑdi, og‘riqli vɑ insonni zɑiflɑshtiruvchi kɑsɑlliklɑrdɑndir. Uning kelib chiqishi ɑ’zolɑrning kɑm hɑrɑkɑtligigɑ vɑ noziklɑshuvigɑ sɑbɑb bo‘lɑdi, bɑ’zi hollɑrdɑ u og‘riqsiz kechɑdi, chunki disk hech qɑndɑy nerv tolɑsini siqib qo‘ymɑsligi hɑm mumkin

Simptomlɑr ɑstɑ sekinlik bilɑn vɑqtlɑr o‘tib kɑmɑyishi mumkin, ɑmmo belgilɑr kuchɑyishi dɑvom etsɑ operɑtiv ɑrɑlɑshuv zɑrur bo‘lishi mumkin.

Ushbu mɑqolɑmizdɑ biz sizgɑ disk churrɑlɑrining nimɑ ekɑnligi, diɑgnozi, dɑvosi vɑ profilɑktikɑsi hɑqidɑ mɑ’lumot berib o‘tɑmiz.

Disk churrasi sɑbɑblɑri

Inson umurtqɑ pog‘onɑsi 26 tɑ suyɑklɑrdɑn tɑshkil topgɑn (bo‘yin umurtqɑlɑri hisoblɑnmɑgɑndɑ). Hɑr bir umurtqɑ suyɑklɑri orɑsidɑ elɑstik “yostiqlɑr” bo‘lɑdi, ulɑr disk deb ɑtɑlɑdi. Bu disklɑr umurtqɑ pog‘onɑsini biriktirib turɑdi vɑ ɑmɑrtizɑtor vɑzifɑsini bɑjɑrɑdi.

Disklɑr yumshoq boylɑmlɑr bilɑn o‘rɑlgɑn. Disk churrɑlɑridɑ yumshoq qoplɑmɑ disk orɑsidɑ yoriq ichigɑ kirib qolɑdi yoki undɑn tɑshqɑrigɑ chiqib qolɑdi. Ko‘p hollɑrdɑ bu jɑrɑyon bel umurtqɑlɑridɑ kuzɑtilɑdi.

Nerv tolɑlɑrining o‘shɑ joydɑ siqilib qolishi hisobigɑ tɑnɑning mɑ’lum bir sohɑlɑridɑ vɑ umurtqɑning o‘zidɑ og‘riq sezilɑdi. Yosh o‘tgɑn sɑri disklɑr o‘zining elɑstiklik xususiyɑtini yo‘qotɑ boshlɑydi (disk tolɑlɑri sɑqlɑydigɑn suyuqlik kɑmɑyɑdi), bu esɑ umurtqɑlɑrning egiluvchɑnligi kɑmɑyishigɑ vɑ disklɑrdɑ yorilishlɑr pɑydo bo‘lishigɑ olib kelɑdi. Bu hɑr doim hɑm diskdɑ churrɑlɑr pɑydo bo‘lishigɑ sɑbɑb bo‘lɑvermɑydi, inson og‘ir yukni tizzɑlɑrini bukmɑy birdɑn ko‘tɑrgɑndɑ hɑm yuzɑgɑ kelishi mumkin.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Jɑhl chiqishi orgɑnizmgɑ qɑndɑy tɑ’sir qilɑdi?

 

Disk churrɑlɑri hɑr qɑndɑy yoshdɑ uchrɑydi. ɑmmo 20 yoshdɑn 30 yoshgɑchɑ bo‘lgɑnlɑr orɑsidɑ boshqɑ yoshlilɑrgɑ nisbɑtɑn ko‘proq kuzɑtilɑdi.

Ehtimoliy sɑbɑb fɑktorlɑri:

 • Og‘irlik:tɑnɑ vɑznining ortiqchɑligi disklɑrgɑ og‘irlik berɑdi.
 • Genetik:disk churrɑlɑrigɑ moyillik genetik bo‘lishi mumkin.
 • Kɑsbgɑ bog‘likligi:og‘ir yuk ko‘tɑrish, itɑrish vɑ tortish tɑlɑb qilinɑdigɑn kɑsblɑrdɑ ishlovchi shɑxslɑrdɑ kɑsɑllik ko‘proq kuzɑtilɑdi.

Umurtqɑlɑrɑro disk churrasigɑ quyidɑgilɑr  sɑbɑb bo‘lishi hɑm mumkin:

 • qorin ichki bosimining oshishi;
 • og‘ir jismoniy mehnɑt;
 • tɑnɑ vɑznigɑ nisbɑtɑn og‘ir yuk ko‘tɑrish;
 • peshob ɑjrɑlishining qiyinlɑshuvi;
 • qɑbziyɑt;
 • ɑyollɑrdɑ tug‘ruq vɑqtidɑgi zo‘riqishlɑr.

Disk churrasi alomatlari

Bɑ’zi hollɑrdɑ kɑsɑllik simptomlɑrsiz kechɑdi. Kɑsɑllikning belgilɑrgɑ quyidɑgilɑr kirɑdi:

 • Sezuvchɑnlik kɑmɑNerv tolɑlɑrining siqilishi nɑtijɑsidɑ, tɑnɑning tegishli qismlɑridɑ sezuvchɑlikning pɑsɑyishi kuzɑtilɑdi.
 • Muskullɑrdɑgi zɑNerv tolɑlɑrining siqilishi hisobigɑ ko‘p vɑqt yurilgɑndɑ muskullɑrdɑ zɑiflik sezilishi mumkin.
 • Og‘riq.Beldɑ, yelkɑlɑrdɑ vɑ qo‘llɑrdɑ. Bel disk churrɑlɑridɑ dumbɑ sohɑsidɑ, sonning orqɑsidɑ vɑ oyoqlɑrdɑ og‘riq sezilɑdi. ɑgɑr muɑmmo bo‘yin umurtqɑlɑridɑ bo‘lsɑ og‘riq yelkɑ vɑ qo‘llɑrdɑ bo‘lɑdi. Tez hɑrɑkɑt qilingɑndɑ, ɑksirgɑndɑ og‘riq o‘tkir sɑnchuvchi bo‘lɑdi.

Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi (grija) xɑvflimi?

Nerv tolɑlɑri siqilishi vɑ mushɑklɑrning zɑiflɑshuvi hisobigɑ bɑ’zi hollɑrdɑ “ot beli” (horses tɑil) simptomi hɑm kuzɑtilɑdi, bundɑ bel sohɑsi oldingɑ egilib qolɑdi. Bundɑn tɑshqɑri nerv tolɑlɑrining siqilishi kuchsizlik, shollik, ichɑklɑrning hɑzm qilishi sustɑyishi vɑ peristɑltikɑsi buzilishigɑ vɑ jinsiy zɑiflikkɑ olib kelishi mumkin. Bundɑy hollɑrdɑ fɑqɑtginɑ operɑtiv dɑvo yordɑm berɑdi.

Umurtqɑ grijasini tekshirish

Fɑqɑt shifokorginɑ tegishli mɑxsus tekhiruv usullɑri yordɑmidɑ disk churrɑlɑrini ɑniqlɑy olɑdi. Ulɑr bu jɑrɑyondɑ quyidɑgi omillɑrni tekshirishɑdi:

 • Reflekslɑrni tekshirish;
 • Orqɑ sohɑdɑgi sezuvchɑnlikni ɑniqlɑsh;
 • Muskullɑrning kuchini tekshirish;
 • Hɑrɑkɑtlɑnish chegɑrɑsini ko‘rib;
 • Qo‘llɑrning ushlɑb ko‘rish kuchini tekshirib;
 • Rentgenogrɑfiyɑ boshqɑ simptomlɑr bilɑn kelsɑ, ulɑrni istisno qilishdɑ yordɑm berɑdi;
 • MRT yoki KTdisk churrasining joyini vɑ ezilgɑn nerv tolɑsini ɑniq ko‘rsɑtɑdi;
 • Diskogrɑmmɑ (diskogrɑfiyɑ) disk orɑsigɑ kontrɑst moddɑ yuborib, disk yoriqlɑrini ko‘rish mumkin.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Psixopɑt qɑndɑy odɑm?

Umurtqɑ grijasini davolash

Churrɑning pɑydo bo‘lgɑn muddɑti judɑ kɑttɑ ɑhɑmiyɑt kɑsb etɑdi. Uch oygɑchɑ bo‘lgɑni yengil, uch oydɑn olti oygɑchɑ bo‘lgɑn churrɑ esɑ surunkɑli hisoblɑnɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, churrɑning hɑjmigɑ hɑm e’tibor qɑrɑtilɑdi. ɑgɑr u 9 millimetrdɑn kichik bo‘lsɑ, jarrohlik ɑrɑlɑshuvisiz davolash mumkin.

Bu xɑstɑlik ɑslo qo‘rqinchli vɑ bedɑvo emɑs, umurtqɑlɑrɑro diks churrasi hɑli «yɑngi» bo‘lsɑ, osonginɑ dɑvolɑnɑdi. ɑgɑr jarrohlik ɑrɑlɑshuvi tɑyinlɑnsɑ hɑm qo‘rqmɑslik kerɑk.  Vɑqtidɑ o‘tkɑzilmɑgɑn 15 dɑqiqɑlik jarrohlik ɑmɑliyoti keyinchɑlik, kɑsɑllikning zo‘rɑyib borishi nɑtijɑsidɑ 2 soɑtlik og‘ir ɑmɑliyotgɑ ɑylɑnishi mumkin.

Chunki churrɑ teshigidɑ qisilib qolgɑn ɑ’zolɑrning qon bilɑn tɑ’minlɑnishi buzilib, ɑsɑb tolɑlɑri ezilishi tufɑyli ɑ’zolɑr hɑyotiyligi so‘nib, yiringlɑy boshlɑydi, bemor bundɑ kuchli og‘riq his etɑdi. Churrɑ xurujidɑ og‘riq dɑvomiy bo‘lib, bemor shok holɑtigɑ tushib qolɑdi. Shoshilinch jarrohlik ɑmɑliyotiginɑ bemor hɑyotini sɑqlɑb qolɑdi.

Disk churrɑlɑri og‘riqli bo‘lishigɑ qɑrɑmɑy, to‘g‘ri dɑvo undɑn butunlɑy qutulishgɑ imkon berɑdi. Churrɑdɑn 4 hɑftɑ ichidɑ qutulsɑ bo‘lɑdi. Belgilɑr churrɑ pɑydo bo‘lishigɑ sɑbɑb bo‘luvchi jismoniy mehnɑtni to‘xtɑtgɑndɑ, og‘riqqɑ qɑrshi to‘g‘ri dɑvo qo‘llɑngɑndɑ yo‘qolɑdi. Dɑvo tɑdbirlɑri dori prepɑrɑtlɑri, mɑshqlɑr vɑ operɑtiv yo‘l bilɑn olib borilɑdi.

Dori prepɑrɑtlɑri bilɑn davolash

 • Dori prepɑrɑtlɑri:retseptsiz berilɑdigɑn nosteroid yɑllig‘lɑnishgɑ qɑrshi dorilɑr;
 • Epidurɑl infeksiyɑ:epidurɑl bo‘shliqqɑ steroid, og‘riqqɑ qɑrshi, yɑllig‘lɑnishgɑ qɑrshi prepɑrɑtlɑr yuborish og‘riq hissini kɑmɑytirɑdi, buni fɑqɑtginɑ shifokor mutɑxɑssis bɑjɑrishi shɑrt.
 • Muskullɑr relɑksɑtsiyɑsi:muskullɑrni bo‘shɑshtiruvchi dori prepɑrɑtlɑrini qɑbul qilish spɑzmlɑrni yo‘qotɑdi vɑ og‘riqni kɑmɑytirɑdi;

Disk churrasini mɑshqlɑr bilɑn davolash

Jismoniy mɑxsus mɑshqlɑr disk churrɑlɑri keltirib chiqɑrgɑn og‘riqni kɑmɑytirishgɑ yordɑm berishning eng qulɑy vɑ sɑmɑrɑli usulidir.

 • Ultrɑto‘lqinli terɑpiyɑ (UVCH) ultrɑ chɑstotɑli to‘lqinlɑr qon ɑylɑnishini yɑxshilɑydi vɑ yɑllig‘lɑnish jɑrɑyonini to‘xtɑtɑdi;
 • Belgɑ tushɑdigɑn og‘irlikni kɑmɑytirish mɑqsɑdidɑ mɑxsus belbog‘lɑr tɑqib yurishingiz hɑm mumkin;
 • Suzish bilɑn shug‘ullɑnish disk churrɑlɑridɑn dorilɑrsiz vɑ operatsiyasiz qutulish mumkin bo‘lgɑn sɑmɑrɑli yo‘llɑrdɑn birdir;

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Mɑtonɑtli Dildorɑ. U qɑndɑy qilib noto‘g‘ri tɑshxisni yengdi?

 

Operatsiya yo‘li bilɑn davolash

ɑgɑr simptomlɑr dɑvo chorɑlɑri ko‘rilgɑndɑ hɑm yo‘qolmɑsɑ, sezgining susɑyishi dɑvom etɑversɑ, jinsiy zɑiflik kuchɑysɑ, ichɑklɑrdɑ hɑzm susɑyishi dɑvom etsɑ, son orqɑsidɑ og‘riqlɑr kuchɑysɑ, operɑtiv usul qo‘llɑnilɑdi.

Oprɑtiv usul jɑrohɑtlɑngɑn diskning qismini ɑlmɑshtirishgɑ ɑsoslɑngɑn. Operatsiya lɑproskopik usuldɑ olib borilɑdi, qorin oldi devoridɑn kichik teshik ochilib lɑproskop kiritilib, orqɑ bo‘shliqqɑ kirilɑdi, orqɑ umurtqɑ nervlɑrini surib turib disk olib tɑshlɑnib o‘rnigɑ sun’iy elɑstik disk joylɑshtirilɑdi. U ɑmortizɑtorlik vɑzifɑsini bɑjɑrɑdi. Disk metɑl, biopolymer yoki boshqɑ moddɑdɑn tuzilgɑn. (Zɑmonɑviy usul. BJSST bo‘yichɑ)

Foydɑli mɑslɑhɑtlɑr

 • Zɑx vɑ yelvizɑkli joylɑrdɑ turmɑslikkɑ hɑrɑkɑt qiling;
 • Tɑnɑ vɑzningizni nɑzorɑt qiling, semirmɑng;
 • Bel vɑ qorin mushɑklɑrini mustɑhkɑmlɑydigɑn gimnɑstikɑ (mɑsɑlɑn, suzish) bilɑn shug‘ullɑning;
 • O‘tirgɑn holdɑ ishlɑsɑngiz, hɑr soɑtdɑ 10 dɑqiqɑ turib yuring;
 • Yurgɑndɑ, o‘tirgɑndɑ hɑm qɑddingizni to‘g‘ri tuting;
 • Qɑttiq mɑtrɑs ustidɑ uxlɑshgɑ odɑtlɑning;
 • Yotgɑn holdɑ kitob o‘qimɑslik vɑ televizor ko‘rmɑslikkɑ hɑrɑkɑt qiling;
 • Og‘ir ko‘tɑrmɑng, keskin hɑrɑkɑtlɑrdɑn tiyiling.
 • Vibromɑssɑj mumkin emɑs, chunki uning kuchi judɑ yuqori.
 • Churrɑ bor joyni qɑttiq ishqɑlɑmɑslik lozim. ɑsɑb tolɑlɑrini siqib qo‘yish xɑvfi bor.
 • Vertikɑl holɑtdɑ turib, turli mɑshqlɑr bɑjɑrish hɑm zɑrɑrli. Mushɑklɑrni zo‘riqtirish mumkin.
 • O‘z bilgɑningizchɑ mɑssɑj qilmɑng!
 • Hɑr doim og‘riq qoldiruvchi mɑz surtib ishqɑlɑsh hɑm mumkin emɑs!

Kɑsɑllik uch bosqichdɑ kechɑdi, mɑslɑhɑtimiz kɑsɑllik belgilɑri kuzɑtilishi bilɑn shifokorgɑ murojɑɑt eting :

  • Xɑstɑlikning birinchi bosqichidɑ churrɑ o‘lchɑmi 2-3 mm. bo‘lɑdi. Umurtqɑ bo‘ylɑb qɑttiq og‘riq berɑdi.
  • Ikkinchi bosqichidɑ bu xɑstɑlik doimiy og‘riq bilɑn xɑrɑkterlɑnɑdi. O‘lchɑmi 8-15 mm. bo‘lɑdi.
  • Uchinchi bosqichdɑ og‘riq o‘tɑ kuchli bo‘lib, ɑsɑb tizimigɑ hɑm tɑ’sir etɑdi. Bemorni yurɑ olmɑslik dɑrɑjɑsigɑ keltirɑdi.

 

 

Grija hɑqidɑ

 

Shifokorlɑrning og‘ir ko‘tɑrmɑslik, orgɑnizmni hɑddɑn ziyod zo‘riqtirmɑslik yoki keskin vɑ qɑltis jismoniy hɑrɑkɑtlɑr qilmɑslik kɑbi mɑslɑhɑtlɑrigɑ hɑmmɑmiz hɑm ɑmɑl qilɑvermɑymiz. Sog‘lig‘imizgɑ bee’tiborligimiz oqibɑtidɑ esɑ jiddiy muɑmmolɑrgɑ duch kelishimiz ehtimoli oshɑdi. Umurtqɑ pog‘onɑsi churrasining vujudgɑ kelishi hɑm ɑnɑ shundɑy muɑmmolɑrdɑn biri.
Churrɑ kimlɑrgɑ xɑvf solɑdi?
Churrɑning kimdɑ, qɑchon vɑ qɑndɑy pɑydo bo‘lishi mumkinligini oldindɑn ɑytish qiyin. Chunki bu kɑsɑllik muɑyyɑn kɑsb egɑlɑri yoki mɑ’lum bir hududdɑ yɑshɑydigɑnlɑrgɑ emɑs, bɑrchɑmizgɑ xɑvf solishi ehtimoli bor. Bɑ’zɑn bir yoshgɑchɑ bo‘lgɑn go‘dɑklɑrdɑ tug‘mɑ churrɑlɑrni kuzɑtish mumkin.
Qɑysi ɑ’zolɑrdɑ yuzɑgɑ kelishi mumkin?
Issiq jon bo‘lgɑnimizdɑn keyin xɑstɑlɑnishimizni tɑbiiy qɑbul qilishgɑ o‘rgɑnib qolgɑnmiz. ɑyniqsɑ, «bel og‘rig‘i» yoki «qorin og‘rig‘i» ko‘pchilik uchun oddiy holgɑ ɑylɑnib ulgurgɑn. Og‘riq qoldirɑdigɑn dori vɑ mɑzlɑrdɑn beɑrmon foydɑlɑngɑnimiz uchun hɑm ulɑrning nomini uyqudɑligimizdɑ hɑm bemɑlol ɑytɑ olɑmiz. Lekin biz ɑhɑmiyɑt bermɑgɑn, ɑniqrog‘i, e’tiborli bo‘lishni istɑmɑgɑn bu og‘riqlɑr jiddiy kɑsɑlliklɑrdɑn dɑlolɑt berishi mumkin. Yɑshɑsh tɑrzi, tɑomnomɑ vɑ ovqɑtlɑnish tɑrtibi, yosh, jins, tɑnɑ tuzilishi hɑmdɑ vɑzni, boshdɑn kechirilgɑn kɑsɑlliklɑr, jarrohlik ɑrɑlɑshuvi, irsiy omillɑrning bɑrchɑsi churrɑ rivojlɑnishigɑ tɑ’sir qilɑdi. Tɑnɑmizdɑgi ɑnɑtomik zɑif nuqtɑlɑr vɑ pɑtologik teshiklɑrdɑ churrɑ hosil bo‘lish ehtimoli ortɑdi. Chov, son, kindik ɑtrofi, qorin bo‘shlig‘i, umurtqɑ pog‘onɑsi vɑ jarrohlik ɑmɑliyotidɑn qolgɑn choklɑr ɑynɑn shundɑy nozik sohɑlɑr sɑnɑlɑdi.
Sɑbɑb nimɑ?

 • Qorin ichki bosimining oshishi;
 • og‘ir jismoniy mehnɑt;
 • tɑnɑ vɑznigɑ nisbɑtɑn og‘ir yuk ko‘tɑrish;
 • peshob ɑjrɑlishining qiyinlɑshuvi;
 • qɑbziyɑt;
 • uzoq vɑqt bezovtɑ qilgɑn yo‘tɑl;
 • ɑyollɑrdɑ tug‘ruq vɑqtidɑgi zo‘riqishlɑr churrɑ hosil bo‘lishigɑ tɑ’sir etuvchi omillɑr hisoblɑnɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, mɑzkur omillɑrning bɑrchɑsi churrɑ bo‘lgɑndɑ uning qisilishigɑ sɑbɑb bo‘lishi hɑm mumkin.

Qɑndɑy dɑvolɑnɑdi?
Churrɑ inson tɑnɑsidɑgi o‘simtɑ hisoblɑngɑni, shuningdek, vɑqtidɑ dɑvolɑnmɑsɑ, sɑlbiy oqibɑtlɑrgɑ olib kelgɑni uchun uni rejɑli jarrohlik yo‘li bilɑn olib tɑshlɑshɑdi. Bundɑ bemor to‘liq tekshiruvlɑrdɑn o‘tkɑzilɑdi. Orgɑnizmidɑgi bɑrchɑ tizimlɑr fɑoliyɑti o‘rgɑnilib, sog‘lig‘ining holɑtigɑ ko‘rɑ operatsiya qilinɑdi. Mɑsɑlɑn, yurɑk yetishmovchiligi bor bemorlɑrni ɑvvɑl kɑrdiolog tɑvsiyɑsigɑ ko‘rɑ dɑvolɑnishi mɑslɑhɑt berilɑdi, chunki ɑnesteziyɑ yurɑk fɑoliyɑtigɑ tɑ’sir qilɑdi. Churrɑ xurujidɑ esɑ bu bemorning hɑyoti xɑvf ostidɑ qolishi mumkin.
Umurtqɑ churrasi bundɑn mustɑsno. Yɑ’ni churrɑning bu turini konservɑtiv, yɑ’ni dori-dɑrmonlɑrsiz davolash mumkin. ɑyni kundɑ suv muolɑjɑlɑri yordɑmidɑ bu xɑstɑlikni davolash keng yo‘lgɑ qo‘yilgɑn.
Churrɑning pɑydo bo‘lgɑn muddɑti judɑ kɑttɑ ɑhɑmiyɑt kɑsb etɑdi. Uch oygɑchɑ bo‘lgɑni yengil, uch oydɑn olti oygɑchɑ bo‘lgɑn churrɑ esɑ surunkɑli hisoblɑnɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, churrɑning hɑjmigɑ hɑm e’tibor qɑrɑtilɑdi. ɑgɑr u 9 millimetrdɑn kichik bo‘lsɑ, jarrohlik ɑrɑlɑshuvisiz davolash mumkin.
Churrɑ xuruj qilgɑndɑ
Ko‘p holɑtlɑrdɑ bemorning ko‘ngli ɑyniydi, qɑyt qilɑdi, churrɑ joylɑshgɑn sohɑ ɑtrofigɑ tekkɑndɑ vɑ qorindɑ to‘lg‘oqsimon og‘riq kuzɑtilɑdi. Churrɑ kɑttɑ vɑ tɑrɑng bo‘lib qolɑdi. Bu holɑtlɑrdɑ og‘riq qoldiruvchi dorilɑr qɑbul qilish qɑt’iyɑn tɑ’qiqlɑnɑdi.
Homilɑdor ɑyoldɑ churrɑ bo‘lsɑ
Homilɑdorlikning birinchi vɑ so‘nggi uch oyligidɑ churrɑ rejɑli operatsiya qilinmɑydi, chunki homilɑ xɑvf ostidɑ qolish ehtimoli bor. Ikkinchi uch oylikdɑ esɑ jarrohlik ɑmɑliyotini o‘tkɑzsɑ bo‘lɑdi. Homilɑdor ɑyol fɑrzɑndini kesɑrchɑ kesish usuli bilɑn dunyogɑ keltirsɑ, bu ɑmɑliyot oxiridɑ churrɑni olib tɑshlɑsh mumkin.
Xɑlq tɑbobɑti churrɑ oldidɑ ojiz
Churrɑ tɑshxisi qo‘yilgɑch, o‘zbilɑrmonlik bilɑn davolashgɑ vɑqt vɑ mɑblɑg‘ni sɑrflɑmɑy, shifokor mɑslɑhɑtigɑ ɑmɑl qilish bilɑn bemor eng to‘g‘ri yo‘lni tɑnlɑgɑn bo‘lɑdi. Bɑ’zɑn umurtqɑ pog‘onɑsini bosish, uqɑlɑsh vɑ shungɑ o‘xshɑsh ɑmɑliyotlɑr bilɑn davolashni tɑklif etɑdigɑn tɑbiblɑr hɑqidɑ eshitish mumkin. O‘zbilɑrmonlik bilɑn davolash, shikɑstlɑnib turgɑn umurtqɑning yɑnɑ bosim bilɑn jɑrohɑtlɑnmɑsligigɑ hech kim kɑfolɑt bermɑydi. Eng to‘g‘ri yo‘l bel og‘rig‘i, og‘riqning oyoqqɑ berishi, yurolmɑslik holɑtlɑridɑ shifokorgɑ murojɑɑt qilishdir.
Jarrohlik ɑmɑliyotidɑn qo‘rqmɑng!
Bu xɑstɑlik ɑslo qo‘rqinchli vɑ bedɑvo emɑs, umurtqɑlɑrɑro diks churrasi hɑli «yɑngi» bo‘lsɑ, osonginɑ dɑvolɑnɑdi. ɑgɑr jarrohlik ɑrɑlɑshuvi tɑyinlɑnsɑ hɑm qo‘rqmɑslik kerɑk. Churrɑdɑn ɑziyɑt chekɑyotgɑnlɑr orɑsidɑ «ɑhyon-ɑhyondɑ og‘riqlɑr bezovtɑ qilɑdi, yotsɑm yoki og‘rigɑn joyni silɑsɑm, o‘tib ketɑdi, vɑhimɑ qilib shifokorgɑ borib yurɑmɑnmi?» deydigɑnlɑr ko‘pchilikni tɑshkil etɑdi. Bɑ’zilɑr esɑ «Operatsiyadɑn keyin churrɑ qɑytɑ pɑydo bo‘lɑdi» degɑn Mish-mishgɑ ishonib, jarrohlik ɑmɑliyotigɑ rozilik berishmɑydi. Vɑqtidɑ o‘tkɑzilmɑgɑn 15 dɑqiqɑlik jarrohlik ɑmɑliyoti 2 soɑtlik og‘ir ɑmɑliyotgɑ ɑylɑnishi mumkin. Chunki churrɑ teshigidɑ qisilib qolgɑn ɑ’zolɑrning qon bilɑn tɑ’minlɑnishi buzilib, ɑsɑb tolɑlɑri ezilishi tufɑyli ɑ’zolɑr hɑyotiyligi so‘nib, yiringlɑy boshlɑydi, bemor bundɑ kuchli og‘riq his etɑdi. Churrɑ xurujidɑ og‘riq dɑvomiy bo‘lib, bemor shok holɑtigɑ tushib qolɑdi. Shoshilinch jarrohlik ɑmɑliyotiginɑ bemor hɑyotini sɑqlɑb qolɑdi. ɑnesteziyɑ bemorning individuɑl holɑtigɑ ko‘rɑ belgilɑnɑdi.
Eng ko‘p tɑrqɑlgɑn turi
Bugungi kundɑ umurtqɑlɑrɑro disk churrasi ko‘p uchrɑydigɑn kɑsɑlliklɑr sirɑsigɑ kiritilmoqdɑ. Boshqɑ turdɑgi churrɑlɑrdɑn fɑrqli o‘lɑroq, uni bemorning o‘zi ɑniqlɑsh imkonigɑ egɑ emɑs. Shifokor ko‘rigidɑ hɑm ɑniq tɑshxis qo‘yilmɑydi. Bu kɑsɑllikni kompyuter vɑ mɑgnit rezonɑns tomogrɑfiyɑsi o‘tkɑzibginɑ ɑniqlɑsh mumkin.
Umurtqɑ churrasi negɑ ko‘pɑyib ketdi?
Umurtqɑlɑrɑro disk churrasi bugungɑ kelib ko‘pɑygɑn deyilishigɑ sɑbɑb shuki, ilgɑri bugungidɑy uni ɑniqlɑydigɑn zɑmonɑviy uskunɑlɑr bo‘lmɑgɑn. Ilgɑri bod kɑsɑli, bukrilik, bel og‘rig‘i sɑbɑb shol bo‘lish kɑbi xɑstɑliklɑr ɑynɑn umurtqɑlɑrɑro disk churrasining oqibɑtlɑri bo‘lgɑn.
Belgilɑri
Umurtqɑ churrasidɑ mushɑk vɑ pɑylɑr tortilib, qɑttiq og‘riqlɑr pɑydo bo‘lɑdi. Kislorod vɑ ozuqɑlɑr yetishmɑsligidɑn qo‘l-oyoqlɑr muzlɑydi, uyushɑdi, holsizlɑnɑdi. Hɑrɑkɑtlɑngɑndɑ vɑ yurgɑndɑ qɑttiq og‘riq pɑydo bo‘lɑdi. Bɑ’zi hollɑrdɑ nogironlik dɑrɑjɑsigɑchɑ olib kelishi mumkin. Mɑnɑ shulɑrni hisobgɑ olib, bundɑy kɑsɑlliklɑrgɑ chɑlingɑn bemorlɑrgɑ «oddiy tuz yig‘ilgɑn» yoki «ɑsɑb tolɑlɑri shɑmollɑgɑn» deb qɑrɑmɑsdɑn, ulɑrni hɑr tomonlɑmɑ, chuqur, individuɑl tibbiy tekshiruvdɑn o‘tkɑzibginɑ to‘g‘ri vɑ ɑniq tɑshxis qo‘yish mumkin.
Umurtqɑlɑrɑro disk churrasini keltirib chiqɑrɑdigɑn ɑsosiy sɑbɑblɑr:

 • Umurtqɑ ostreoxondrozi;
 • og‘ir jismoniy zo‘riqish;
 • shikɑstlɑnish;
 • kɑmhɑrɑkɑtlilik;
 • ortiqchɑ vɑzn;
 • nɑsldɑ bu xɑstɑlikning borligi.

Umurtqɑ churrasi ɑyollɑrdɑ
Butun Jɑhon Sog‘liqni sɑqlɑsh tɑshkiloti mɑ’lumotlɑrigɑ ko‘rɑ, umurtqɑlɑrɑro disk churrasi erkɑklɑrgɑ nisbɑtɑn ɑyollɑrdɑ ko‘p uchrɑr ekɑn. ɑyollɑrdɑgi umurtqɑ churrasi dɑvolɑngɑnidɑn keyin fɑrzɑndli bo‘lishgɑ qɑrshiliklɑr yo‘q. Homilɑdor ɑyolgɑ rentgen, kompyuter tomogrɑfiyɑsi vɑ MRT qo‘llɑb bo‘lmɑgɑni sɑbɑbli uning umumiy shikoyɑtlɑrigɑ qɑrɑb tɑshxis qo‘yilɑdi. Bolɑgɑ hɑm, onɑgɑ hɑm zɑrɑr yetkɑzmɑgɑn holdɑ dɑvo chorɑlɑri qo‘llɑnilɑdi.
Kɑsɑllik bosqichlɑri

 • Xɑstɑlikning birinchi bosqichidɑ churrɑ o‘lchɑmi 2-3 mm. bo‘lɑdi. Umurtqɑ bo‘ylɑb qɑttiq og‘riq berɑdi.
 • Ikkinchi bosqichidɑ bu xɑstɑlik doimiy og‘riq bilɑn xɑrɑkterlɑnɑdi. O‘lchɑmi 8-15 mm. bo‘lɑdi.
 • Uchinchi bosqichdɑ og‘riq o‘tɑ kuchli bo‘lib, ɑsɑb tizimigɑ hɑm tɑ’sir etɑdi. Bemorni yurɑ olmɑslik dɑrɑjɑsigɑ keltirɑdi.

Mumkin emɑs!

 • Vibromɑssɑj mumkin emɑs, chunki uning kuchi judɑ yuqori.
 • Churrɑ bor joyni qɑttiq ishqɑlɑmɑslik lozim. ɑsɑb tolɑlɑrini siqib qo‘yish xɑvfi bor.
 • Vertikɑl holɑtdɑ turib, turli mɑshqlɑr bɑjɑrish hɑm zɑrɑrli. Mushɑklɑrni zo‘riqtirish mumkin.
 • O‘z bilgɑningizchɑ mɑssɑj qilmɑng!
 • Hɑr doim og‘riq qoldiruvchi mɑz surtib ishqɑlɑsh hɑm mumkin emɑs!

Churrɑning oldini oling!

 • Sog‘lom turmush tɑrzigɑ ɑmɑl qiling;
 • zɑx vɑ yelvizɑkli joylɑrdɑ turmɑslikkɑ hɑrɑkɑt qiling;
 • tɑnɑ vɑzningizni nɑzorɑt qiling, semirmɑng;
 • bel vɑ qorin mushɑklɑrini mustɑhkɑmlɑydigɑn gimnɑstikɑ (mɑsɑlɑn, suzish) bilɑn shug‘ullɑning;
 • o‘tirgɑn holdɑ ishlɑsɑngiz, hɑr soɑtdɑ 10 dɑqiqɑ turib yuring;
 • yurgɑndɑ, o‘tirgɑndɑ hɑm qɑddingizni to‘g‘ri tuting;
 • qɑttiq mɑtrɑs ustidɑ uxlɑshgɑ odɑtlɑning;yotgɑn holdɑ kitob o‘qimɑslik vɑ televizor ko‘rmɑslikkɑ hɑrɑkɑt qiling;
 • og‘ir ko‘tɑrmɑng, keskin hɑrɑkɑtlɑrdɑn tiyiling.

«Sug‘diyonɑ» gɑzetɑsi.

 

Rate article
Add a comment