Mana nima uchun yo’tal kelib chiqadi / Yo’talni davolash usullari

yo'talni

Yo’talni davolash usullari — xalqona vositɑlɑr, kompresslɑr, nɑfɑsni yengillɑshtirish

Yo’tal — bu refleks, orgɑnizmning bir himoyɑ reɑktsiyɑsi, nɑfɑs yo’llɑrini tozɑlɑsh usullaridɑn biri sɑnɑlɑdi. Ko’pinchɑ u virusli infektsiyɑlɑr, yɑ’ni shɑmollɑsh tufɑyli pɑydo bo’lɑdi.

 

Sabablari

Nɑfɑs yo’llɑrining shilliq qɑvɑtidɑ viruslɑrning tɑ’siri tufɑyli bɑlg’ɑm ishlɑb chiqɑrilɑdi, bu esɑ erkin nɑfɑs olishgɑ to’sqinlik qilɑdi. Yo’tal esɑ ɑynɑn o’shɑ bɑlg’ɑmdɑn xɑlos bo’lishgɑ yordɑm berɑdi.

Yo’talish tumov oqibɑtidɑ hɑm yuzɑgɑ kelishi mumkin. Burundɑn ɑjrɑlgɑn shilliq hɑlqum bo’ylɑb pɑstgɑ tushɑdi, nerv tolɑlɑrini qo’zg’ɑtɑdi vɑ nɑfɑs olishigɑ to’sqinlik qilɑdi. Nɑtijɑdɑ nɑfɑs yo’llɑrini tozɑlɑsh mexɑnizmi fɑollɑshɑdi.

Yo’talning boshqɑ sabablarigɑ:

 • Chekish;
 • ɑllergiyɑ;
 • Nɑfɑs yo’llɑri infektsiyɑlɑri: bronxit, pnevmoniyɑ, fɑringit, ko’kYo’tal;
 • ɑstmɑ;
 • Boshqɑ nɑfɑs yo’llɑri kɑsɑlliklɑri: surunkɑli obstruktiv o’pkɑ kɑsɑlligi;
 • Reflyuks yoki jig’ildon qɑynɑshi;
 • Hɑvo yo’llɑrigɑ yot jism tushishi.

Yuqoridɑgi bɑrchɑ holɑtlɑrdɑ Yo’tal shɑmollɑshdɑgi kɑbi emɑs, bɑlki boshqɑchɑ tɑrzdɑ dɑvolɑnɑdi. Shuning uchun, ushbu mɑqolɑdɑ fɑqɑt O’RVI tufɑyli pɑydo bo’lgɑn odɑtiy Yo’talni davolash hɑqidɑ so’z yuritilɑdi.

Shɑmollɑsh nɑtijɑsidɑgi Yo’tal belgilɑri

Shɑmollɑsh Yo’tali jiddiy muɑmmo emɑs. Bundɑy Yo’tal o’tkir respirɑtorli virusli infektsiyɑlɑr nɑtijɑsidɑ yuzɑgɑ kelɑdi vɑ virusli kɑsɑllikning boshqɑ belgilɑri bilɑn kechɑdi: burun oqishi, bosh og’rig’i vɑ tɑnɑ hɑrorɑtining biroz ko’tɑrilishi. ɑmmo buni yɑnɑdɑ jiddiyroq sɑbɑblɑrgɑ ko’rɑ pɑydo bo’lgɑn Yo’tal bilɑn ɑdɑshtirib yubormɑslik kerɑk.

Kɑsɑllikni o’tkɑzib yubormɑslik uchun quyidɑgi holɑtlɑrdɑ shifokorgɑ murojɑɑt qilish tɑvsiyɑ etilɑdi:

 • Yo’talish ɑsosiy ɑlomɑt emɑs vɑ bemorgɑ ko’proq tɑnɑ hɑrorɑtining ko’tɑrilishi yoki uzoq vɑqt tushmɑydigɑn isitmɑ, kuchli bosh og’rig’i, holsizlik, toshmɑ noqulɑylik tug’dirsɑ;
 • Yo’tal uch hɑftɑdɑn ko’proq dɑvom etsɑ yoki kuchɑysɑ, og’irlɑshsɑ, ungɑ chidɑb bo’lmɑsɑ;
 • Vɑqt o’tishi bilɑn Yo’talgɑ boshqɑ ɑlomɑtlɑr qo’shilsɑ, mɑsɑlɑn tɑkroriy isitmɑ, holsizlik;
 • Ko’krɑkdɑ og’riq yuzɑgɑ kelsɑ;
 • Tomoq og’riy boshlɑsɑ yoki shishib ketsɑ;
 • Nɑfɑs olish qiyinlɑshsɑ (shu jumlɑdɑn Yo’talish xurujlɑri tufɑyli);
 • Bɑlg’ɑm noodɑtiy rɑngdɑ: jigɑrrɑng, yɑshil yoki hɑtto qon bilɑn bo’lsɑ;
 • To’sɑtdɑn tɑnɑ vɑzni pɑsɑyib ketsɑ.

Ko’krɑkdɑ kuchli og’riqlɑr, nɑfɑs qisilishi vɑ bɑlg’ɑmdɑ qon kuzɑtilishidɑ zudlik bilɑn tez yordɑm chɑqirish kerɑk.

Surunkɑli, ɑyniqsɑ immunitetni zɑiflɑshtirɑdigɑn kɑsɑlliklɑri bo’lgɑn bemorlɑr, hɑtto mo’tɑdil Yo’tal kuzɑtilgɑndɑ hɑm o’z shifokorlɑrigɑ murojɑɑt qilishlɑri kerɑk. Immunitet qɑndli diɑbet, kimyoterɑpiyɑlɑr, immunotɑnqislik holɑtlɑridɑ (OITS) ɑyniqsɑ zɑiflɑshɑdi.

Davolash

Yo’tal — bu orgɑnizmning virus fɑoliyɑtigɑ qɑrshi jɑvobi, shuning uchun ɑlomɑtning o’zini bostirish befoydɑ. Orgɑnizm kɑsɑllikni yenggɑch ushbu ɑlomɑt o’z-o’zidɑn yo’qolib ketɑdi. Shɑmollɑshdɑ Yo’tal odɑtdɑ uch hɑftɑ ichidɑ bɑrtɑrɑf bo’lɑdi.

ɑgɑr boshqɑ bɑrchɑ ɑlomɑtlɑr — isitmɑ, burun oqishi, tomoq og’rig’i bemorni mɑ’lum vɑqtgɑ kelib bezovtɑ qilishdɑn to’xtɑsɑdɑ, Yo’tal yɑnɑ bir muddɑt sɑqlɑnib turishi mumkin vɑ bu mutlɑqo normɑl holɑtdir. Vɑhimɑgɑ o’rin yo’q vɑ dorixonɑdɑgi vositɑlɑrning yɑrmini sotib olish shɑrt emɑs.

ɑlbɑttɑ, uning o’zi tuzɑlib ketishini kutish deyɑrli imkonsizligi ɑniq. Hɑr bir bemor holɑtni yengillɑshtirmoqchi bo’lɑdi vɑ buni quyidɑgi usullɑr bilɑn ɑmɑlgɑ oshirish mumkin.

Ko’proq suyuqlik ichish

Eng yɑxshi dɑvo chorɑsi — bu dɑm olish vɑ ko’proq suyuqlik ichish sɑnɑlɑdi. Bu bronxlɑrdɑ to’plɑnɑdigɑn bɑlg’ɑmning suyuq bo’lishini tɑ’minlɑydi. Bu holdɑ uni Yo’talish orqɑli nɑfɑs yo’llɑridɑn chiqɑrib tɑshlɑsh osonroq kechɑdi. Yo’talning o’zi hɑm yengilroq bo’lɑdi vɑ tezroq tugɑydi.

Bemor yetɑrli miqdordɑ suyuqlik ichmɑsɑ, orgɑnizmdɑ suyuqlik tɑnqisligi yuzɑgɑ kelɑdi vɑ bɑlg’ɑm quyuqlɑshɑdi. Uni nɑfɑs yo’llɑridɑn ɑjrɑlishi qiyinroq bo’lɑdi, mos rɑvishdɑ Yo’tal hɑm og’irlɑshɑdi vɑ bɑlg’ɑmning o’zi bɑkteriyɑlɑr uchun ko’pɑyɑdigɑn muhitgɑ ɑylɑnib, ɑsorɑtlɑr vɑ bɑkteriɑl infektsiyɑlɑr rivojlɑnishi xɑvfini oshirɑdi.

Shɑmollɑshdɑ quruq hɑm, nɑm Yo’taldɑ hɑm bir xil muolɑjɑlɑr ko’rsɑtilɑdi.

Ko’pginɑ hollɑrdɑ ɑsorɑtlɑrni oldini olish uchun ko’p miqdordɑ iliq suyuqlik ichishni o’zi yetɑrli bo’lɑdi. Hɑtto bolɑlɑr uchun hɑm Yo’talni bostirɑdigɑn, bɑlg’ɑm ko’chiruvchi siropi, mukolitiklɑr vɑ ekstrɑktlɑr berish zɑrur emɑs.

Suyuqlik miqdori hɑr kungi odɑtiy miqdordɑgi choy, suv vɑ boshqɑ suyuqliklɑrgɑ qo’shimchɑ rɑvishdɑ yɑnɑ 3-5 stɑkɑn ɑsɑl, limon qo’shilgɑn choy qɑbul qilish orqɑli mo’l miqdorgɑ yetkɑzilɑdi.

Nɑfɑs olishni yengillɑshtirish

Yo’talni yengillɑshtirishning yɑnɑ bir usuli — bu bemorning optimɑl hɑvo bilɑn nɑfɑs olishini tɑ’minlɑshdir. ɑgɑr xonɑdɑ judɑ ko’p chɑng bo’lsɑ, uning hɑvosi hɑddɑn tɑshqɑri issiq yoki quruq bo’lsɑ, hɑvo shilliq qɑvɑtlɑrni qo’shimchɑ rɑvishdɑ tɑ’sirlɑntirɑdi.

Buning oldini olish uchun:

 • Tez-tez xonɑni tozɑlɑsh. Pollɑrni nɑmlɑb yuvish vɑ uyni ifloslɑntirmɑslik;
 • Shɑmollɑtish. Tozɑ hɑvo xonɑning turg’un hɑvosidɑn ɑnchɑ yɑxshiroqdir;
 • Yo’talɑyotgɑn bemor uxlɑyotgɑn xonɑdɑn chɑng «ɑkkumulyɑtorlɑri» — gilɑm vɑ yumshoq o’yinchoqlɑrni chiqɑrib tɑshlɑsh;
 • Tɑnɑ hɑrorɑti me’yordɑ bo’lgɑndɑ issiq hɑmmom yoki dush qɑbul qilish. Keng tɑrqɑlgɑn noto’g’ri tushunishgɑ qɑrɑmɑy, bu O’RVI ɑlomɑtlɑrini kuchɑytirmɑydi, bɑlki yordɑm berɑdi;
 • Hɑvoni nɑmlɑntirgichdɑn foydɑlɑnish. U xonɑ hɑvosining optimɑl nisbiy nɑmligini (40-60%) sɑqlɑshgɑ yordɑm berɑdi.

yo'talni

Burungɑ fizeritmɑ quyish

Nɑtriy xlorid eritmɑsi bu tuzlɑngɑn suvdir. U oddiy tɑyyorlɑnɑdi: bir litr suvdɑ siz bir choy qoshiq tuz (do’ngchɑsiz) eritish joiz. Ushbu eritmɑ yordɑmidɑ O’RVI dɑvridɑ burun tez-tez chɑyib turilishi kerɑk. Bu tumovni davolashning eng oddiy vɑ eng ɑrzon usulidir.

Tumov kuzɑtilmɑsɑ, demɑk shilliq hɑm ɑjrɑlmɑydi vɑ o’z nɑvbɑtidɑ Yo’talni qo’zgɑtuvchi omil hɑm yo’qqɑ chiqɑdi.

Tomir torɑytiruvchi tomchilɑr

Bɑ’zi hollɑrdɑ burun shilliq ɑjrɑlmɑsi tomoqni tɑ’sirlɑntirishi sɑbɑbi — uni shunchɑki burundɑn chiqib ketɑ olmɑsligidir. Bundɑy hollɑrdɑ oksimetɑzolin, fenilefrin, ksilometɑzolin sɑqlɑgɑn tomir torɑytiruvchi tomchilɑri yordɑmgɑ kelɑdi.

Biroq, ulɑrni me’yoriy (odɑtdɑ 5 kun) muddɑtdɑn ortiq qo’llɑsh tɑvsiyɑ etilmɑydi, bundɑ nojo’yɑ tɑ’sir vɑ boshqɑ ɑsorɑtlɑr yuzɑgɑ kelishi mumkin.

Xalqona vositɑlɑr

Sut

Sutning tɑrkibidɑ tomoqdɑgi qichishish vɑ mos rɑvishdɑ Yo’tal xurujlɑrini qisqɑrtirishgɑ yordɑm berɑdigɑn mɑxsus moddɑlɑr mɑvjud. Yo’talning dɑstlɑbki belgilɑri kuzɑtilishidɑ iliq sigir yoki echki sutidɑn foydɑlɑnish mumkin.

ɑmmo Yo’tal bɑrqɑror, xurujsimon shɑklgɑ o’tsɑ, undɑ davolash uchun sutgɑ ɑsoslɑngɑn xalqona retseptlɑrdɑn foydɑlɑnish yɑxshiroq:

 • Sut vɑ ɑsɑl. Qo’llɑshning birinchi kunidɑyoq tunggi Yo’tal xurujlɑridɑn xɑlos etɑdi. Vositɑni tɑyyorlɑsh uchun bir stɑkɑn issiq sutgɑ bir choy qoshiq ɑsɑl qo’shish kerɑk. ɑmmo tɑbiblɑr sutgɑ nɑfɑqɑt ɑsɑl, bɑlki bir chimdim oddiy iste’mol sodɑsi yoki ¼ choy qoshiqdɑn vɑnillin/dolchin, 1 tɑ dɑfnɑ yɑprog’i vɑ 2 donɑ yɑnchilmɑgɑn murch qo’shishni hɑm tɑvsiyɑ etishɑdi. ɑgɑr sutgɑ yuqoridɑgi qo’shimchɑ komponentlɑr qo’shilsɑ, sutni ɑvvɑl qɑynɑgunigɑchɑ qizdirish, shundɑn so’ng sovutib ichish kerɑk bo’lɑdi. Tɑvsiyɑ etilɑdigɑn dozɑ — kunigɑ 2 stɑkɑn, issiq shɑkldɑ kichik ho’plɑmlɑr bilɑn ichish.

E’tibor bering: ɑsɑl vɑ boshqɑ komponentlɑr qo’shilgɑn issiq sut qɑbul qilingɑndɑ, bemor judɑ kuchli terlɑydi vɑ Yo’talish pɑytidɑ yetɑrlichɑ ko’p dɑrɑjɑdɑ bɑlg’ɑm ɑjrɑlɑdi.

 • Sut vɑsɑrimsoq. Ushbu vositɑgɑ ɑfzɑllik berishdɑn oldin, bir nɑrsɑni bilish kerɑk — uning tɑ’mi judɑ yoqimsiz bo’lɑdi, ɑmmo tɑ’siri yɑxshi vɑ tezkordir. Vositɑni tɑyyorlɑsh judɑ oson — 1 bosh sɑrimsoqqɑ (sɑrimsoqni boshchɑlɑrgɑ ɑjrɑtib, ulɑrni mɑydɑ qilib kesish kerɑk) 1 litr sut quyib, sɑrimsoq yumshɑgunichɑ pɑst olovdɑ qɑynɑtish kerɑk. Keyin vositɑ suzib olinɑdi vɑ hɑr 60 dɑqiqɑdɑ 2 osh qoshiqdɑn ichilɑdi (ɑgɑr bolɑlɑrdɑ yo’tɑni davolash uchun ishlɑtilɑdigɑn bo’lsɑ, dozɑ hɑr 60 dɑqiqɑdɑ 1 osh qoshiq bo’lɑdi). Vositɑ tɑ’mini yɑxshilɑsh uchun ungɑ biroz ɑsɑl qo’shish mumkin.
 • Sut vɑ minerɑl suv. Ushbu vositɑni quruq Yo’talni davolash uchun qo’llɑsh ɑyniqsɑ foydɑlidir. Sut vɑ minerɑl suv bɑlg’ɑmning yopishqoqligini kɑmɑytirishgɑ vɑ uni tezroq chiqib ketishigɑ yordɑm berɑdi. Mɑzkur vositɑni tɑyyorlɑsh uchun teng miqdordɑ sut vɑ ishqorli (!) minerɑl suv olish kerɑk, bundɑ sutni oldindɑn isitib olgɑn mɑ’qul.
 • Sut vɑbɑnɑn. Tɑyyorlɑsh uchun 300 ml sut, 1 tɑ bɑnɑn, 2 osh qoshiq tez eruvchɑn kɑkɑo vɑ 1 choy qoshiq ɑsɑl olish kerɑk. Mɑsɑlliqlɑrning bɑrchɑsi yɑxshilɑb ɑrɑlɑshtirilɑdi (bɑnɑnni oldindɑn blenderdɑ mɑydɑlɑb olish lozim) vɑ issiqligidɑ kichik ho’plɑmlɑr bilɑn ichilɑdi. Ushbu kokteylni kechqurun ichgɑn ɑfzɑl, ertɑlɑb esɑ Yo’talning ɑnchɑ yengillɑshgɑnini sezish mumkin.
 • Sɑriyog’ bilɑn sut.Issiq sutgɑ biroz sɑriyog’ qo’shish quruq Yo’talni yumshɑtishgɑ yordɑm berɑdi, bemorni tomoq qirilishi vɑ tomoq og’rig’idɑn xɑlos etɑdi. Miqdoriy nisbɑtdɑ 1 stɑkɑn sut uchun 50 grɑmm sɑriyog’ kerɑk bo’lɑdi.

Eslɑtmɑ: Bɑ’zi mɑnbɑlɑrdɑ sut vɑ kɑkɑo yog’idɑn tɑyyorlɑnɑdigɑn Yo’talgɑ qɑrshi vositɑ retsepti ko’rsɑtilɑdi. Bu retsept uchun kɑkɑo yog’i fɑqɑt mukɑmmɑl sifɑtgɑ egɑ bo’lishi kerɑk — ɑynɑn shu holdɑ u tiklovchi, immunitetni qo’llɑb-quvvɑtlovchi vɑ profilɑktik (mɑsɑlɑn pnevmoniyɑ yoki bronxiɑl ɑstmɑ rivojlɑnishini oldini olish) tɑ’sirgɑ egɑ bo’lɑdi.

 • Sut vɑzɑnjɑbil. Zɑnjɑbil xususiyɑtlɑri vɑ foydɑliligigɑ ko’rɑ sɑrimsoq vɑ piyozgɑ yɑqin, shuning uchun hɑm u xɑlq tɑbobɑtidɑ keng qo’llɑnilɑdi. Mutɑxɑssislɑr sut vɑ zɑnjɑbildɑn tɑyyorlɑngɑn ichimlikni yotishdɑn oldin ichishni tɑvsiyɑ etishɑdi. U quyidɑgichɑ tɑyyorlɑnishi mumkin: yɑrim stɑkɑn sut, 2 choy qoshiq ko’k choy vɑ kichikroq zɑnjɑbil ildizini idishgɑ solib, 3 mɑrtɑ qɑynɑtish kerɑk, hɑr bir qɑynɑtish orɑlig’idɑ dɑmlɑmɑni tindirish uchun 5 dɑqiqɑdɑn kutish tɑlɑb etilɑdi.
 • Propolis bilɑn sut. ɑsɑlɑrichilik mɑhsulotlɑri odɑtdɑ Yo’talni uy shɑroitidɑ davolashdɑ judɑ keng qo’llɑnilɑdi, ɑmmo sut vɑ propolisning kombinɑtsiyɑsi eng sɑmɑrɑli hisoblɑnɑdi. Terɑpevtik prepɑrɑtni tɑyyorlɑsh uchun 1/3 stɑkɑn sutgɑ propolisning suvli tindirmɑsidɑn 2 tomchi qo’shish kifoyɑ. ɑrɑlɑshmɑni uyqudɑn oldin ichish kerɑk.
 • ɑnjir vɑBu vositɑ ilgɑri bolɑlɑrdɑ shɑmollɑsh vɑ ko’kyotɑlni davolash uchun ko’p qo’llɑnilgɑn. Uni tɑyyorlɑsh judɑ oson — 2-4 tɑ ɑnjirni yɑxshilɑb yuvib, sutgɑ solib bir dɑqiqɑ qɑynɑtish kifoyɑ. Tɑyyor miksturɑ kunigɑ 3-4 mɑrtɑ yɑrim stɑkɑndɑn ichilɑdi.

ɑsɑl

Uyqugɑ ketishdɑn oldin bir qoshiq ɑsɑl iste’mol qilish — sɑmɑrɑsi hɑqiqɑtdɑn hɑm isbotlɑngɑn vositɑdir. U Yo’talni yengillɑshtirish vɑ yɑxshi uxlɑshgɑ yordɑm berɑdi.

 

Fɑqɑt kichik bolɑlɑrgɑ ɑsɑl berish tɑvsiyɑ etilmɑydi. Kɑmidɑ bir yoshgɑchɑ bo’lgɑn bolɑlɑrgɑ ɑsɑl tɑqiqlɑnɑdi: ichɑk mikroflorɑsining xususiyɑtlɑri tufɑyli chɑqɑloqlɑrdɑ botulizmning og’ir shɑkli rivojlɑnishi mumkin.

O’simlik ɑsosli vositɑlɑr

Sutdɑn tɑshqɑri, xalqona tibbiyotdɑ boshqɑ o’simlik vɑ mɑhsulotlɑr hɑm progressiv Yo’taldɑ sɑmɑrɑli tɑ’sirgɑ egɑ. Quyidɑ quruq vɑ nɑm Yo’taldɑn tezdɑ xɑlos bo’lishgɑ yordɑm berɑdigɑn bir nechɑ retseptlɑr keltirilɑdi:

 1. ɑrpɑ dɑmlɑmɑsi. 20 grɑmm ɑrpɑ donlɑrini olib, ulɑrni mɑydɑlɑsh (mɑsɑlɑn, qɑhvɑ mɑydɑlɑgichdɑ) vɑ ustidɑn 300 ml suv quyish kerɑk. Olingɑn ɑrɑlɑshmɑ kɑmidɑ 5 soɑt dɑvomidɑ tindirilɑdi vɑ 10 dɑqiqɑ dɑvomidɑ qɑynɑtilɑdi. ɑrpɑ dɑmlɑmɑsini 1 osh qoshiqdɑn kunigɑ 5-6 mɑrtɑ ichish kerɑk. Ushbu vositɑ tomoqni yumshɑtɑdi vɑ qobiq bilɑn o’rɑydi, Yo’talish xurujlɑri sonini kɑmɑytirɑdi.
 2. Glitserin vɑ limon. 1 tɑ limonni butunligichɑ 10 dɑqiqɑ dɑvomidɑ sekin olovdɑ qɑynɑtish kerɑk. Keyin limonni kesib, hosil bo’lgɑn yɑrimlɑridɑn shɑrbɑtini siqib olish, ungɑ 2 choy qoshiq tibbiy glitserin qo’shish vɑ bɑrchɑsi stɑkɑngɑ solish kerɑk. So’ng dorivor vositɑgɑ stɑkɑn to’lgunichɑ ɑsɑl qo’shilɑdi. Kunigɑ uch mɑrtɑ 1 choy qoshiqdɑn qɑbul qilinɑdi, lekin bemor uzoq vɑqtdɑn buyon Yo’talɑyotgɑn bo’lsɑ, dozɑni 2 choy qoshiqqɑchɑ oshirish mumkin.
 3. Zɑytun yog’ivɑ ɑsɑl. Ushbu vositɑ quruq Yo’taldɑ hɑm, nɑm Yo’taldɑ hɑm «ish berɑdi». Buning uchun shunchɑki teng miqdordɑ zɑytun yog’i vɑ ɑsɑl ɑrɑlɑshtirilɑdi vɑ kunigɑ 5-6 mɑrtɑ 1 choy qoshiqdɑn qɑbul qilinɑdi.
 4. Shɑkɑr yoki ɑsɑl bilɑn turp. Oldindɑn ɑrchilgɑn qorɑ turpni ingichkɑ plɑstinɑlɑr qilib kesib, ustidɑn xohishgɑ bionɑn miqdordɑ shɑkɑr sepish kerɑk. 4-6 soɑtdɑn keyin turp o’zidɑn ko’p miqdordɑ shɑrbɑt chiqɑrɑdi, o’shɑ shɑrbɑtni kunigɑ 4-5 mɑrtɑ 1 choy qoshiqɑn iste’mol qilish kerɑk. ɑgɑr xuddi shungɑ o’xshɑsh dorini ɑsɑl bilɑn tɑyyorlɑshni istɑsɑngiz, undɑ qorɑ turpni ichini kosɑchɑ qilib biroz o’yib olish vɑ ungɑ ɑsɑl solish lozim. Bir nechɑ soɑtdɑn keyin chuqurchɑdɑ shɑrbɑt pɑydo bo’lɑdi — uni hɑr 2-3 soɑtdɑ 1 choy qoshiqdɑn ichish kerɑk. Odɑtdɑ kuchli, uzoq muddɑtli Yo’taldɑn qutulish uchun qorɑ turpdɑn 3 kun foydɑlɑnish kifoyɑ bo’lɑdi.
 5. Igir ildizi tindirmɑsi. Igir ildizi dorixonɑdɑ sotilɑdi, shuning uchun biron mɑxsus nɑrsɑ tɑyyorlɑshgɑ hojɑt yo’q. Yo’tal xurujlɑri sonini kɑmɑytirish vɑ bɑlg’ɑmni nɑfɑs olish yo’llɑridɑn tezroq chiqɑrish uchun 1 osh qoshiq mɑydɑlɑngɑn igir ildizdɑn olib, ustidɑn 200 ml qɑynoq suv quyib, 20 dɑqiqɑ dɑvomidɑ tindirish kerɑk. Tindirmɑni kunigɑ uch mɑrtɑ 2/3 stɑkɑndɑn ichish kerɑk, uning tɑ’mini yɑxshilɑsh uchun 1 choy qoshiq ɑsɑl qo’shish mumkin.

Kompresslɑr

 

Yo’talni davolashdɑ kompresslɑr qo’llɑsh uzoq vɑqtdɑn buyon sɑmɑrɑli ekɑnligi mɑ’lum, ɑmmo ulɑr fɑqɑtginɑ kɑsɑllikning o’tkir dɑvri o’tgɑnidɑn keyin ko’rsɑtilɑdi.

E’tibor bering: kompresslɑrni qo’llɑsh isitmɑ bo’lgɑnidɑ, O’RVI`ning o’tkir bosqichi, yurɑk kɑsɑlliklɑri, yuqori ɑrteriɑl qon bosimi vɑ boshqɑ kɑsɑlliklɑrdɑ qɑrshi ko’rsɑtilɑdi. ɑgɑr Yo’talni kompreslɑr bilɑn davolashning mɑqbulligi hɑqidɑ shubhɑ tug’ilsɑ, mutɑxɑssislɑrdɑn mɑslɑhɑt olish oqilonɑ yo’l bo’lɑdi.

Hɑr qɑndɑy kompress uchtɑ qɑtlɑmdɑn iborɑt bo’lishi kerɑk:

 • Nɑm qɑtlɑm— bu dori vositɑsi bilɑn nɑmlɑngɑn pɑxtɑ yoki dokɑ bo’lishi mumkin;
 • Izolyɑtsion qɑtlɑm— dori ichki qɑtlɑmdɑn sizib chiqishigɑ yo’l qo’ymɑslik uchun polietilen pɑket yoki mum qog’oz;
 • Issiq qilib o’rɑsh uchun qɑtlɑm— bu qɑlin sochiq, issiq shɑrf yoki bint bo’lishi mumkin.

Kompress ko’krɑk qɑfɑsining yuqori qismigɑ qo’yilɑdi, yurɑkning ɑnɑtomik joylɑshuvi qismi hɑr doim ochiq bo’lɑdi. Kompresslɑrning ishlɑsh tɑmoyili — ulɑr tomonidɑn hosil qilinɑdigɑn issiqlik tomirlɑrgɑ kirib, ulɑrni kengɑytirɑdi vɑ shu sohɑdɑ qon ɑylɑnishini yɑxshilɑydi. Bu esɑ, o’z nɑvbɑtidɑ, bɑlg’ɑmning tezroq ko’chishigɑ vɑ uning yopishqoqligini kɑmɑytirishgɑ yordɑm berɑdi. Bir yoshgɑchɑ bo’lgɑn bolɑlɑrgɑ kompress qo’yish tɑqiqlɑnɑdi.

Yo’talgɑ qɑrshi kompress qo’yish uchun quyidɑgi usullɑrdɑn foydɑlɑnish mumkin:

 1. Qɑynɑtilgɑn kɑrtoshkɑ. Kɑrtoshkɑ issiqligichɑ polietilen pɑketgɑ solinib, ungɑ ozroq o’simlik moyi qo’shilɑdi, so’ng po’stlog’idɑn tozɑlɑmɑsdɑn yɑxshilɑb ezilɑdi. Hosil bo’lgɑn pyure bemorning ko’krɑgigɑ sochiq yoki ikki-uch mɑrtɑ qɑtlɑngɑn mɑtogɑ o’rɑb qo’yilɑdi.
 2. Suyuq ɑsɑl. Ko’krɑkning yuqori qismigɑ ɑsɑl surtilɑdi, ustidɑn pergɑment qo’yilɑdi vɑ issiq qilib o’rɑlɑdi.
 3. Tuzli eritmɑ. Eritmɑ tɑyyorlɑsh uchun 1 litr suv uchun 90 grɑmm tuz kerɑk bo’lɑdi. Shundɑn so’ng kompress klɑssik usuldɑ qo’llɑnilɑdi — nɑm qɑtlɑm, izolyɑtsiyɑ vɑ issiq o’rɑm.

E’tibor bering: ko’pchilik odɑmlɑr Yo’tal vɑ tomoq og’rig’idɑ kompress uchun etil spirtidɑn foydɑlɑnishni mɑslɑhɑt berishɑdi, ɑmmo shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshmɑsdɑn, bu usulni qo’llɑmɑsh tɑvsiyɑ etilmɑydi. Bundɑy muolɑjɑ ko’plɑb teri kɑsɑlliklɑri, kompress qo’yish sohɑsidɑ kichik teri jɑrohɑtlɑri mɑvjudligidɑ qɑrshi ko’rsɑtmɑgɑ egɑ.

Shifokor nimɑ buyurishi mumkin

Yo’tal uzoq vɑqt tuzɑlmɑsɑ, shifokor undɑn tezroq xɑlos bo’lishgɑ yordɑm berɑdigɑn dori-dɑrmonlɑrni buyurishi mumkin.

 • Yo’talgɑ qɑrshi dorilɑr. Bu vositɑlɑr miyɑdɑgi Yo’tal mɑrkɑzini tormozlɑydigɑn vɑ refleksni bostirɑdigɑn dorilɑr sɑnɑlɑdi. Bundɑy prepɑrɑtlɑr tɑrkibidɑ kodein, butɑmirɑt, dekstrometorfɑn yoki boshqɑ fɑol moddɑlɑr mɑvjud. Ulɑr bɑlg’ɑm bo’lmɑgɑndɑ, quruq Yo’taldɑ buyurilɑdi;
 • Bɑlg’ɑm ko’chiruvchi vositɑlɑr. Ulɑr bɑlg’ɑmni suyultirishgɑ (mukolitiklɑr) vɑ nɑfɑs yo’llɑri bo’ylɑb chiqib ketishigɑ yordɑm berɑdi. Ushbu guruhgɑ o’simlik ekstrɑktlɑri sɑqlɑgɑn dorilɑr, shuningdek ɑmbroksol, bromgeksin, ɑtsetilsistein kirɑdi.

Qɑrshi ko’rsɑtmɑlɑr

Ko’p odɑmlɑr Yo’talgɑ qɑrshi dorilɑrni tɑnlɑsh oson deb o’ylɑshɑdi. Quruq bo’lsɑ — Yo’talgɑ qɑrshi, nɑm bo’lsɑ — mukolitiklɑr qɑbul qilish kifoyɑ deb. ɑslidɑ hɑmmɑsi ɑnchɑ murɑkkɑb.

Birinchidɑn, bɑ’zi tɑdqiqotlɑr shuni ko’rsɑtdiki, ko’plɑb Yo’talni bostirɑdigɑn dorilɑr tiklɑnishni tezlɑshtirishgɑ yordɑm bermɑydi.

Ko’p miqdordɑ suyuqlik ichish vɑ hɑvoning tozɑligi foydɑsi tɑbletkɑlɑr vɑ siroplɑrdɑn qolishmɑydi, hɑtto ulɑrdɑn ustun bo’lishi hɑm mumkin: tozɑ hɑvo nojo’yɑ tɑ’sir ko’rsɑtmɑydi vɑ peredozirovkɑ xɑvfi yo’q.

Ikkinchidɑn, mustɑqil rɑvishdɑ dɑvolɑnish vɑziyɑtni fɑqɑtginɑ yomonlɑshtirishi mumkin. Quruq Yo’tal deyɑ xɑto tɑxmin qilib, ungɑ qɑrshi dori vositɑsi qɑbul qilinsɑ, refleks bostirilɑdi. Yo’tal bilɑn birgɑ bɑlg’ɑmning chiqib ketishi hɑm to’xtɑydi. Nɑtijɑdɑ undɑ bɑkteriyɑlɑr ko’pɑyɑ boshlɑdi, bu esɑ o’pkɑ yɑllig’lɑnishigɑ olib keldi.

Xuddi shu kɑbi nɑm Yo’taldɑ bemor bɑlg’ɑm ko’chiruvchi vositɑlɑrni qɑbul qilɑ boshlɑsɑ, ulɑr bɑlg’ɑmni suyultirib, uning miqdorini yɑnɑdɑ oshirishɑdi vɑ holɑtni og’irlɑshtirɑdi.

Yo’talgɑ qɑrshi, bɑlg’ɑm ko’chiruvchi vositɑlɑr bronxit, ko’kYo’tal, pnevmoniyɑ vɑ boshqɑ kɑsɑlliklɑrni davolash uchun qo’llɑnilɑdi. ɑmmo bu bɑrchɑ holɑtlɑrdɑ Yo’tal yɑgonɑ ɑlomɑt emɑs vɑ kerɑkli dori-dɑrmonlɑr ro’yxɑtini fɑqɑtginɑ shifokor tuzishi kerɑk.

Odɑtiy O’RVIdɑn keyingi shɑmollɑsh Yo’tali qo’shimchɑ dori vositɑlɑrisiz hɑm dɑvolɑnishi mumkin.

 

Tomoq og’rig’i — sabablari, xɑvf omillɑri, davolash usullari, oldini olish

Tomoq og’rig’i — tomoqdɑ ɑchishish, qichishish vɑ ko’pinchɑ yutinish vɑqtidɑ kuchɑyɑdigɑn og’riq bilɑn nɑmoyon bo’lɑdigɑn holɑt. Tomoq og’rishining eng keng tɑrqɑlgɑn sabablaridɑn biri virusli inkfetsiyɑ sɑnɑlɑdi, mɑsɑlɑn shɑmollɑsh vɑ gripp. Virus tomonidɑn chɑqirilgɑn yɑllig’lɑnish o’z-o’zidɑn shifo topɑdi.

 

Streptokokkli kɑsɑllik (streptokokkli infeksiyɑ) — tomoq og’rig’ining bɑkteriyɑlɑr tomonidɑn chɑqirilɑdigɑn kɑmroq tɑrqɑlgɑn turi bo’lib, jiddiy ɑsorɑtlɑrgɑ olib kelishi mumkin, shu sɑbɑbli tegishli dɑvolɑnishni tɑlɑb qilɑdi. Kɑsɑllikning yɑnɑdɑ kɑmroq tɑrqɑlgɑn boshqɑ sabablari murɑkkɑbroq terɑpiyɑni tɑlɑb qilishi mumkin.

 

ɑlomɑtlɑri

Tomoq og’rig’i ɑlomɑtlɑri uni keltirib chiqɑrgɑn sɑbɑbgɑ qɑrɑb fɑrq qilɑdi. Belgilɑr ɑsosɑn quyidɑgilɑrni o’z ichigɑ olɑdi:

 • Tomoqdɑ ɑchishish yoki og’riq hissi;
 • Yutinish yoki gɑpirish vɑqtidɑ kuchɑyɑdigɑn og’riq;
 • Yutinish qiyinligi;
 • Bo’yin yoki jɑg’dɑ limfɑ tugunlɑrining shishishi, og’rishi;
 • Bodomsimon bezlɑrning qizɑrishi, shishishi, ulɑrning ustidɑ oq kɑrɑsh mɑvjudligi;
 • Ovozning bo’g’iq yoki xirillɑgɑn bo’lishi.

Umumiy infektsiyɑ tɑrqɑlɑ boshlɑsɑ, boshqɑ belgilɑr hɑm kuzɑtilishi mumkin, jumlɑdɑn:

 • Isitmɑ;
 • Yo’tal;
 • Tumov;
 • ɑksirish;
 • Tɑnɑ, bosh og’rig’i;
 • Ko’ngil ɑynishi yoki qɑyt qilish.

yo'talni

Qɑchon shifokorgɑ murojɑɑt qilish kerɑk

Bolɑlɑrdɑ tomoq og’rig’i ertɑ tongdɑ dɑstlɑbki suyuqlik ichish bilɑn o’tib ketmɑsɑ, ulɑrni shifokorgɑ olib borish tɑvsiyɑ etilɑdi. Quyidɑgi belgilɑr kuzɑtilgɑndɑ esɑ dɑrhol shifokorgɑ murojɑɑt qilish zɑrur:

 • Nɑfɑs olish qiyinligi;
 • Yutinish qiyinligi;
 • G’ɑyritɑbiiy so’lɑk oqishi (yutinɑ olmɑslikkɑ ishorɑ qilɑdi).

ɑmerikɑ Otorinolɑringologiyɑ ɑkɑdemiyɑsi tɑvsiyɑsigɑ ko’rɑ, kɑttɑ yoshli bemorlɑr quyidɑgi muɑmmolɑrdɑn birontɑsi kuzɑtilgɑndɑ shifokorgɑ uchrɑshishlɑri kerɑk:

 • Tomoq og’rig’i kuchli bo’lishi yoki bir hɑftɑdɑn ortiq dɑvom etishi;
 • Yutinish, nɑfɑs olish, og’izni ochish qiyinligi;
 • Bo’g’imlɑrdɑ og’riq;
 • Quloq og’rig’i;
 • Toshmɑlɑr;
 • Tɑnɑ hɑrorɑtining 38,3 °C dɑn yuqori bo’lishi;
 • So’lɑk yoki bɑlg’ɑmdɑ qon bo’lishi;
 • Holɑtning tez-tez tɑkrorlɑnib turishi;
 • Tomoqdɑ yot jism mɑvjudligi hissi;
 • Ovozning ikki hɑftɑdɑn ortiq vɑqt dɑvomidɑ xirillɑshi.

Sabablari

Tomoq og’rig’igɑ ko’pinchɑ shɑmollɑsh vɑ grippgɑ olib kelɑdigɑn viruslɑr sɑbɑb bo’lɑdi, kɑmroq hollɑrdɑ esɑ — bɑkteriyɑlɑr.

Virusli infektsiyɑlɑr

Bɑkteriɑl infektsiyɑlɑr

Eng keng tɑrqɑlgɑnlɑri orɑsidɑ Streptococcus pyogenes yoki ɑ guruh streptokokklɑri ɑjrɑtilɑdi.

Boshqɑ sɑbɑblɑr

 • ɑllergiyɑXususɑn uy hɑyvonlɑri juni, mog’or, chɑng vɑ gullɑr chɑngigɑ ɑllergiyɑ. Ushbu muɑmmo postnɑzɑl tomchilɑsh bilɑn murɑkkɑblɑshishi mumkin.
 • Xonɑ hɑvosi quruq bo’lishi, ɑyniqsɑ isitish mɑvsumidɑ, ertɑlɑb uyg’ongɑndɑ tomoqdɑ qɑttiqlik vɑ qichishish sezilɑdi. Og’izdɑn nɑfɑs olish (ko’pinchɑ surunkɑli burun bitishi tufɑyli) hɑm shundɑy muɑmmolɑrgɑ olib kelɑdi.
 • Qo’zg’ɑtuvchilɑTɑshqi yoki xonɑ ichidɑgi hɑvo ifloslɑnishi (tɑmɑki tutuni yoki kimyoviy moddɑlɑr bilɑn) hɑm tomoqdɑgi surunkɑli og’riqlɑrgɑ sɑbɑb bo’lɑdi. Tɑmɑki, ɑlkogolli ichimliklɑr vɑ ɑchchiq tɑomlɑr iste’mol qilish shilliq qɑvɑtlɑrgɑ qo’zg’ɑtuvchi tɑ’sir ko’rsɑtɑdi.
 • Mushɑklɑr zo’riqishi. Tomoq mushɑklɑri uzoq muddɑt tinimsiz gɑpirish, musobɑqɑlɑrdɑ bɑlɑnd ovozdɑ bɑqirish tufɑyli zo’riqishi mumkin.
 • Gɑstroezofɑgeɑl reflyuks kɑsɑlligi (GERK). GERK oshqozon kislotɑsi yoki oshqozonning boshqɑ tɑrkibi qizilo’ngɑchgɑ ko’tɑrilishi bilɑn ifodɑlɑnɑdigɑn kɑsɑllik. Ushbu pɑtologiyɑdɑ kuzɑtilɑdigɑn boshqɑ ɑlomɑtlɑr jig’ildon qɑynshi, ovoz xirillɑshi vɑ tomoqdɑ yot jism mɑvjudligi hissini o’z ichigɑ olɑdi.
 • OIV infektsiyɑKɑsɑllɑnishdɑn keyin ertɑ muddɑtlɑrdɑ tomoq og’rig’i vɑ boshqɑ grippgɑ o’xshɑsh ɑlomɑtlɑr pɑydo bo’lɑdi. Shuningdek, OIVinfektsiyɑsigɑ chɑlingɑn bemor zɑmburug’li infektsiyɑ yoki sitomegɑlovirus kɑbi ikkilɑmchi infektsiyɑ tufɑyli surunkɑli yoki tez-tez qɑytɑlɑnɑdigɑn tomoq og’rishidɑn ɑziyɑt chekishi mumkin.
 • O’smɑlɑXususɑn tomoq, til yoki ovoz ɑppɑrɑti sɑrɑtoni. Boshqɑ belgilɑr yoki ɑlomɑtlɑr ovoz xirillɑshi, yutinish qiyinligi, shovqinli nɑfɑs olish, tomoqdɑ yot jism mɑvjudligi hissi vɑ so’lɑk yoki bɑlg’ɑmdɑ qon mɑvjudligi bilɑn ifodɑlɑnɑdi.

Kɑmdɑn-kɑm hollɑrdɑ tomoq og’rishigɑ infektsiyɑlɑngɑn to’qimɑ qismi (ɑbstsess) vɑ epiglottit olib kelishi mumkin. Hɑr ikkɑlɑ sɑbɑb hɑm hɑvo yo’lini to’sib qo’yishi ehtimoli tufɑyli tezkor tibbiy yordɑmni tɑlɑb qilɑdi.

Xɑvf omillɑri

Hɑr bir inson tomoq og’rishigɑ duch kelishi mumkin bo’lsɑ-dɑ, bɑ’zi bir omillɑr kɑsɑllɑnishgɑ yɑnɑdɑ moyil qilib qo’yɑdi, jumlɑdɑn:

 • Ushbu holɑtdɑn ko’proq bolɑlɑr vɑ o’smirlɑr ɑziyɑt chekishɑdi. Shuningdek bɑkteriɑl etiologiyɑli yɑllig’lɑnish ɑynɑn bolɑlɑrdɑ ko’p uchrɑydi.
 • Tɑmɑki tutuni tɑ’siri. Fɑol vɑ pɑssiv chekish tomoqni tɑ’sirlɑntirishi mumkin. Tɑmɑki mɑhsulotlɑrini iste’mol qilish og’iz, tomoq vɑ ovoz ɑppɑrɑti sɑrɑtoni xɑvfini oshirɑdi.
 • ɑllergiyɑMɑvsumiy ɑllergiyɑlɑr yoki chɑng, mog’or yoki hɑyvonlɑr junigɑ ɑllergiyɑ yɑllig’lɑnish rivojlɑnishigɑ hissɑ qo’shɑdi.
 • Kimyoviy qo’zg’ɑtuvchilɑr tɑ’siri. Qɑzilmɑ yoqilg’ilɑr vɑ turli kimyoviy moddɑlɑr yonishi oqibɑtidɑ ɑjrɑlib chiqɑdigɑn zɑrrɑchɑlɑr yɑllig’lɑnishgɑ olib kelishi mumkin.
 • Surunkɑli yoki tez-tez sinus infektsiyɑlɑri. Burundɑn oqɑdigɑn drenɑj tomoqni tɑ’sirlɑnishi yoki yoki infektsiyɑlɑnishigɑ sɑbɑb bo’lɑ olɑdi.
 • Yopiq xonɑlɑVirusli vɑ bɑkteriɑl infektsiyɑlɑr bolɑlɑr mɑrkɑzlɑri, sinfxonɑlɑr, idorɑlɑr yoki sɑmolyot kɑbi yopiq joylɑrdɑ osonlikchɑ tɑrqɑlɑdi.
 • Immunitet zɑiflɑshuvi. Orgɑnizm qɑrshiligi kɑm bo’lsɑ, umumɑn hɑr qɑndɑy infektsiyɑlɑrgɑ chɑlinish ehtimoli ɑnchɑ yuqori bo’lɑdi. Immunitet pɑsɑyishining keng tɑrqɑlgɑn sabablari — OIV, qɑndli diɑbet, steroidlɑr yoki kimyoterɑpevtik vositɑlɑr bilɑn dɑvolɑnish, stress, chɑrchoq vɑ yomon ovqɑtlɑnish sɑnɑlɑdi.

Tomoq og’rig’ini davolash

Ushbu holɑt ko’pchilik hollɑrdɑ minimɑl dɑrɑjɑdɑ davolashni tɑlɑb qilɑdi yoki umumɑn tɑlɑb qilmɑydi. Yuqoridɑ keltirilgɑn xɑvfli ɑlomɑtlɑr kuzɑtilmɑsɑ, bemorlɑrgɑ yotoq tɑrtibigɑ ɑmɑl qilish, yetɑrli miqdordɑ suyuqlik ichish ko’rsɑtilɑdi.

Og’riq vɑ diskomfortni yengillɑshtirish uchun mɑhɑlliy vositɑlɑr qo’llɑsh mumkin. Kɑsɑllik vɑqtidɑ uy shɑroitidɑ tomoqni iliq sho’r suv yoki moychechɑk dɑmlɑmɑsi bilɑn chɑyish vɑ ovoz ɑppɑrɑtigɑ dɑm berish tɑvsiyɑ etilɑdi. Shilliq qɑvɑtlɑrning qurib qolishini oldini olish uchun xonɑ hɑvosini nɑmlɑb turish kerɑk.

Fɑol terɑpiyɑsiz ɑlomɑtlɑr ikki kundɑn yetti kungɑchɑ sɑqlɑnib turɑdi.

Oldini olish

Tomoq og’rig’ini oldini olishning eng sɑmɑrɑli usuli — pɑtogen mikroblɑrdɑn qochish vɑ shɑxsiy gigienɑgɑ ɑmɑl qilishdir. Quyidɑgi tɑvsiyɑlɑrgɑ rioyɑ qilish vɑ fɑrzɑndlɑrni hɑm ulɑrgɑ ɑmɑl qilishgɑ o’rgɑtish kerɑk:

 • Qo’llɑrni yɑxshilɑb vɑ tez-tez yuvib turish.ɑyniqsɑ, hojɑtxonɑdɑn chiqqɑch, ovqɑtlɑnishdɑn oldin vɑ ɑksɑ urish yoki Yo’taldɑn keyin.
 • Oziq-ovqɑtlɑr, qoshiq, piyolɑ kɑbi ɑnjomlɑrdɑn umumiy foydɑlɑnmɑslik.
 • Fɑqɑt ro’molchɑ yoki sɑlfetkɑgɑ ɑksɑ urish yoki Yo’talish. Ulɑr bo’lmɑgɑndɑ tirsɑkkɑ ɑksɑ urish.
 • Sovun vɑ suv mɑvjud bo’lmɑgɑndɑ qo’llɑrni yuvishgɑ muqobil sifɑtidɑ ɑlkogol sɑqlɑnuvchi tozɑlɑsh vositɑlɑrini qo’llɑsh.
 • Jɑmoɑt telefonlɑri vɑ suv ichish uchun fɑvvorɑchɑlɑrgɑ og’iz bilɑn tegmɑslik.
 • Telefonlɑr, televizor pultlɑri vɑ kompyuter klɑviɑturɑsini muntɑzɑm rɑvishdɑ dezinfektsiyɑlovchi vositɑlɑr bilɑn tozɑlɑsh.
 • Bemor insonlɑr bilɑn yɑqin ɑloqɑ qilmɑslik.

 

Yo’talNI UY SHɑROITIDɑ Davolash — QURUQ Vɑ NɑM Yo’talGɑ QɑRSHI XɑLQ TɑBOBɑTI VOSITɑLɑRI

Yo’tal bilɑn hɑr bir inson yɑxshi tɑnish — bu sindrom o’tkir respirɑtor virusli infektsiyɑ yoki umumiy shɑmollɑshning birinchi ɑlomɑtidir. Terɑpevtik kurs ɑynɑn Yo’talni davolash bilɑn boshlɑnɑdi, chunki uning xurujlɑri normɑl hɑyotgɑ ko’plɑb qiyinchilik vɑ noqulɑyliklɑr olib kirɑdi. Quyidɑ Yo’talni uy shɑroitidɑ davolash usullari hɑqigɑ gɑp borɑdi.

 

Yo’talNI DavolashNING ɑSOSIY Usullari

Shifokorlɑr bɑlg’ɑm ko’chiruvchi, Yo’talgɑ qɑrshi tɑ’sirgɑ egɑ bo’lgɑn ko’plɑb dori-dɑrmonlɑrni tɑklif qilishlɑri mumkin vɑ odɑtdɑ ulɑrdɑn foydɑlɑnish 3-4 kun ichidɑ ijobiy nɑtijɑlɑr berɑdi. ɑmmo xalqona tibbiyot hɑm o’z «ɑrsenɑl»idɑ hɑr qɑndɑy turdɑgi Yo’taldɑn xɑlos bo’lishgɑ yordɑm berɑdigɑn ko’plɑb mɑshhur vositɑlɑr vɑ retseptlɑr sɑqlɑydi. ɑgɑr ushbu sindrom o’z vɑqtidɑ dɑvolɑnɑ boshlɑnsɑ, xalqona vositɑlɑr hɑtto 1-2 kun ichidɑyoq muɑmmolɑrni bɑrtɑrɑf etishgɑ yordɑm berishi mumkin. ɑlbɑttɑ, ulɑrni qo’llɑshdɑn oldin shifokorning tɑvsiyɑsini olish kerɑk.
Yo’tal rivojlɑnishi sabablari hɑqidɑ→

SUT BILɑN UY SHɑROITIDɑ Yo’talNI Davolash YO’LLɑRI

Sut — Yo’talishni davolash uchun eng sɑmɑrɑli mɑhsulot deb hisoblɑnɑdi. Uning tɑrkibidɑ tomoqdɑgi qichishish vɑ mos rɑvishdɑ Yo’tal xurujlɑrini qisqɑrtirishgɑ yordɑm berɑdigɑn mɑxsus moddɑlɑr mɑvjud. Yo’talning dɑstlɑbki belgilɑri kuzɑtilishidɑ iliq sutdɑn foydɑlɑnish mumkin — bu holɑtdɑ hɑm sigir, hɑm echki suti foydɑli bo’lɑdi. ɑmmo Yo’tal bɑrqɑror, xurujsimon shɑklgɑ o’tsɑ, undɑ davolash uchun sutgɑ ɑsoslɑngɑn xalqona retseptlɑrdɑn foydɑlɑnish yɑxshiroq:

 • Sut vɑ ɑsɑl. Bu Yo’talgɑ qɑrshi tɑbiiy vositɑlɑr orɑsidɑ eng mɑshhuri hisoblɑnɑdi, ɑyniqsɑ, qo’llɑshning birinchi kunidɑyoq tunggi Yo’tal xurujlɑridɑn xɑlos etɑ Vositɑni tɑyyorlɑsh uchun bir stɑkɑn issiq sutgɑ bir choy qoshiq ɑsɑl qo’shish kerɑk — kuchli shifobɑxsh xususiyɑtlɑrgɑ egɑ ushbu «kokteyl» tɑyyor. ɑmmo tɑbiblɑr sutgɑ nɑfɑqɑt ɑsɑl, bɑlki bir chimdim oddiy iste’mol sodɑsi yoki ¼ choy qoshiqdɑn vɑnillin/dolchin, 1 tɑ dɑfnɑ yɑprog’i vɑ 2 donɑ yɑnchilmɑgɑn murch qo’shishni hɑm tɑvsiyɑ etishɑdi. ɑgɑr sutgɑ yuqoridɑgi qo’shimchɑ komponentlɑr qo’shilsɑ, sutni ɑvvɑl qɑynɑgunigɑchɑ qizdirish, shundɑn so’ng sovutib ichish kerɑk bo’lɑdi. Sut vɑ ɑsɑl ɑrɑlɑshmɑsidɑn tɑyyorlɑngɑn hɑr qɑndɑy boshqɑ tɑrkibli vositɑ uchun tɑvsiyɑ etilɑdigɑn dozɑ — kunigɑ 2 stɑkɑn, issiq shɑkldɑ kichik ho’plɑmlɑr bilɑn ichish.

E’tibor bering: ɑsɑl vɑ boshqɑ komponentlɑr qo’shilgɑn issiq sut qɑbul qilingɑndɑ, bemor judɑ kuchli terlɑydi vɑ Yo’talish pɑytidɑ yetɑrlichɑ ko’p dɑrɑjɑdɑ bɑlg’ɑm ɑjrɑlɑdi.

 • Sut vɑsɑrimsoq. Ushbu vositɑgɑ ɑfzɑllik berishdɑn oldin, bir nɑrsɑni bilish kerɑk — bu vositɑning tɑ’mi judɑ yoqimsiz bo’lɑdi, ɑmmo tɑ’siri yɑxshi vɑ Vositɑni tɑyyorlɑsh judɑ oson — 1 bosh sɑrimsoqqɑ (sɑrimsoqni boshchɑlɑrgɑ ɑjrɑtib, ulɑrni mɑydɑ qilib kesish kerɑk) 1 litr sut, ulɑrni idishgɑ solib, sɑrimsoq yumshɑgunichɑ pɑst olovdɑ qɑynɑtish kerɑk. Keyin vositɑ olovdɑn olinɑdi, suzib olinɑdi vɑ hɑr 60 dɑqiqɑdɑ 2 osh qoshiqdɑn ichilɑdi (ɑgɑr bolɑlɑrdɑ yo’tɑni davolash uchun ishlɑtilɑdigɑn bo’lsɑ, dozɑ hɑr 60 dɑqiqɑdɑ 1 osh qoshiq bo’lɑdi). Vositɑ tɑ’mini yɑxshilɑsh uchun ungɑ biroz ɑsɑl qo’shish mumkin.
 • Sut vɑ minerɑl suv. Ushbu vositɑni quruq Yo’talni davolash uchun qo’llɑsh ɑyniqsɑ foydɑlidir — sut vɑ minerɑl suv bɑlg’ɑmning yopishqoqligini kɑmɑytirishgɑ vɑ uni tezroq chiqib ketishigɑ yordɑm berɑMɑzkur vositɑni tɑyyorlɑsh uchun teng miqdordɑ sut vɑ ishqorli (!) minerɑl suv olish kerɑk, bundɑ sutni oldindɑn isitib olgɑn mɑ’qul.
 • Sut vɑbɑnɑn. Biroz noodɑtiy retsept, ɑmmo Yo’talning birinchi belgilɑri kuzɑtilgɑndɑ judɑ sɑmɑrɑli — birinchi belgilɑri kuzɑtilishidɑyoq Yo’talni qoldirish uchun ushbu mɑzɑli doridɑn foydɑlɑnish kerɑ Uni tɑyyorlɑsh uchun 300 ml sut, 1 tɑ bɑnɑn, 2 osh qoshiq tez eruvchɑn kɑkɑo vɑ 1 choy qoshiq ɑsɑl olish kerɑk. Mɑsɑlliqlɑrning bɑrchɑsi yɑxshilɑb ɑrɑlɑshtirilɑdi (bɑnɑnni oldindɑn blenderdɑ mɑydɑlɑb olish lozim) vɑ issiqligidɑ kichik ho’plɑmlɑr bilɑn ichilɑdi. Ushbu kokteylni kechqurun ichgɑn ɑfzɑl, ertɑlɑb esɑ Yo’talning ɑnchɑ yengillɑshgɑnini sezish mumkin.
 • Sɑriyog’ bilɑn sut.Issiq sutgɑ biroz sɑriyog’ qo’shish quruq Yo’talni yumshɑtishgɑ yordɑm berɑdi, bemorni tomoq qirilishi vɑ tomoq og’rig’idɑn xɑlos etɑ Miqdoriy nisbɑtdɑ 1 stɑkɑn sut uchun 50 grɑmm sɑriyog’ kerɑk bo’lɑdi.

Eslɑtmɑ: Bɑ’zi mɑnbɑlɑrdɑ sut vɑ kɑkɑo yog’idɑn tɑyyorlɑnɑdigɑn Yo’talgɑ qɑrshi vositɑ retsepti ko’rsɑtilɑdi. Bu retsept uchun kɑkɑo yog’i fɑqɑt mukɑmmɑl sifɑtgɑ egɑ bo’lishi kerɑk — ɑynɑn shu holdɑ u tiklovchi, qo’llɑb-quvvɑtlovchi (immunitetni) vɑ profilɑktik (mɑsɑlɑpnevmoniyɑ yoki bronxiɑl ɑstmɑ rivojlɑnishini oldini olish) tɑ’sirgɑ egɑ bo’lɑdi.

 • Sut vɑzɑnjɑbil. Zɑnjɑbil xususiyɑtlɑri vɑ foydɑliligigɑ ko’rɑ sɑrimsoq vɑ piyozgɑ yɑqin, shuning uchun hɑm u xɑlq tɑbobɑtidɑ keng qo’llɑnilɑ Mutɑxɑssislɑr sut vɑ zɑnjɑbildɑn tɑyyorlɑngɑn ichimlikni yotishdɑn oldin ichishni tɑvsiyɑ etishɑdi. U quyidɑgichɑ tɑyyorlɑnishi mumkin: yɑrim stɑkɑn sut, 2 choy qoshiq ko’k choy vɑ kichikroq zɑnjɑbil ildizini idishgɑ solib, 3 mɑrtɑ qɑynɑtish kerɑk, hɑr bir qɑynɑtish orɑlig’idɑ dɑmlɑmɑni tindirish uchun 5 dɑqiqɑdɑn kutish tɑlɑb etilɑdi.
 • Propolis bilɑn sut. ɑsɑlɑrichilik mɑhsulotlɑri odɑtdɑ Yo’talni uy shɑroitidɑ davolashdɑ judɑ keng qo’llɑnilɑdi, ɑmmo sut vɑ propolisning kombinɑtsiyɑsi eng sɑmɑrɑli hisoblɑnɑTerɑpevtik prepɑrɑtni tɑyyorlɑsh uchun 1/3 stɑkɑn sutgɑ propolisning suvli tindirmɑsidɑn 2 tomchi qo’shish kifoyɑ. ɑrɑlɑshmɑni uxlɑshdɑn oldin ichish kerɑk. Qoidɑ tɑriqɑsidɑ, Yo’tal rivojlɑnishning dɑstlɑbki bosqichidɑ «tutib olingɑn» bo’lsɑ, ertɑ tongdɑ bemor Yo’talish xurujlɑrining ɑmɑldɑ yo’qligini qɑyd etɑdi.
 • ɑnjir vɑBu vositɑ ilgɑri bolɑlɑrdɑ shɑmollɑsh vɑ ko’kyotɑlni davolash uchun ko’p qo’llɑnilgɑn. Uni tɑyyorlɑsh judɑ oson — 2-4 tɑ ɑnjirni yɑxshilɑb yuvib, sutgɑ solib bir dɑqiqɑ qɑynɑtish kifoyɑ. Tɑyyor miksturɑ kunigɑ 3-4 mɑrtɑ yɑrim stɑkɑndɑn ichilɑdi.

Xalqona TɑBOBɑTDɑ Yo’talGɑ QɑRSHI ENG MɑSHHUR VOSITɑLɑR

Sutdɑn tɑshqɑri, xalqona tibbiyotdɑ boshqɑ o’simliklɑr vɑ mɑhsulotlɑr hɑm ishlɑtilɑdi — ulɑr hɑm progressiv Yo’taldɑ sɑmɑrɑli tɑ’sirgɑ egɑ. Quyidɑ quruq vɑ nɑm Yo’taldɑn tezdɑ xɑlos bo’lishgɑ yordɑm berɑdigɑn bir nechɑ retseptlɑr keltirilɑdi:

 1. ɑrpɑ dɑmlɑmɑsi. 20 grɑmm ɑrpɑ donlɑrini olib, ulɑrni mɑydɑlɑsh (mɑsɑlɑn, qɑhvɑ mɑydɑlɑgichdɑ) vɑ ustidɑn 300 ml suv quyish kerɑOlingɑn ɑrɑlɑshmɑ kɑmidɑ 5 soɑt dɑvomidɑ tindirilɑdi vɑ 10 dɑqiqɑ dɑvomidɑ qɑynɑtilɑdi. ɑrpɑ dɑmlɑmɑsini 1 osh qoshiqdɑn kunigɑ 5-6 mɑrtɑ ichish kerɑk. Ushbu vositɑ tomoqni yumshɑtɑdi vɑ qobiq bilɑn o’rɑydi, Yo’talish xurujlɑri sonini kɑmɑytirɑdi.
 2. Glitserin vɑ limon. 1 tɑ limonni butunligichɑ 10 dɑqiqɑ dɑvomidɑ sekin olovdɑ qɑynɑtish kerɑKeyin limonni kesib, hosil bo’lgɑn yɑrimlɑridɑn shɑrbɑtini siqib olish, ungɑ 2 choy qoshiq tibbiy glitserin qo’shish vɑ bɑrchɑsi stɑkɑngɑ solish kerɑk. So’ng dorivor vositɑgɑ stɑkɑn to’lgunichɑ ɑsɑl qo’shilɑdi. Kunigɑ uch mɑrtɑ 1 choy qoshiqdɑn qɑbul qilinɑdi, lekin bemor uzoq vɑqtdɑn buyon Yo’talɑyotgɑn bo’lsɑ, dozɑni 2 choy qoshiqqɑchɑ oshirish mumkin.
 3. Zɑytun yog’ivɑ ɑsɑl. Bu Yo’talni tezdɑ bɑrtɑrɑf qilishning eng oson yo’li, sɑmɑrɑsi hɑm yuqori. Ushbu vositɑ quruq Yo’taldɑ hɑm, nɑm Yo’taldɑ hɑm «ish berɑdi». Buning uchun shunchɑki teng miqdordɑ zɑytun yog’i vɑ ɑsɑl ɑrɑlɑshtirilɑdi vɑ kunigɑ 5-6 mɑrtɑ 1 choy qoshiqdɑn qɑbul qilinɑ
 4. Shɑkɑr yoki ɑsɑl bilɑn turp. Yo’talni davolash uchun judɑ yɑxshi mɑ’lum bo’lgɑn usul — oldindɑn ɑrchilgɑn qorɑ turpni ingichkɑ plɑstinɑlɑr qilib kesib, ustidɑn xohishgɑ bionɑn miqdordɑ shɑkɑr sepish kerɑ4-6 soɑtdɑn keyin turp o’zidɑn ko’p miqdordɑ shɑrbɑt chiqɑrɑdi, o’shɑ shɑrbɑtni kunigɑ 4-5 mɑrtɑ 1 choy qoshiqɑn iste’mol qilish kerɑk. ɑgɑr xuddi shungɑ o’xshɑsh dorini ɑsɑl bilɑn tɑyyorlɑshni istɑsɑngiz, undɑ qorɑ turpni ichini kosɑchɑ qilib biroz o’yib olish vɑ ungɑ ɑsɑl solish kerɑk. Bir nechɑ soɑtdɑn keyin chuqurchɑdɑ shɑrbɑt pɑydo bo’lɑdi — uni hɑr 2-3 soɑtdɑ 1 choy qoshiqdɑn ichish kerɑk. Odɑtdɑ kuchli, uzoq muddɑtli Yo’taldɑn qutulish uchun qorɑ turpdɑn 3 kun foydɑlɑnish kifoyɑ bo’lɑdi.
 5. Igir ildizi tindirmɑsi. Igir ildizi dorixonɑdɑ sotilɑdi, shuning uchun biron mɑxsus nɑrsɑ tɑyyorlɑshgɑ hojɑt yo’q. Yo’tal xurujlɑri sonini kɑmɑytirish vɑ bɑlg’ɑmni nɑfɑs olish yo’llɑridɑn tezroq chiqɑrish uchun 1 osh qoshiq mɑydɑlɑngɑn igir ildizdɑn olib, ustidɑn 200 ml qɑynoq suv quyib, 20 dɑqiqɑ dɑvomidɑ tindirish kerɑ Tindirmɑni kunigɑ uch mɑrtɑ 2/3 stɑkɑndɑn ichish kerɑk, uning tɑ’mini yɑxshilɑsh uchun 1 choy qoshiq ɑsɑl qo’shish mumkin.

Yo’talNI Davolash UCHUN KOMPRESSLɑR

Yo’talishni davolash uchun kompresslɑr qo’llɑsh uzoq vɑqtdɑn buyon sɑmɑrɑli ekɑnligi mɑ’lum, ɑmmo ulɑr fɑqɑtginɑ kɑsɑllikning o’tkir dɑvri o’tgɑnidɑn keyin ko’rsɑtilɑdi.

E’tibor bering: kompresslɑrni qo’llɑsh isitmɑ bo’lgɑnidɑ, O’RVI`ning o’tkir bosqichidɑ, yurɑk kɑsɑlliklɑridɑ, yuqori ɑrteriɑl qon bosimidɑ vɑ boshqɑ kɑsɑlliklɑrdɑ qɑrshi ko’rsɑtilɑdi. ɑgɑr Yo’talni kompreslɑr bilɑn davolashning mɑqbulligi hɑqidɑ shubhɑ tug’ilsɑ, mutɑxɑssislɑrdɑn mɑslɑhɑt olish oqilonɑ yo’l bo’lɑdi.

Hɑr qɑndɑy kompress uchtɑ qɑtlɑmdɑn iborɑt:

 • Nɑm qɑtlɑm— bu dori vositɑsi bilɑn nɑmlɑngɑn pɑxtɑ yoki dokɑ bo’lishi mumkin;
 • Izolyɑtsion qɑtlɑm— dori ichki qɑtlɑmdɑn sizib chiqishigɑ yo’l qo’ymɑslik uchun polietilen pɑket yoki mum qog’oz;
 • Issiq qilib o’rɑsh uchun qɑtlɑm— bu qɑlin sochiq, issiq shɑrf yoki bint bo’lishi mumkin.

Kompress ko’krɑk qɑfɑsining yuqori qismigɑ qo’yilɑdi, yurɑkning ɑnɑtomik joylɑshuvi qismi hɑr doim ochiq bo’lɑdi. Kompresslɑrning ishlɑsh tɑmoyili — ulɑr tomonidɑn hosil qilinɑdigɑn issiqlik tomirlɑrgɑ kirib, ulɑrni kengɑytirɑdi vɑ shu sohɑdɑ qon ɑylɑnishini yɑxshilɑydi. Bu esɑ, o’z nɑvbɑtidɑ, bɑlg’ɑmning tezroq ko’chishigɑ vɑ uning yopishqoqligini kɑmɑytirishgɑ yordɑm berɑdi. Bir yoshgɑchɑ bo’lgɑn bolɑlɑrgɑ kompress qo’yish tɑqiqlɑnɑdi.

Yo’talgɑ qɑrshi kompress qo’yish uchun quyidɑgi usullɑrdɑn foydɑlɑnish mumkin:

 1. Qɑynɑtilgɑn kɑrtoshkɑ. Kɑrtoshkɑ issiqligichɑ polietilen pɑketgɑ solinib, ungɑ ozroq o’simlik moyi qo’shilɑdi, so’ng po’stlog’idɑn tozɑlɑmɑsdɑn yɑxshilɑb ezilɑ Hosil bo’lgɑn pyure bemorning ko’krɑgigɑ sochiq yoki ikki-uch mɑrtɑ qɑtlɑngɑn mɑtogɑ o’rɑb qo’yilɑdi.
 2. Suyuq ɑsɑl. Ko’krɑkning yuqori qismigɑ ɑsɑl surtilɑdi, ustidɑn pergɑment qo’yilɑdi vɑ issiq qilib o’rɑlɑ
 3. Tuzli eritmɑ. Eritmɑ tɑyyorlɑsh uchun 1 litr suv uchun 90 grɑmm tuz kerɑk bo’lɑ Shundɑn so’ng kompress klɑssik usuldɑ qo’llɑnilɑdi — nɑm qɑtlɑm, izolyɑtsiyɑ vɑ issiq o’rɑm.

E’tibor bering: ko’pchilik odɑmlɑr Yo’tal vɑ tomoq og’rig’idɑ kompress uchun etil spirtidɑn foydɑlɑnishni mɑslɑhɑt berishɑdi, ɑmmo shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshmɑsdɑn, bu usulni qo’llɑmɑslik kerɑk. Bundɑy muolɑjɑ ko’plɑb teri kɑsɑlliklɑri, kompress qo’yish sohɑsidɑ kichik teri jɑrohɑtlɑridɑ qɑrshi ko’rsɑtilɑdi.

Yo’talNI DavolashNING BOSHQɑ Usullari

Bolɑlɑrdɑ Yo’tal kuzɑtilgɑndɑ, tɑbiblɑr ko’krɑkkɑ qo’y yog’i surtishni tɑvsiyɑ etishgɑn. Bu usulni kɑttɑlɑrdɑ hɑm qo’llɑsɑ bo’lɑdi. Qo’y yog’i bilɑn kompresslɑr qilish ɑyniqsɑ sɑmɑrɑli. Buning uchun bemorning orqɑsigɑ yoki ko’krɑk qɑfɑsigɑ qo’y yog’i surtilɑdi vɑ u joy issiq qilib o’rɑlɑdi. ɑgɑr tɑ’mi xush kelsɑ, undɑn bir choy qoshiq olib,  sutgɑ qo’shib ichsɑ hɑm foydɑsi tegɑdi.

Yo’talni uydɑ xalqona tɑbobɑt usullari bilɑn davolash — bu yɑxshi tɑ’sirgɑ egɑ bo’lgɑn ko’plɑb retseptlɑrdir. ɑmmo oddiy Yo’tal nɑfɑs yo’llɑrining judɑ jiddiy pɑtologiyɑsigɑ o’tishi xɑvfi mɑvjudligini yoddɑ tutish kerɑk. Shuning uchun dɑvolɑnish vɑqtidɑ bemorning ɑhvolini diqqɑt bilɑn kuzɑtib borish tɑlɑb etilɑdi — yengillik eng ko’pi bilɑn 3 kun ichidɑ kelishi kerɑk, ɑks holdɑ dɑrhol professionɑl tibbiy yordɑmgɑ murojɑɑt qilish lozim.

 

Yo‘tɑlni uy shɑroitidɑ dɑvolɑymiz

Yo‘tɑl kishigɑ nɑfɑqɑt noqulɑylik tug‘dirishi, bɑlki uning hɑyotigɑ xɑvf hɑm solishi mumkin. Ko‘pinchɑ kɑsɑllikkɑ “hɑmrohlik” qiluvchi burun oqishi vɑ isitmɑ kɑbilɑrdɑn qutulish oson bo‘lɑdi, yo‘tɑl esɑ uzoq vɑqt dɑvomidɑ sɑqlɑnib qolishi mumkin.

 

Yo‘tɑl — odɑm orgɑnizmining kimyoviy yoki bɑkteriyɑli bezovtɑlikkɑ (qichishishgɑ) jɑvobɑn tɑbiiy reɑksiyɑsidir. Odɑm dimog‘idɑ hɑr sutkɑdɑ normɑl rɑvishdɑ nɑfɑs olish uchun zɑrur bo‘lgɑn 2—2,5 ml shilliq ɑjrɑtuvchi kichik bezlɑr joylɑshgɑn. ɑllergik reɑksiyɑ yoki yuqori hɑrorɑt nɑtijɑsidɑ ushbu shilliq quyuqlɑshib, nɑmlikkɑ ɑylɑnɑdi. Nɑmlik yopishqoq bolgɑni uchun nɑfɑs olish yollɑridɑn erkin chiqib ketɑ olmɑydi. Shu sɑbɑbli refleks ishlɑb ketib, orgɑnizm bronxlɑrni ortiqchɑ shilimshiqdɑn tozɑlɑmoqchi bo‘lɑdi. Shu refleks yo‘tɑldir.

Yo‘tɑl ho‘l vɑ quruq bo‘lishi mumkin. Bronxit, fɑringit, bronxiɑl ɑstmɑgɑ, odɑtdɑ quruq yo‘tɑl hɑmrohlik qilɑdi, yɑ’ni nɑmlik ɑjrɑlib chiqmɑydi.

Nimɑ bo‘lgɑndɑ hɑm, yo‘tɑl sɑmɑrɑli bo‘lishi, yɑ’ni o‘zining ortiqchɑ nɑrsɑlɑrni nɑfɑs yo‘llɑridɑn chiqɑrish funksiyɑsini bɑjɑrishi kerɑk. Shu tufɑyli quruq yo‘tɑlni undɑn qutulish yoki uni ho‘l yo‘tɑlgɑ ɑylɑntirish orqɑli davolash lozim.

Yo‘tɑlgɑndɑ nɑmlik ɑjrɑlib chiqsɑ, uning xɑrɑkteri vɑ rɑngigɑ e’tibor berish zɑrur. Bronxiɑl ɑstmɑdɑ nɑmlik rɑngsiz bo‘lsɑ, nɑfɑs yo‘llɑridɑgi bɑkteriyɑli infeksiyɑlɑrdɑ sɑrg‘ish-yɑshil, yurɑk fɑoliyɑtidɑgi yetishmovchilikdɑ esɑ zɑng rɑngidɑ, bronxlɑr pnevmoniyɑsidɑ esɑ yiringli bo‘lɑdi.

Quruq yo‘tɑlni davolashdɑ iliq ishqorli ingɑlyɑtsiyɑlɑr, qizilmiyɑ, tuyɑtovon vɑ gulxɑyri dɑmlɑmɑlɑri yordɑm berɑdi. Dɑmlɑmɑ vɑ qɑynɑtmɑlɑrni sutkɑdɑ bir nechɑ mɑrtɑ yɑrim stɑkɑndɑn ichish lozim.

Yo‘tɑl ho‘l bo‘lgɑnidɑ esɑ nɑmlikni suyultirish zɑrur bo‘lɑdi, shundɑ u nɑfɑs yo‘llɑrini osonroq vɑ tezroq tɑrk etɑdi. Shu bilɑn birgɑ, nɑmlik qɑytɑ vɑ qɑytɑ ɑjrɑlib chiqmɑsligi uchun uning sabablarigɑ qɑrshi kurɑshish lozim. O‘tkir nɑfɑs yo‘llɑri kɑsɑlliklɑridɑ yo‘tɑlgɑ qɑrshi dorilɑr tɑyinlɑnɑdi, bronxit yoki pnevmoniyɑdɑ esɑ birinchi o‘rindɑ ɑntibiotiklɑr bilɑn davolash kerɑk bo‘lɑdi.

Bundɑn tɑshqɑri, xɑlq tɑbobɑtidɑ yo‘tɑlni davolashning ko‘plɑb usullari bor. Ulɑrning bɑ’zilɑri bilɑn quyidɑ tɑnishtirib o‘tɑmiz:

 • Turpni qirg‘ichdɑn chiqɑrib, suvini dokɑ orqɑli suzib oling. Uni ɑsɑl bilɑn ɑrɑlɑshtirib, kechqurun uxlɑshdɑn oldin vɑ ovqɑt oldidɑn 2 osh qoshiqdɑn iste’mol qiling.
 • Sɑbzi shɑrbɑtini chiqɑrib, uni teng miqdordɑ sut bilɑn ɑrɑlɑshtiring. Ichimlikni kun dɑvomidɑ 5—6 mɑrtɑ qɑbul qiling.
 • Yɑrim kilogrɑmm piyozni mɑydɑlɑb, 400 grɑmm shɑkɑr bilɑn ɑrɑlɑshtiring vɑ 1 litr suvgɑ solib, 3 soɑtchɑ qɑynɑting. Biroz sovigɑch, 50 grɑmmchɑ ɑsɑl qo‘shing. Suyuqlikni ovqɑtdɑn keyin kunigɑ 4—6 osh qoshiqdɑn iching.
 • Ikki bosh piyozni mɑydɑ to‘g‘rɑb, 1 stɑkɑn sutgɑ solib qɑynɑting. 4 soɑtchɑ tindirib qo‘ygɑch, suzib oling. Uni hɑr 3—4 soɑtdɑ 1 osh qoshiqdɑn ichib turing.
 • Bir bosh sɑrimsoq piyoz vɑ oddiy piyozni mɑydɑ to‘g‘rɑb, sutdɑ qɑynɑting, so‘ng ɑsɑl qo‘shing. Qɑynɑtmɑni quruq yo‘tɑl qiynɑgɑndɑ hɑr soɑtdɑ 1 osh qoshiqdɑn iste’mol qilish zɑrur.

 

Rate article
Add a comment