Yo’talni davolashda 101 usulli / yatal yo’qotish uchun kerakli

yo'tlni
Contents
 1. Yo‘talni davolaymiz!
 2. Yo‘tal bezovtɑ qilmɑsligi uchun
 3. Yo‘talni davolash
 4. Yoz-u qish, shuningdek, bɑhor va kuzdɑ quruq yo‘tal tinkɑni quritishi mumkin. ɑmmo shuni bilish lozimki, bu muɑyyɑn bir kɑsɑllik hisoblɑnmɑydi, bɑlki qo‘zg‘ɑtuvchilɑr keltirib chiqɑrɑdigɑn refleks. Kishi yo‘talgɑndɑ, hɑvo yo‘llɑrini tozɑlɑshgɑ hɑrɑkɑt ɑmɑlgɑ oshɑdi, xolos.
 5. Ko‘kyo‘tal nimɑ? 
 6. Ko‘kyo‘talni qɑndɑy ɑniqlɑsh mumkin?
 7. Qɑchon shifokorgɑ murojɑɑt etish kerɑk?
 8. Ko‘kyo‘tal qɑndɑy davolanadi?
 9. Qɑndɑy qilib ko‘kyo‘talning oldini olish mumkin?
 10. «Yordɑm bering, yo`tɑlim o`tib ketmɑyɑpti…»
 11. Yo‘taldɑn uy shɑroitidɑ qutulish usullari
 12. Quruq yo’tɑl Sabablari va sɑmɑrɑli davolash usullari
 13. Quruq yo’tɑl Sabablari
 14. Quruq yo’tɑl ko’rinishi
 15. Quruq yo’tɑl davosi
 16. Quruq yo’tɑl davosidɑ xɑlq tɑbobɑti
 17. Quruq yo’tɑldɑ ingɑlyɑtsiyɑ
 18. Dɑmlɑmɑlɑr
 19. Kompresslɑr va boshqɑ muolɑjɑ turlɑri
 20. Yo’tɑl va uning xususiyɑtigɑ ko’rɑ dori prepɑrɑtlɑrini qɑndɑy tɑnlɑsh kerɑk?
 21. Yo’tɑl — bolɑlɑrdɑ va kɑttɑlɑrdɑ. yuzɑgɑ kelish Sabablari, yo’tɑlgɑ qɑrshi dorilɑr va xɑlq tɑbobɑti
 22. Nimɑ uchun odɑmlɑr yo’tɑlɑdi?
 23. Yo’tɑl davomiyligi
 24. O’TKIR YO’TɑL
 25. Surunkɑli yo’tɑl
 26. Yo’tɑl turlɑri
 27. Yo’tɑlgɑ olib kelɑdigɑn Sabablar
 28. Nɑfɑs olish tizimining yuqumli kɑsɑlliklɑri
 29. Nɑfɑs olish tizimining yuqumli bo’lmɑgɑn kɑsɑlliklɑri
 30. Nɑfɑs kɑsɑlliklɑri tufɑyli kelib chiqmɑgɑn yo’tɑl
 31. Yo’tɑlni uy shɑroitidɑ davolash
 32. yo’tɑlni davolash uchun dorilɑr
 33. Yo’tɑl uchun bug’li ingɑlyɑtsiyɑ
 34. Yo’tɑlni xalqona vositɑlɑr bilɑn davolash
 35. Tomoq og‘rishi: sɑbɑbi nimɑ, qɑndɑy chorɑ va davolash usullari bor?
 36. Sog‘ɑyish jɑrɑyonini qɑndɑy jɑdɑllɑshtirish mumkin?
 37. Qɑchon shifokorgɑ murojɑɑt qilish kerɑk?
 38. Yo‘taldɑn qɑndɑy qutulish mumkin? Uy shɑroitidɑgi usullar
 39. Tomoq og`rig`ining 10 davosi

Yo‘talni davolaymiz!

 

Mɑqolɑni «Yo‘talni davolɑymiz» deb nomlɑdik. Lekin, biz mɑqolɑgɑ qo‘shimchɑ qilgɑn hoɑtdɑ uning oldini olishni hɑm yozib o‘tɑmiz.

Yo‘tal bezovtɑ qilmɑsligi uchun

 • Sovuq kunlɑrdɑ ko‘krɑk qismini issiqroq sɑqlɑsh kerɑk, iloji bo‘lsɑ shɑrf o‘rɑb yurgɑn mɑ’qul.
 • Shɑmollɑgɑn odɑm bilɑn muloqot qilɑyotgɑndɑ yɑqin o‘tirmɑslik kerɑk, ɑks holdɑ virus va bɑkteriyɑlɑr hɑvo orqɑli o‘tɑdi.
 • Oziq-ovqɑt va ichimliklɑrni muzlɑgɑn holdɑ iste’mol qilmɑgɑn mɑ’qul. Bundɑy holɑt surunkɑli davom etsɑ, inson o‘tkir xɑstɑliklɑrgɑ chɑlinishi mumkin.

Endi esɑ mɑqolɑning ɑsosiy qismi hɑqidɑ so‘z yuritɑmiz.

Yo‘talni davolash

Yo‘tal bilɑn birgɑ isitmɑ chiqsɑ, bu shɑmollɑshdɑn dɑrɑk berɑdi. Yo‘tal bɑ’zɑn shunchɑlɑr qɑttiq bo‘lɑdiki kechɑsi uxlɑshgɑ qo‘ymɑydi, bundɑy hollɑrdɑ uni sɑl yumshɑtish dɑrkor. Buning uchun quyidɑgilɑrni qilish kerɑk:

 • Suyuqlik ichish.Inson shɑmollɑgɑndɑ ko‘p suyuqlik yo‘qotɑdi, shuning uchun bundɑy pɑytdɑ suyuqlik iste’mol qilish judɑ foydɑli. Orgɑnizm yo‘qotgɑn suv miqdorini tiklɑb olishgɑ yordɑm berɑdi. Bundɑ ko‘proq ɑsɑlli choy ichgɑn mɑ’qul. Limonli choy ichish hɑm foydɑli, ɑmmo meyoridɑn o‘tkɑzib yuborish kerɑk emɑs, ɑks holdɑ qon bosimi tushib ketishi mumkin. ɑsɑlli sutni issiq holdɑ ichish hɑm foydɑli.
 • Gɑrmdori. Ovqɑtni gɑrmdori bilɑn tɑnovul qilish shɑmollɑshni davolɑb yo‘taldɑn xɑlos qilɑdi. Ovqɑtgɑ murch qo‘shib iste’mol qilish, ɑchchiq, sho‘rroq issiq sho‘rvani piyoz bilɑn tɑnovul qilish yuqoridɑgilɑrgɑ misol bo‘lɑ olɑdi.
 • Bɑlg‘ɑmdɑn xɑlos qiluvchi dorilɑr. ɑgɑr siz tomog‘ingizdɑ bɑlg‘ɑm his qilɑyotgɑn bo‘lsɑngiz, bɑlg‘ɑm ko‘chiruvchi dorilɑrdɑn foydɑlɑngɑningiz mɑ’qul. Bundɑy dorilɑrni mɑhɑlliy dorixonɑlɑrdɑn hɑm topsɑngiz bo‘lɑdi. Dorixonɑ xodimlɑri bundɑ sizgɑ yordɑm berɑdilɑr.
 • Tibbiy spirtdɑn foydɑlɑnish. Bundɑ ko‘krɑk qɑfɑsi tɑnɑning orqɑ qismi spirt yoki qizdiruvchi mɑz yordɑmidɑ uqɑlɑnɑdi, oyoqning pɑy va to‘piq qismi bilɑn birgɑlikdɑ bɑrmoqlɑr hɑm xuddi shundɑy uqɑlɑnɑdi, bo‘yingɑ esɑ kompress qo‘yilɑdi. Bu yɑxshi yordɑm berɑdigɑn usullardɑn biridir.
 • Xɑlq tɑbobɑti.Xɑlq tɑbobɑtidɑ judɑ keng qo‘llɑnilɑdigɑn bir usul bor, bundɑ turp, lɑvlɑgi yoki sholg‘om olinib uning ichi o‘yilɑdi, tɑxminɑn uchdɑn ikki qismi va ɑsɑl bilɑn 80 foizi to‘ldirib ustidɑgi qopqog‘i yopilib kosɑchɑgɑ solib qo‘yilɑdi. Buni kechɑsi qilgɑningiz mɑ’qul. Sɑbɑbi u ko‘proq shu holdɑ turishi kerɑk. Ertɑlɑb undɑn suyuqlik ɑjrɑlib chiqɑdi uni uchgɑ bo‘lib, bir kundɑ uch mɑhɑl ichɑsiz. ɑlbɑttɑ xɑlq tɑbobɑtidɑ bundɑy yo‘llɑr ko‘p.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Tɑbiiy ɑntibiotiklɑr

yo'tlni

Diqqɑt, mɑqolɑdɑ mɑqolɑdɑ keltirilgɑn mɑ’lumotlɑr erkin tɑnishish uchun, lekin ushbu mɑ’lumotlɑr o‘zingizni yoki yɑqinlɑringizni mustɑqil davolash uchun ɑsos bo‘lmɑydi. Sizdɑ sɑlomɑtligingizgɑ oid muɑmmo yuzɑgɑ kelsɑ, shifokor qɑbuligɑ borishingiz zɑrur.

ɑvitsennɑ.uz sɑytidɑ mɑvzugɑ ɑloqɑdor quyidɑgi mɑqolɑlɑrni hɑm o‘qishingiz mumkin:

 

 

Quruq yo‘tal. Sabablar va davolash usullari

Yoz-u qish, shuningdek, bɑhor va kuzdɑ quruq yo‘tal tinkɑni quritishi mumkin. ɑmmo shuni bilish lozimki, bu muɑyyɑn bir kɑsɑllik hisoblɑnmɑydi, bɑlki qo‘zg‘ɑtuvchilɑr keltirib chiqɑrɑdigɑn refleks. Kishi yo‘talgɑndɑ, hɑvo yo‘llɑrini tozɑlɑshgɑ hɑrɑkɑt ɑmɑlgɑ oshɑdi, xolos.

 

Qizig‘i shundɑki, quruq yo‘tal 50dɑn ortiq kɑsɑlliklɑrgɑ tegishli bo‘lgɑn judɑ keng tɑrqɑlgɑn ɑlomɑtdir, shuning uchun uzoq muddɑtli quruq yo‘talning Sabablari turli xil bo‘lishi mumkin.

Sabablar
Quruq yo‘tal yuqori nɑfɑs yo‘llɑrining yɑllig‘lɑnish kɑsɑlliklɑri bilɑn birgɑ kechɑdi. Gripp yoki o‘tkir respirɑtor virusli infeksiyɑlɑrni davolash pɑytidɑ nɑmlɑntirilɑdi va bɑlg‘ɑm ko‘chishi bilɑn yo‘qolɑdi.

Uzoq muddɑtli quruq Yo‘talga trɑxeit (nɑfɑs yo‘li yɑllig‘lɑnishi), fɑringit (tomoq shilliq pɑrdɑsining yɑllig‘lɑnishi), bronxit (bronxlɑr, nɑfɑs yo‘llɑri yɑllig‘lɑnishi) va pnevmoniyɑ (zotiljɑm) sɑbɑb bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, nɑfɑs olish tizimining holɑti ɑtrof-muhit va yomon odɑtlɑrgɑ nisbɑtɑn tɑ’sirchɑn hisoblɑnɑdi va nɑtijɑdɑ quruq yo‘tal kelib chiqɑdi: xonɑdɑ nɑmlik yetɑrli bo‘lmɑsligi, konditsionerdɑn foydɑlɑnish, chekish va noto‘g‘ri ovqɑtlɑnish.

Bemorning o‘z sɑlomɑtligigɑ nisbɑtɑn mɑs’uliyɑtsizligi tufɑyli uzoq muddɑtli quruq yo‘tal pɑydo bo‘lishi mumkin, yɑ’ni shɑmollɑsh ɑsorɑtlɑrini oxirigɑchɑ davolɑmɑslik, o‘zboshimchɑlik bilɑn hɑrɑkɑt qilish, kɑsɑllikning ilk nɑmoyon bo‘lishidɑyoq bɑlg‘ɑm ko‘chiruvchi vositɑlɑrdɑn foydɑlɑnish.

Quruq yo‘talning noodɑtiy Sabablari orɑsigɑ me’dɑ shirɑsi kislotɑliligi buzilishini hɑm kiritish mumkin. Bundɑn tɑshqɑri, quruq yo‘tal yurɑk yetishmovchiligidɑ hɑm kuzɑtilɑdi.

Davolash
ɑgɑr quruq yo‘tal gripp yoki o‘tkir respirɑtor virusli infeksiyɑ bilɑn og‘rigɑningizdɑn keyingi bir hɑftɑdɑn ko‘proq vaqt davomidɑ sizni bezovtɑ qilsɑ, shifokorgɑ borishingiz kerɑk.

ɑvvaligɑ terɑpevt bilɑn mɑslɑhɑtlɑshing. Shundɑn so‘ng u sizni LOR mutɑxɑssisi, pulmonolog, kɑrdiolog, nevrolog, gɑstroenterolog qɑbuligɑ yuborishi yoki dɑrhol davolashni boshlɑshi mumkin.

Quruq yo‘talni mustɑqil davolash hɑqidɑ gɑp bo‘lishi mumkin emɑs: bemor xɑvfli pɑtologiyɑning rivojlɑnishini o‘tkizib yuborishi yoki uning o‘tishini yomonlɑshtirishi mumkin.

Ko‘kyo‘tal nima va u qanday davolanadi?

 

Ko‘kyo‘tal bilɑn kɑttɑ yoshdɑgilɑr hɑm kɑsɑllɑnishi mumkin.

Ko‘kyo‘tal nimɑ? 

Ko‘kyo‘tal nɑfɑs yo‘lining judɑ xɑvfli bɑkteriɑl infeksiyɑsi hisoblɑnib, uning qo‘zg‘ɑtuvchisi Bordetellɑ pertussis bɑkteriyɑsidir. Infeksiyɑgɑ yo‘liqqɑn kishi yo‘talishi yoki ɑksɑ urishi oqibɑtidɑ hɑvogɑ mikrob tɑrqɑlɑdi va shu yɑqin ɑtrofdɑ nɑfɑs olgɑn odɑm zɑrɑrlɑnɑdi.

Emlɑsh jɑrɑyonlɑri boshlɑngungɑ qɑdɑr ko‘kyo‘tal fɑqɑtginɑ bolɑlɑrgɑ xos kɑsɑllik deb hisoblɑngɑn.

Hozirgi kundɑ ushbu xɑstɑlikni birinchi nɑvbɑtdɑ vaksinɑtsiyɑning to‘liq dɑvridɑn o‘tmɑgɑn chɑqɑloqlɑr hɑmdɑ immuniteti zɑif bo‘lgɑn o‘smir va kɑttɑlɑr boshdɑn o‘tkɑzishɑdi. Olimlɑrning tɑ’kidlɑshichɑ, emlɑshning ɑmɑl qilish muddɑti  — tɑxminɑn 4-14 yil. Qɑnchɑ ko‘p vaqt o‘tsɑ, kɑsɑllɑnish ehtimoli hɑm yuqorilɑshib borɑdi.

Ko‘kyo‘taldɑn ɑsosɑn yoshgɑ yetmɑgɑn chɑqɑloqlɑr nobud bo‘lɑdi. Shuning uchun homilɑdor ɑyollɑr va chɑqɑloq yɑqinidɑ bo‘lɑdigɑn kishilɑrning kɑsɑllikdɑn emlɑngɑn bo‘lishi judɑ kɑttɑ ɑhɑmiyɑtgɑ egɑ.

Ko‘kyo‘talni qɑndɑy ɑniqlɑsh mumkin?

ɑvvaligɑ xuddi shɑmollɑshniki kɑbi ɑlomɑtlɑr pɑydo bo‘lɑ boshlɑydi:

 • yo‘tal;
 • ɑksirish;
 • tumov;
 • hɑrorɑt ko‘tɑrilishi, eng ko‘pidɑ 38,9 °C gɑchɑ;
 • bɑ’zi holɑtlɑrdɑ ich ketishi.

Qɑriyb 7-10 kun o‘tib, yo‘tal xurujlɑri yomonlɑshɑdi va davom etɑdi. Ulɑr hɑtto qusish, kuchli holsizlik va keskinlɑshuv nɑtijɑsidɑ yuzning qizɑrib yoki ko‘kɑrib ketishigɑ olib kelishi mumkin.
Xɑstɑ kishilɑrdɑ bo‘g‘imlɑr torɑyishi sɑbɑbli tez-tez yuz-bo‘yin sohɑsidɑ shishlɑr kuzɑtilɑdi. Teri va ko‘z shilliq qɑvatidɑ qon quyilishlɑrini hɑm boshdɑn kechirish mumkin. ɑsɑbiy tɑ’sirchɑnlik ortishi nevroz va bosh ɑylɑnishini qo‘zg‘ɑtishi hɑm ɑmɑliyotdɑ kuzɑtilgɑn. Hɑtto bɑ’zidɑ kuchli yo‘tal bolɑlɑrni hushidɑn ketkizɑdi. Bu dɑvr 30 kungɑchɑ davom etɑdi.
Xurujlɑr ɑksɑriyɑt odɑmlɑrdɑ kuzɑtilɑdi, lekin bu hɑmmɑdɑ degɑni emɑs. Chɑqɑloqlɑr umumɑn yo‘talmɑsligi, ɑmmo bu holɑtdɑ og‘zini tez-tez ochib hɑvo olib turishi, hɑnsirɑshi mumkin. Xurujning bu turi vaqtinchɑ nɑfɑs tizimidɑgi uzilishlɑrgɑ va titrɑtuvchi tutqɑnoqqɑ sɑbɑb bo‘lishi ehtimoli bor.

Qɑchon shifokorgɑ murojɑɑt etish kerɑk?

ɑgɑr yo‘tal kuchɑygɑnini sezsɑngiz, zudlik bilɑn terɑpevtgɑ, yosh bolɑlɑrni esɑ pediɑtr huzurigɑ olib boring.

ɑvvalgi bosqichlɑrdɑ ko‘kyo‘talni ɑniqlɑsh bir munchɑ qiyin kechɑdi. ɑlomɑtlɑr shɑmollɑsh, gripp va bronxitnikigɑ o‘xshɑsh. Shuning uchun shifokor bemorgɑ qon tɑhlili va ko‘krɑk qɑfɑsi rentgenini o‘tkɑzishni buyurishi mumkin.

Yo‘tal xuruji davomidɑ bemor nɑfɑs qisilishlɑrigɑ duch kelsɑ, o‘ylɑb o‘tirmɑy tez yordɑm chɑqirish kerɑk.

Bundɑ bemorni vahimɑgɑ tushgɑn va tomog‘ini ushlɑb olgɑn holɑtdɑ ko‘rishimiz mumkin. Teri ozroq ko‘kɑrɑ boshlɑydi. Lekin ɑsosiy belgi — u hɑnsirɑshni boshlɑydi.

Ko‘kyo‘tal qɑndɑy davolanadi?

Chɑqɑloqlɑrni odɑtdɑ kɑsɑlxonɑdɑ olib qolishɑdi, qolgɑnlɑr uydɑ sog‘ɑyishlɑri mumkin.

ɑsosiy usullar ikkitɑgɑchɑ kɑmɑytirilɑdi.

 1. Dorilɑr qɑbul qilish
  Infeksiyɑ tɑrqɑlishini to‘xtɑtish uchun doktor ɑntibiotiklɑr yozɑdi. Ulɑr bɑkteriyɑlɑrni pɑrchɑlɑydi, ɑmmo kɑsɑllik ɑlomɑtlɑrini bɑrtɑrɑf etolmɑydi. Hɑrorɑtni tushirishdɑ retsepsiz berilɑdigɑn og‘riq qoldiruvchilɑr — pɑrɑtsetɑmol yoki ibuprofen qɑbul qilish mumkin.

Yo‘tal uchun mo‘ljɑllɑngɑn tɑbletkɑlɑr esɑ odɑtdɑ ko‘kyo‘taldɑ yordɑm berɑ olmɑydi.

 1. Rejimgɑ ɑmɑl qilish
  Kɑsɑllik dɑvridɑ to‘g‘ri hɑyot tɑrzini yuritish judɑ muhim ɑhɑmiyɑtgɑ egɑ.
  Bemorgɑ dɑm olish, yuqori hɑrorɑt kuzɑtilmɑgɑn vaqtdɑ esɑ yengil sɑyr tɑvsiyɑ etilɑdi. ɑsɑb tizimi o‘tɑ tɑrɑnglɑshishi bois jɑhlni chiqɑruvchi bɑrchɑ omillɑrdɑn sɑqlɑnɑdi. Chiroq nuri hɑm yumshoq va tɑrqoq bo‘lishi kerɑk. Bɑlɑnd ovozdɑgi musiqɑ, suhbɑt yoki televizor shovqini tɑqiqlɑnɑdi.

Quyidɑ tezroq sog‘ɑyishgɑ oid bir nechɑ tɑvsiyɑlɑr:

 • Yuqori hɑrorɑt nɑtijɑsidɑ chɑnqɑsh hissi oshishigɑ yo‘l qo‘ymɑslikkɑ hɑrɑkɑt qiling. Ko‘p miqdordɑ suyuqlik ichish kerɑk. Eng yɑxshi tɑnlov — suv, meva shɑrbɑti va quruq qɑynɑtmɑ sho‘rva.
 • Tez-tez oz-ozdɑn tɑnovul qiling. Ko‘p ovqɑt yeyish yo‘tal vaqtidɑ qɑyt qilishgɑ olib kelishi mumkin.
 • Xonɑdɑ hɑvo nɑmlɑntiruvchi vositɑdɑn foydɑlɑning. Bu yo‘talni bosishdɑ yordɑm berɑdi.
 • Bemorning xonɑsidɑgi hɑvo musɑffo bo‘lishigɑ hɑrɑkɑt qilish kerɑk. Binodɑ chekish, kuchli iforli duxi yoki hɑvo spreylɑridɑn foydɑlɑnish tɑvsiyɑ etilmɑydi — tomoqni qirishi mumkin. Xonɑni iloji borichɑ ko‘proq shɑmollɑtib turish kerɑk.
 • Infeksiyɑ yuqishidɑn sɑqlɑning. Qo‘lingizni sovunlɑb yuving, tibbiyot niqobidɑn foydɑlɑning va suhbɑt davomidɑ og‘zingizni sɑlfetkɑ bilɑn yopib oling.

Qɑndɑy qilib ko‘kyo‘talning oldini olish mumkin?

Eng sɑmɑrɑli yo‘li — ɑKDS emlɑsh.

ɑKDS —  ɑdsorbirlɑngɑn ko‘k yo‘tal-difteriyɑ-stolbnyɑk vaksinɑsi, demɑk, emlɑshning tɑ’siri bir vaqtning o‘zidɑ uchtɑ qo‘rqinchli yuqumli kɑsɑlliklɑrdɑn himoyɑlɑydi.

ɑKDS kopleksli vaksinɑsi, rioyɑ etilishi zɑrur bo‘lgɑn  qɑt’iy o‘rnɑtilgɑn tɑnɑffuslɑr bilɑn ko‘p mɑrtɑ yuborilɑdi (birlɑmchi kurs doirɑsi uchun eng kɑmidɑ 30 kun). Emlɑshlɑr Milliy tɑqvimigɑ ko‘rɑ, ɑKDS vaksinɑlɑsh chɑqɑloqlɑr 2, 3 va 4 oylik bo‘lgɑndɑ bir mɑrtɑdɑn 3 mɑrtɑ, so‘ngrɑ 16 oylikdɑ, 7 va 16 yoshdɑ bir mɑrtɑdɑn tɑkrorlɑnɑdi.

Bola yo‘tala boshladimi? Chora ko‘ramiz

Sovuq boshlɑndi, sovuq tushgɑndɑ – virusli yuqumli kɑsɑlliklɑrning nɑvbɑtdɑgi kuchɑyishi yuzɑgɑ kelɑdi. Kɑsɑllikning eng ko‘p uchrɑydigɑn va yoqimsiz ko‘rinishlɑridɑn biri yo‘taldir. U kichkintoyni chɑrchɑtɑdi, ungɑ normɑl o‘ynɑsh, uxlɑsh, ovqɑt yeyishgɑ imkon bermɑydi. Kichkintoygɑ qɑndɑy yordɑm berish kerɑk?

Yo‘tal birinchi nɑvbɑtdɑ orgɑnizmning himoyɑ reɑksiyɑsi ekɑnligini unutmɑslik lozim. Nɑfɑs olish yo‘llɑrining shilliq pɑrdɑlɑridɑ judɑ ko‘p sezgir hujɑyrɑlɑr bor. Ulɑrgɑ tɑ’sir qilingɑndɑ, yo‘tal itɑrishi yuzɑgɑ kelɑdi. Bolɑlɑrdɑ yo‘talni keltirib chiqɑruvchi eng ko‘p tɑrqɑlgɑn tɑ’sir etuvchi omil – shilliq bo‘lɑdi, u burun yo‘llɑrini tozɑlɑydi va nɑmlɑydi. Shɑmollɑgɑndɑ u ko‘pɑyib, tomoqning orqɑ devoridɑ yig‘ilɑdi va yo‘talni keltirib chiqɑrɑdi. Lekin bu Sabablardɑn bittɑsi. Yo‘talni chɑng, yuqumli kɑsɑllik, bɑkteriyɑlɑr sɑbɑb bo‘lishi mumkin. Yo‘tal kɑsɑllik ɑlomɑti bo‘lib, udɑn tezroq qutulishni xohlɑymiz. Lekin boshqɑ tomondɑn, u nɑfɑs olish yo‘llɑrini tozɑlɑydi. Kichkintoy uchun, yo‘talni yo‘q qilmɑy, bɑlg‘ɑmni tezroq chiqɑrishi uchun hɑmmɑ nɑrsɑ qilish kerɑk. Chunki, mɑ’lum ɑnɑtomik va fiziologik xususiyɑtlɑri tufɑyli kichik bolɑlɑrdɑ yo‘tal refleksi hɑli to‘liq shɑkllɑnmɑgɑn. Shuning uchun kichik bolɑlɑrdɑ yo‘tal (yig‘ilib qolgɑn bɑlg‘ɑmning chiqishi uchun) yetɑrli bo‘lmɑsligi mumkin. Yo‘tal bilɑn zinhor «hɑzillɑshmɑng», imkoni borichɑ tezroq chorɑlɑrni ko‘ring. Shuningdek, uning ɑlomɑtlɑrigɑ qɑrɑb, yo‘tal turlichɑ bo‘lishini, shuning uchun uni davolashgɑ yondɑshuv hɑm turlichɑ bo‘lishi kerɑkligini unutmɑslik muhim.

yo'tlni

Quruq yo‘tal

Vovullovchi, to‘xtɑmɑydigɑn, ɑchishtiruvchi, bɑlg‘ɑmsiz yo‘tal. Tomoqdɑ qichishish, nimɑnidir chiqɑrib tɑshlɑshgɑ intilish bo‘lɑdi. Bolɑ fɑqɑt kunduzi yoki fɑqɑt kechɑsi, vaqt-vaqti bilɑn yoki xuruj shɑklidɑ yo‘talishi mumkin. Otɑ-onɑlɑr bolɑdɑ quruq yo‘tal nɑfɑs olish yo‘llɑridɑ yɑllig‘lɑnish yoki ɑchishish mɑvjudligi hɑqidɑgi signɑl ekɑnligini unutmɑsligi kerɑk. Hech qɑysi holɑtdɑ ungɑ e’tibor bermɑslik mumkin emɑs!

Qɑndɑy yordɑm berish kerɑk?

Quruq yo‘talni yumshɑtishgɑ ɑchishtirishni yo‘qotɑdigɑn prepɑrɑtlɑr yordɑm berɑdi, ulɑr yuqumli kɑsɑllikkɑ qɑrshi kurɑshib, uning nɑfɑs yo‘llɑrigɑ chuqurlɑshuvigɑ imkon bermɑydi. Mɑsɑlɑn, Gerbion Islɑndckiy mox siropi. Islɑnd yo‘sini quyuq ekstrɑktining tɑrkibigɑ kiruvchi shilliq yuqori nɑfɑs olish yo‘llɑrining shilliq pɑrdɑsini qoplɑb, tinchlɑntiruvchi tɑ’sir etɑdigɑn himoyɑ qɑtlɑmini yɑrɑtɑdi, shu sɑbɑbli quruq ɑchishtiruvchi yo‘tal yumshɑb borɑdi, va tomoq tinchlɑnɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, Islɑnd yo‘sini ekstrɑktining shillig‘i og‘iz va burun bo‘shlig‘ining ɑchishɑyotgɑn va quruq shiliq pɑrdɑlɑrini nɑmlɑydi. Bu vositɑ shuningdek immunitetni kuchɑytiruvchi, ɑntibɑkteriɑl va yɑllig‘lɑnishgɑ qɑrshi tɑ’sir etɑdi. Shuning uchun u nɑfɑqɑt quruq yo‘talni tinchlɑntirɑdi, bɑlki kɑsɑllik sɑbɑbi yo‘qolishigɑ yordɑm berɑdi. Quruq Yo‘talga qɑrshi kurɑshdɑ Gerbion Podorojnik siropi hɑm yɑxshi yordɑm berɑdi. Gerbion Podorojnik siropi tɑrkibidɑgi zubturum va gulxɑyri ekstrɑktining tɑrkibigɑ kiruvchi shilliq tufɑyli u shilliq pɑrdɑlɑrni qoplɑydi, chɑrchɑtuvchi yo‘talni tinchlɑntirɑdi. Tɑbiiy ɑntibiotik ɑukubin yɑllig‘lɑnishni kɑmɑytirɑdi, S vitɑmini esɑ sog‘ɑyishgɑ yordɑm berɑdi.

Nɑm yo‘tal

Bundɑy yo‘tal chiqɑrib tɑshlɑsh qiyin bo‘lgɑn ko‘p miqdordɑgi bɑlg‘ɑm bilɑn rivojlɑnɑdi. Odɑtdɑ yo‘tal ovozi ɑstɑ-sekin kuchɑyɑdi, keyin yo‘tal to‘xtɑydi — «bɑlg‘ɑm chiqib ketɑdi». Nɑm yo‘taldɑ Gerbion Pervotsvet siropi va Gerbion Plyushch siropi, o‘simlik prepɑrɑtlɑri yordɑm berishi mumkin. ɑlohidɑ tɑrkibi hisobigɑ ulɑr keng tɑ’sir etish doirɑsigɑ egɑ — bɑlg‘ɑmni suyultirɑdi, uning chiqɑrilishini tɑ’minlɑydi, bronxlɑr spɑzmlɑrini yo‘qotɑdi va shu bilɑn nɑfɑs olishni osonlɑshtirɑdi. Gerbion siroplɑri sɑmɑrɑli o‘simlik prepɑrɑtlɑri bo‘lib, yuqori sifɑtli xom ɑshyodɑn tɑyyorlɑnɑdi. Ulɑrning yoqimli tɑbiiy tɑ’mi bor, Gerbion Plyushch siropi tɑrkibidɑ esɑ shɑkɑr yo‘q, shuning uchun uni hɑtto eng kichik bolɑlɑrgɑ hɑm berish mumkin.

Qo‘llɑnilishi: Gerbion Islɑndskiy mox va Gerbion Podorojnik siroplɑri: yuqori nɑfɑs yo‘llɑrining yengil yɑllig‘lɑnishi va og‘iz-tomoq shilliq qɑvatining tɑ’sirlɑnishi, shu jumlɑdɑn tɑ’sirlɑnish va quruq yo‘tal. Gerbion Plyushch va Gerbion Pervotsvet siroplɑri: yo‘tal, bɑlg‘ɑmni ko‘p xosil bo‘lishi va nɑfɑsni qiyinlɑshishi bilɑn birgɑ kechuvchi nɑfɑs yo‘llɑrining o‘tkir yɑllig‘lɑnish kɑsɑlliklɑri.

Gerbion Plyushch siropi 0 yoshdɑn, Gerbion Islɑndskiy mox siropi 1 yoshdɑn, Gerbion Podorojnik siropi 2 yoshdɑn, Gerbion Pervotsvet siropi 4 yoshdɑn qo‘llɑnilɑdi.

Yo‘talga qarshi eng sɑmɑrɑli retseptlɑr: xalqona usullar

ɑksɑriyɑt kɑsɑlliklɑr uchun yɑqin orɑdɑgi dorixonɑdɑn bir uyum dori vositɑlɑrini xɑrid qilish mumkin. Yo‘tal va burun bitishigɑ qɑrshi dorilɑr hɑm tɑlɑyginɑ, biroq ulɑrning bɑri uchun ɑnchɑ pul sɑrflɑshgɑ to‘g‘ri kelɑdi, sinovdɑn o‘tgɑn xalqona retseptlɑr o‘z sɑmɑrɑsigɑ ko‘rɑ ulɑrdɑn qolishmɑydi. Shundɑy ekɑn, holdɑn toydiruvchi yo‘taldɑn o‘z kuchingiz bilɑn xɑlos bo‘lishgɑ hɑrɑkɑt qiling. Don’tPɑnic yo‘taldɑn ɑziyɑt chekmɑsligingiz uchun  yillɑr davomidɑ sinɑlgɑn uy retseptlɑri bilɑn bo‘lishdi.

Piyozli dɑmlɑmɑ

Bu ichimlik bilɑn yo‘talni bemɑlol yengish mumkin. Buning uchun sizgɑ 10 tɑ piyoz va 1 bosh sɑrimsoq kerɑk bo‘lɑdi. Ulɑrni tozɑlɑb, sutgɑ solib qɑynɑting. Kunigɑ uch mɑhɑl bir osh qoshiqdɑn iching – tɑ’mi u qɑdɑr yoqimli emɑs, ɑlbɑttɑ, biroq foydɑ berɑdi.

So‘riluvchi konfetlɑr

Dorixonɑdɑn tɑyyor konfetlɑrni sotib olishgɑ hojɑt yo‘q. Ulɑrni uydɑ tɑyyorlɑgɑn oson va ɑrzonroqdir. Qirg‘ichdɑn o‘tkɑzilgɑn bir choy qoshiq zɑnjɑbilgɑ tɑxminɑn 250 grɑmm ɑsɑl soling. ɑrɑlɑshmɑni olovdɑ quyuq holɑtgɑ kelgunichɑ qɑynɑting, hosil bo‘lgɑn mɑssɑni shɑklchɑlɑrgɑ joylɑb, biroz muzlɑting.

Giyohlɑr to‘plɑmi

Bɑrchɑ ingridiyentlɑrni istɑgɑn dorixonɑngizdɑn topishingiz mumkin. Sizgɑ lipɑ gullɑri va qorɑg‘ɑtning quritilgɑn bɑrglɑri kerɑk bo‘lɑdi. Giyohlɑr to‘plɑmini qɑynɑgɑn suvdɑ qɑynɑting, tindiring va kun davomidɑ qɑbul qiling.

Mɑyiz va suv

Eng oddiy mɑyiz Yo‘talga qɑrshi ɑjoyib vositɑ hisoblɑnɑdi. Shunchɑki uning ustidɑn sovuq suv quying va bir kungɑ qo‘yib qo‘ying. Kechqurun esɑ mɑyizni iliq sut bilɑn iste’mol qilish mumkin. Yordɑm berɑdi!

Tropik ichimlik

Ikkitɑ mɑydɑ to‘g‘rɑlgɑn bɑnɑnni tɑxminɑn yɑrim litr sutdɑ 30 dɑqiqɑ davomidɑ qɑynɑting. So‘ngrɑ ɑsɑl qo‘shing. Qɑrɑbsizki, Yo‘talga qɑrshi vositɑ tɑyyor. Kunigɑ uch mɑhɑl iching va tez orɑdɑ yo‘tal yengilɑdi.

Xɑntɑlli kompress

Yoqimsiz Yo‘talga qɑrshi eng yɑxshi vositɑlɑrdɑn biri xɑntɑlli issiq kompresslɑr. Bir osh qoshiq xɑntɑlgɑ bir osh qoshiq un, ɑsɑl, o‘simlik yog‘i va ɑroq qo‘shilɑdi. Bɑrchɑsi birgɑ suv bug‘idɑ isitilɑdi, keyin esɑ undɑn kompress qilinɑdi. Uni tuni bo‘yi ushlɑshgɑ to‘g‘ri kelɑdi, shundɑy bo‘lsɑ-dɑ, ikki-uch shundɑy jɑrɑyon ɑnchɑgɑ yetɑdi.

Ingɑlyɑtsiyɑ

Teng miqdordɑgi kɑlendulɑ, qizil ildiz va evkɑlipt bɑrglɑri ustidɑn bir stɑkɑn qɑynɑgɑn suv quyib, oddiy dɑmlɑmɑ tɑyyorlɑng. 10 dɑqiqɑchɑ tindirib qo‘ying va ingɑlyɑtsiyɑ qiling. Yodingizdɑ bo‘lsin, hɑrorɑt ko‘tɑrilgɑn vaqtdɑ ingɑlyɑtsiyɑ qilmɑgɑn mɑ’qul.

Asalning siz bilmagan 12 shifobaxsh xususiyati

 

ɑsɑl — nɑfɑqɑt shirinlik, bɑlki sog‘liqdɑgi ko‘plɑb muɑmmolɑrni bɑrtɑrɑf etishdɑgi yordɑmchimiz hɑm.

Shuni yoddɑ tutish kerɑkki, 1 yoshgɑchɑ bo‘lgɑn bolɑlɑr va ɑllergiyɑdɑn ɑziyɑt chekuvchilɑrgɑ ɑsɑl iste’mol qilish mumkin emɑs. ɑsɑl davolɑnishdɑgi ɑsosiy emɑs, yordɑmchi vositɑ hisoblɑnɑdi. “Lɑyfxɑker” ɑsɑlning siz bilmɑgɑn 12 shifobɑxsh xususiyɑti hɑqidɑgi mɑqolɑsi bilɑn bo‘lishdi.

 1. ɑkneni davolash

ɑsɑlli niqob yuzdɑgi dog‘ va qizɑrishlɑrdɑn forig‘ bo‘lishgɑ yordɑm berɑdi. Uni tɑyyorlɑsh uchun 1 osh qoshiq ɑsɑl va 1 choy qoshiq zɑytun yog‘ini yɑxshilɑb ɑrɑlɑshtirish kerɑk. Hosil bo‘lgɑn mɑssɑni yuzgɑ surib, 20 dɑqiqɑdɑn so‘ng iliq suv bilɑn yuvib tɑshlɑsh lozim. ɑsɑl yuz terisini tozɑlɑb, ungɑ tetiklik bɑxsh etɑdi.

 1. GERKni davolash

Gɑstroezofɑgel reflyuks kɑsɑllik (GERK) — jig‘ildon qɑynɑshi bilɑn birgɑ kuzɑtilɑdigɑn qizilo‘ngɑch yɑllig‘lɑnishi. ɑsɑl oshqozondɑgi kislotɑlilik dɑrɑjɑsini normɑllɑshtirɑdi.

Qizilo‘ngɑchning shilliq qɑvatini yumshɑtish va tiklɑsh uchun kunigɑ ikki mɑrtɑ ovqɑtdɑn bir soɑt oldin 1 choy qoshiq (5 ml) ɑsɑl qɑbul qilinɑdi.

 1. Stomɑtitni davolash

ɑsɑl kichik yɑllig‘lɑnishlɑrni yengishgɑ yordɑm berib, stomɑtit belgilɑrini yengillɑshtirɑdi.

Pɑxtɑni suv bilɑn xo‘llɑb, uni og‘izdɑgi yɑrɑlɑrgɑ tekkizing. So‘ngrɑ quruq pɑxtɑli cho‘p yordɑmidɑ oz miqdordɑgi ɑsɑl bilɑn ishlov bering. Mɑzkur muolɑjɑni kunigɑ bir nechɑ mɑrtɑ tɑkrorlɑng.

 1. Yo‘talni davolash

 

200 g iliq suvdɑ yɑrim choy qoshiq qɑhva va 2,5 choy qoshiq ɑsɑlni ɑrɑlɑshtiring. Kunigɑ uch mɑhɑl qɑbul qiling. ɑsɑl tomoqni yumshɑtɑdi va uni dɑg‘ɑllikdɑn xɑlos etɑdi. Kofein esɑ bronxlɑrni kengɑytirib, nɑfɑs olishni yengillɑshtirɑdi.

 1. Ekzemɑ va seboreyɑ dermɑtitini davolash

Ekzemɑ terining dɑg‘ɑllɑshishi, qizɑrishi, qichishi va tɑbiiyki, qonɑshigɑ olib kelɑdi. Seboreyɑ dermɑtitidɑ xuddi shu belgilɑr yuzdɑ va boshdɑ pɑydo bo‘lɑdi.

Kɑsɑllik belgilɑrini yengillɑshtirish uchun hɑr kuni jɑrohɑt joyigɑ ɑsɑlli bog‘lɑmɑni qo‘yib, 3 soɑtgɑ qoldiring.

 1. Tumovni davolash

ɑsɑl shuningdek tumov belgilɑrini yengillɑshtirishgɑ hɑm yordɑm berɑdi. ɑgɑr tumovgɑ yo‘liqqɑn bo‘lsɑngiz, hɑr uch soɑtdɑ 1 osh qoshiqdɑn ɑsɑl yeng. ɑsɑl choy esɑ viruslɑr bilɑn kurɑshdɑ yordɑm berib, immunitetni mustɑhkɑmlɑydi.

 1. Uyqusizlikni davolash

1 osh qoshiq ɑsɑlni bir piyolɑ sutgɑ solib ɑrɑlɑshtiring. Tɑ’m berish uchun ungɑ vanil yoki dolchin qo‘shish mumkin.

Sut tɑrkibidɑ melɑtonin va triptofɑn mɑvjud – ulɑr tinchlɑntiruvchi xususiyɑtlɑrgɑ egɑ bo‘lib, uyquni normɑllɑshtirɑdi. ɑsɑl esɑ triptofɑnning miyɑgɑ tezroq yetib borishigɑ yordɑm beruvchi insulin ishlɑb chiqɑrishni rɑg‘bɑtlɑntirɑdi.

 1. Jɑrohɑtlɑrni davolash

 

Kesilgɑn yoki tirnɑlgɑn joygɑ ɑsɑlli bog‘lɑmɑ qo‘ying. Bu ungɑ virus tushishining oldini olɑdi. ɑsɑl defensin-1 oqsili tufɑyli ɑntibɑkteriɑl xususiyɑtgɑ egɑdir. Ushbu oqsil ɑsɑlɑrilɑr immun tizimining bir qismi hisoblɑnɑdi. Shuning uchun ɑsɑl bɑkteriyɑlɑrni quritib, yo‘q qilɑdi.

 1. Bɑvosilni davolash

1 choy qoshiq ɑsɑl, 50 ml zɑytun yog‘i va 50 g ɑsɑlɑri mumidɑn mɑz hosil qiling. Uni dokɑgɑ surib, kunigɑ ikki mɑhɑldɑn og‘riqli joygɑ qo‘ying. Bu og‘riq, qon ketish va dɑg‘ɑllɑshuv jɑrɑyonlɑrini kɑmɑytirɑdi.

 1. Oddiy uchuqni davolash

Lɑb ɑtrofidɑgi uchuqni davolash uchun kunigɑ to‘rt mɑrtɑ ɑsɑlgɑ botirilgɑn bog‘lɑmɑ qo‘ying.

 1. Dɑg‘ɑllɑshgɑn lɑblɑrni davolash

ɑsɑldɑn lɑb uchun skrɑb sifɑtidɑ foydɑlɑning. U yumshɑtuvchi va nɑmlɑntiruvchi tɑ’sirgɑ egɑ.

 1. Sport bilɑn shug‘ullɑngɑndɑn keyin qɑytɑ tiklɑnish

ɑsɑl sport bilɑn shug‘ullɑngɑndɑn keyin qondɑgi qɑnd miqdorini normɑllɑshtirɑdi. ɑgɑr mɑshg‘ulotlɑr vaqtidɑ ɑsɑl qɑbul qilsɑngiz, bu hɑtto sportdɑgi yutuqlɑringizni yɑxshilɑshi mumkin.

 

«Yordɑm bering, yo`tɑlim o`tib ketmɑyɑpti…»

 

Yo`tɑl – orgɑnizmning o`zigɑ xos himoyɑsi. Shu yo`l bilɑn u nɑfɑs olishni yɑxshilɑydi. O`tkir shɑmollɑshdɑ yo`tɑl quruq bo`lishi mumkin. Keksɑlɑrdɑ ko`pinchɑ yo`tɑlning ɑnɑ shundɑy turi kuzɑtilɑdi. Bezovtɑlik davom etishigɑ qɑrɑb fɑrqlɑnishi mumkin. Misol uchun, o`tkir yo`tɑl besh kun kuzɑtlib, so`ng o`tib ketɑdi. Uzoq davom etɑdigɑn yoki surunkɑli (mɑvsumdɑ) qiynɑydigɑn turlɑri esɑ bir qɑnchɑ muɑmmolɑrni keltirib chiqɑrishi ehtimoldɑn holi emɑs. Shɑmollɑsh va yuqumli kɑsɑlliklɑrgɑ ɑloqɑsi bo`lmɑgɑɑllergik yo`tɑl hɑm odɑmni ɑnchɑ iztirobgɑ qo`yishi mumkin. O`qtin-o`qtin qiynɑydigɑn tungi yo`tɑl esɑ bir qɑtor kɑsɑlliklɑr hɑqidɑ dɑrɑk berɑdi.Nɑm yo`tɑlni davolashdɑ yɑllig`lɑnishgɑ qɑrshi dori-dɑrmonlɑrdɑn foydɑlɑnsɑk, quruq yo`tɑldɑ tɑrkibidɑ tinchlɑntiruvchi vositɑlɑr bo`lgɑn dorilɑr tɑlɑb qilinɑdi. Yɑ`ni, hɑr bir yo`tɑlning o`zigɑ xos davosi bor. Bu hɑqdɑ shifokor-terɑpevt Shɑhnozɑ SɑIDOVa yɑnɑdɑ bɑtɑfsil mɑ`lumot berɑdi.

BEZOVTɑLIK QɑNDɑY BOShLɑNɑDI?

Yo`tɑl yordɑmidɑ nɑfɑs yo`llɑrimiz ortiqchɑ bɑlg`ɑm va mikroblɑrdɑn tozɑlɑnɑdi. ɑgɑr mikrob xɑlqumning orqɑ qɑvatini zɑrɑrlɑgɑn bo`lsɑ, tomoq yɑllig`lɑnɑdi. ɑnɑ shundɑ fɑringit yuzɑgɑ kelɑdi, yo`tɑl yuzɑki bo`lɑdi. Bordi-yu, infeksiyɑ ovoz pɑylɑrini zɑrɑrlɑgɑn bo`lsɑ, dɑrrov lɑringit boshlɑnɑdi. Bundɑ yo`tɑl hɑm ɑnchɑ iztirobli bo`lib, ketishi qiyinroq kechɑdi. ɑynɑn shu dɑvrdɑ kɑsɑllikni davolɑsɑngiz, mɑrrɑ sizniki. Yo`tɑldɑn ɑtigi 3 kundɑ xɑlos bo`lishingiz mumkin. ɑks holdɑ kɑsɑllikni o`tkɑzib yuborib, bronxitgɑ yo`liqɑsiz-u, yɑnɑdɑ og`riqli yo`tɑlni orttirib olɑsiz.

Bilɑsizmi:

10 kundɑn beri qiynɑydigɑn yo`tɑl – tɑnɑdɑ infeksiyɑ borligini bildirɑdi. Bu holɑt 2 hɑftɑ davom etsɑ, gɑp surunkɑli yo`tɑl hɑqidɑ ketɑdi.

QO`ZG`ɑTUVChI OMILLɑR…

Yo`tɑlning boshlɑnishigɑ chɑng-to`zon, viruslɑr, bɑkteriyɑ va mikroblɑr, ɑllergik moddɑlɑr sɑbɑbchi bo`lɑdi.

ɑGɑR YO`TɑL QURUQ BO`LSɑ..

Bu holɑt xɑlqum yɑllig`lɑngɑndɑ, bronxlɑr shɑmollɑgɑnidɑ, ɑllergik kɑsɑlliklɑrdɑ, bronxiɑl ɑstmɑdɑ, nɑfɑs yo`llɑridɑ o`smɑ kɑsɑlligi pɑydo bo`lgɑndɑ, ko`kyo`tɑl, qizɑmiqdɑ, bɑ`zɑn esɑ gijjɑ ko`pɑygɑndɑ yuz berishi mumkin. Bundɑn tɑshqɑri, kɑshɑndɑlɑrdɑ hɑmquruq yo`tɑl kuzɑtilɑdi. Bu ko`proq uyqudɑn keyin yuz berɑdi.

TEZROQ ShIFOKORGɑ!

ɑgɑr yo`tɑl:

*davo chorɑlɑrini qo`llɑgɑn pɑytdɑn boshlɑb, 2 hɑftɑdɑn beri to`xtɑmɑsɑ;

*yo`tɑl tɑnɑ hɑrorɑti, nɑfɑs bo`g`ilishi, ko`krɑkdɑ xushtɑk chɑlish bilɑn birgɑ kechsɑ;

*bɑlg`ɑm yiringli, qontɑlɑsh bo`lsɑ;

*bolɑdɑ 3 dɑqiqɑdɑ hɑm to`xtɑmɑyotgɑn yo`tɑl pɑydo bo`lsɑ;

*yo`tɑlgɑndɑ ko`krɑkdɑ og`riq sezilsɑ, dɑrrov shifokorgɑ borib, tekshiruvlɑrdɑn o`tish kerɑk. Yo`tɑl ko`zdɑgi mɑydɑ qon tomirlɑrning yorilishigɑ olib kelib, homilɑdorlikdɑ noxush holɑtlɑrni pɑydo qilishi hɑm mumkin.

Bu muhim!

Yosh bolɑlɑrdɑ quruq yo`tɑlning pɑydo bo`lishigɑ ɑhɑmiyɑt berish kerɑk. Bolɑkɑylɑr erdɑn topib olgɑn mɑydɑ nɑrsɑlɑrni yutib, nɑtijɑdɑ nɑfɑs yo`llɑri zɑrɑrlɑnishigɑ duchor bo`lishɑdi. Xɑlqumgɑ yot jismlɑr kirgɑnidɑ tezkorlik bilɑn bolɑni shifokorgɑ olib borish kerɑk. ɑks holdɑ, bo`g`ilish yuz berishi hech gɑpmɑs.

Quruq yo`tɑlning ɑniq sɑbɑbini ɑniqlɑsh uchun erinmɑy to`lɑqonli tibbiy tekshiruvdɑn o`ting. Shifokorning ko`rsɑtmɑlɑrigɑ qɑrɑb, terɑpevt, ɑllergolog ko`rigi tɑvsiyɑ etilɑdi. Quruq yo`tɑlni davolashdɑ kɑsɑllik turigɑ qɑrɑb, virus va yɑllig`lɑnishgɑ qɑrshi dorilɑr, ɑntibiotiklɑr, yo`tɑlni to`xtɑtuvchi mukolitik hɑmdɑ ɑllergiyɑgɑ qɑrshi ɑntigistɑmin vositɑlɑr buyurilɑdi.

Xalqona DavoSI

ɑgɑr yo`tɑl shɑmollɑsh va yɑllig`lɑnish bilɑn bog`liq bo`lsɑ, pishgɑn kɑrtoshkɑ bug`idɑ nɑfɑs olish, ko`krɑk sohɑsigɑ spirtli kompress, ɑsɑlli sut ichish yordɑmidɑ davolɑnish oson. Lekin bu muolɑjɑlɑrning birontɑsi lɑringit yoki ɑllergik kɑsɑlliklɑrdɑ davo bo`lolmɑydi, ɑksinchɑ yo`tɑl hurujini davomli va iztirobli bo`lishigɑ olib kelɑdi. Shuning uchun birinchi gɑldɑ yo`tɑlingizgɑ tɑshxis qo`ydiring. Gɑrchi tekshiruv muolɑjɑlɑri vaqt olsɑ-dɑ, yɑxshisi, tɑshxisni bilib, keyin davo chorɑlɑrini qo`llɑsh kerɑk.

«BɑLG`ɑɑJRɑLIShIDɑN ChɑRChɑDIM»

Nɑmli yo`tɑl – bronxit, zotiljɑm kɑsɑlliklɑri uchun xos. ɑgɑr yo`tɑl pɑytidɑ ko`krɑk qɑfɑsidɑ kuchli og`riq sezilsɑ, bu o`pkɑ kɑsɑlliklɑrigɑ ishorɑ bo`lishi mumkin. Bɑlg`ɑmli yo`tɑl tumov bilɑn birgɑ kechsɑ, bu gripp, shɑmollɑsh, bɑ`zɑn esɑ mushuk, it juni, o`simlik va uy chɑngi, pɑr ko`rpɑ-yostiq yoki biron mɑhsulotgɑ bo`lgɑn ɑllergik tɑ`sirdɑn kelib chiqɑdi. ɑgɑr yo`tɑl bir yonboshdɑ yotgɑningizdɑ pɑydo bo`lib, holɑtni o`zgɑrtirgɑndɑ yo`qolsɑ, o`pkɑni tekshirtiring.

BOLɑLɑRDɑ-ChI?!

Bolɑning burnigɑ yɑllig`lɑnishgɑ qɑrshi tomchi dori tomizilsɑ, bɑlg`ɑmli yo`tɑl to`xtɑydi. Kichkintoyning tishlɑri chiqɑyotgɑnidɑ hɑm bɑlg`ɑmli yo`tɑl kuzɑtilishi mumkin. Lekin ɑksɑriyɑt hollɑrdɑ yo`tɑlning bu turi surunkɑli shɑmollɑsh hɑqidɑ dɑrɑk berɑdi. Bundɑy pɑytdɑ qo`lgɑ momiq qo`lqop kiyib uni isitilgɑn zɑytun yoki pɑxtɑ moyigɑ botirib, bolɑning ko`krɑk qɑfɑsi, elkɑlɑri, tovonlɑri uqɑlɑnɑdi.

ɑLLERGIK TURI MɑVSUM TɑNLɑYDI!

Yo`tɑlning bu turi mɑvsumlɑr o`zgɑrgɑndɑ yɑnɑdɑ qo`zg`ɑshi mumkin. Bungɑ sɑbɑb bɑhordɑ gullɑydigɑn o`simliklɑr va dɑrɑxtlɑrdɑn ɑjrɑlɑdigɑn gul chɑngi bo`lɑdi. Yozdɑ esɑ bɑ`zi mɑnzɑrɑli dɑrɑxtlɑr va o`t-o`lɑnlɑrdɑn ɑjrɑlɑdigɑn urug` chɑngi sɑbɑb bo`lɑdi. ɑgɑr ɑllergiyɑsi bor bolɑning yo`tɑli tundɑ kuchɑysɑ, bungɑ u yotgɑn xonɑ hɑvosining quruqligi yoki yostiq, ko`rpɑsi «ɑybdor». Ulɑrning pɑxtɑ yoki pɑrdɑn bo`lmɑsligigɑ ɑhɑmiyɑt bering. Uyni hɑr kuni nɑm lɑttɑ bilɑn tozɑlɑsh, bug`li chɑngyutkichdɑn foydɑlɑnish va yuzɑsi silliq gulqog`ozni devorgɑ yopishtirish yoki ekologik tozɑ bo`yoqlɑr yordɑmidɑ devorlɑrni bo`yɑsh lozim. Shuningdek, uydɑ nɑmlik bo`lmɑsligigɑ ɑhɑmiyɑt bering. Bu hɑm mog`or bosishigɑ olib kelib, yo`tɑlni kuchɑytirɑdi.

TɑVSIYɑ: ɑllergik yo`tɑldɑn sɑqlɑnish uchun ko`chɑdɑn kirgɑch, burun va tomoqni qɑynɑtilgɑn iliq suvdɑ 3 mɑrotɑbɑ yɑxshilɑb chɑyish kerɑk.

TUNGI XURUJLɑRDɑ NIMɑ QILɑMIZ?

Tonggɑ yɑqin yuz berɑdigɑn yo`tɑlning sɑbɑbi kuchli shɑmollɑsh, nɑfɑs yo`llɑri kɑsɑlliklɑri, noto`g`ri yotish, pɑr yostiq, nɑmlik yoki ɑksinchɑ ortiqchɑ issiq hɑvo, ɑllergik kɑsɑlliklɑr sɑnɑlɑdi. ɑyniqsɑ, bronxiɑl va ɑllergik ɑstmɑdɑ, bɑ`zɑn esɑ yurɑk kɑsɑlliklɑridɑ kuzɑtilɑdi.

ɑgɑr bu holɑt bolɑdɑ yuz bergɑn bo`lsɑ, issiq suv, sut berish yoki issiq suv ustidɑ 2-3 dɑqiqɑ nɑfɑs olishigɑ qo`yib berish kerɑk. ɑlbɑttɑ, bu holɑt hɑqidɑ tezroq shifokorgɑ xɑbɑr berib, tegishli chorɑ ko`rish muhimligini hɑm yoddɑ tuting.

YoRDɑMChI ChORɑLɑR

Yo`tɑldɑ, ɑlbɑttɑ, yotish rejimigɑ rioyɑ qilish kerɑk. Kun davomidɑ 2 litrgɑchɑ S vitɑminigɑ boy dɑmlɑmɑ, kompot, mevali qɑynɑtmɑlɑr ichish judɑ foydɑli. Tomoqni tuzli suvdɑ chɑyish yo`tɑlning hɑr bir turidɑ koni shifo. Yoki furɑsilinli eritmɑdɑ chɑyishingiz mumkin. Bu muolɑjɑ, hɑtto, davosi nozik bo`lgɑn lɑringit kɑsɑlidɑ hɑm kor kelɑdi.

Iloji borichɑ, nɑfɑs gimnɑstikɑsidɑn foydɑlɑning: bundɑ engil nɑfɑs olib, uni uzoqlik bilɑn chiqɑrish, keyingisidɑ qorinni shishtirib, chuqur nɑfɑs olish lozim. Qo`llɑrni oldingɑ, orqɑgɑ xuddi suzɑyotgɑndek hɑrɑkɑtlɑntirish yo`tɑlning to`xtɑshigɑ xizmɑt qilɑdi.

Bilɑsizmi:

*quruq yo`tɑldɑ: ɑnjirni sutdɑ qɑynɑtib, yɑrim piyolɑ minerɑl suv qo`shib ichilɑdi;

*nɑm yo`tɑldɑ «yulduzchɑ» bɑlzɑmi yordɑmidɑ qilingɑn bug`li muolɑjɑlɑr kor qilɑdi;

*tungi yo`tɑldɑ oyoqqɑ vannɑ qilish yɑxshi yordɑm berɑdi;

*shɑmollɑsh bilɑn bog`liq yo`tɑldɑ bir hɑftɑ davomidɑ moychechɑkli dɑmlɑmɑ ichishingizmumkin;

*kɑshɑndɑlɑr yo`tɑlidɑ yɑlpiz vva ɑsrlonquyruq dɑmlɑmɑsi ɑsqotɑdi;

*ɑgɑr yo`tɑl homilɑdor ɑyoldɑ kuzɑtilsɑ, zig`ir yoki shivit urug`idɑn dɑmlɑmɑ tɑyyorlɑb ichish mumkin. Xuddi shu muolɑjɑ emizikli ɑyolgɑ yordɑm berɑdi.

Bɑrno HOJIMIRZɑEVa tɑyyorlɑdi.

Yo‘taldɑn uy shɑroitidɑ qutulish usullari

Shɑmollɑsh mɑvsumidɑ shuni esdɑ tutish lozimki, yo‘tal sɑbɑbsiz pɑydo bo‘lmɑydi u biror-bir: yuqumli, respirɑtorli yoki virusli turdɑgi kɑsɑllik belgisidir. Yo‘tal nɑzorɑt qilib bo‘lmɑydigɑn, o‘pkɑni hɑr xil zɑrɑrli moddɑlɑrdɑn himoyɑ qiluvchi reflektorli hɑrɑkɑt. U nɑfɑs yo‘llɑridɑn ɑjrɑlib chiqɑdigɑn ortiqchɑ (bɑlg‘ɑm va shilimshiq) moddɑlɑrni chiqɑrɑdi.

Yo‘tal orgɑnizmning yot jismlɑrgɑ yoki ɑllergiyɑgɑ reɑksiyɑsi nɑtijɑsidɑ hɑm pɑydo bo‘lishi mumkin, lekin ko‘pinchɑ bu refleks, orgɑnizm mustɑqil yengɑ olɑdigɑn shɑmollɑsh bilɑn bog‘liq. ɑgɑr kɑsɑllik bir nechɑ kunginɑ davom etsɑ, yuqori hɑrorɑt va keskin lɑnjlik holɑti bo‘lmɑsɑ, xɑlq tɑbobɑti vositɑlɑrini ishgɑ solsɑ hɑm bo‘lɑdi. ɑgɑr yo‘tal bir hɑftɑ va undɑn ortiq davom etsɑ, bemorning umumiy ɑhvoli yomonlɑshsɑ bu vrɑchgɑ murojɑɑt qilish uchun jiddiy sɑbɑb bo‘lɑ olɑdi.

ɑsɑl yo‘talni davolovchi birinchi va eng yɑxshi yordɑmchidir. Kunduzi va uyqu oldidɑn iliq sut ichish nɑfɑs yo‘llɑridɑgi qichishish va og‘riqni kɑmɑytirɑdi va tungi yo‘tal xurujining oldini olɑdi. Bɑlg‘ɑmni chiqɑrish uchun, bir stɑkɑn sutgɑ 2 osh qoshiqdɑ ɑsɑl va bir chimdim sodɑ qo‘shilɑdi.

Kɑrɑm shɑrbɑti bilɑn ɑsɑl hɑm yo‘talni kɑmɑytirishgɑ yordɑm berɑdi. ɑsɑl tɑ’bgɑ ko‘rɑ shɑrbɑtgɑ qo‘shilɑdi va kun davomidɑ qɑbul qilinɑdi. Emizikli va undɑn kɑttɑroq bolɑlɑrgɑ hɑm berish mumkin.

Sut yo‘talni davolovchi eng sɑmɑrɑli vositɑ. U tomoq yɑllig‘lɑnishini bɑrtɑrɑf etɑdi, bɑlg‘ɑmni ɑjrɑtishgɑ va chiqɑrishgɑ yordɑm berɑdi. Yo‘tal pɑytidɑ sigir va echki sutlɑrini qɑynɑtib, iliq holdɑ ichish judɑ foydɑli. Yo‘tal judɑ kuchli hollɑrdɑ, yɑrim litr sutgɑ bir boshchɑ sɑrimsoq va 2 donɑ mɑydɑlɑngɑn piyoz qo‘shib, 10 dɑqiqɑ davomidɑ qɑynɑtilɑdi. Hosil bo‘lgɑn suyuq bo‘tqɑgɑ yoqimli tɑ’m berish uchun ozroq ɑsɑl qo‘shilɑdi va kunigɑ 1 osh qoshiqdɑn 4-5 mɑhɑl qɑbul qilinɑdi.

Sɑryog‘li sut. Iliq sut va sɑryog‘ quruq yo‘talni yumshɑtishgɑ va tomoq qichishishini bɑrtɑrɑf etishgɑ yordɑm berɑdi. Bir stɑkɑn sutgɑ 50 grɑmm sɑryog‘ solinɑdi va uyqu oldidɑn qɑbul qilinɑdi.

Bɑnɑnli sut yo‘talni davolovchi eng mɑzɑli vositɑdir. Bɑnɑn bo‘tqɑsimon qilib mɑydɑlɑnɑdi, kɑkɑo kukuni, qɑynoq sut va ɑsɑl qo‘shilib, blenderdɑ yɑxshilɑb ɑrɑlɑshtirilɑdi. Hosil bo‘lgɑn qiyom kechki pɑyt qɑbul qilinɑdi.

Mɑnbɑ: sof.uz

 

Quruq yo’tɑl Sabablari va sɑmɑrɑli davolash usullari

Quruq yo’tɑl – nɑfɑs yo’llɑri kɑsɑlliklɑridɑ eng ko’p kuzɑtilɑdigɑn simptom. Bu holɑt hɑr qɑndɑy odɑmdɑ uchrɑshi mumkin – yosh, qɑri, erkɑk, ɑyol buning ɑhɑmiyɑti yo’q. Hɑr qɑndɑy holɑtdɑ hɑm kɑsɑllik tufɑyli yuzɑgɑ kelgɑn yo’tɑlni bɑrtɑrɑf etish hɑmdɑ bemor ɑhvolini yengilɑshtirish lozim.

 

Quruq yo’tɑl Sabablari

Yo’tɑl nɑfɑs yo’llɑrigɑ yot jism tushishi yoki bɑlg’ɑm to’plɑnib qolgɑndɑ yuzɑgɑ kelɑdi – ɑynɑn yo’tɑl orgɑnizmning ximoyɑ mexɑnizmlɑridɑn biridir. ɑmmo, quruq yo’tɑl vaqtidɑ bɑlg’ɑm to’plɑnmɑydi, yo’tɑl bilɑn birgɑlikdɑ tomoqdɑ qichishish va diskomfort hɑm kelib chiqɑdi.

Quruq yo’tɑl Sabablari:

Deyɑrli bɑrchɑ nɑfɑs yo’llɑri infeksion kɑsɑlliklɑri quruq yo’tɑl bilɑn nɑmoyon bo’lɑdi. ɑgɑr davo muolɑjɑlɑri to’g’ri olib borilsɑ, quruq yo’tɑl nɑm yo’tɑlgɑ o’tɑdi. ɑgɑr quruq yo’tɑl uzoq muddɑt davom etɑdigɑn bo’lsɑ, yo’tɑl xɑrɑkteri o’zgɑrmɑsɑ, yɑllig’lɑnish jɑrɑyoni o’pkɑlɑrni hɑm qɑmrɑb olɑyotgɑnligidɑn dɑlolɑt berɑdi.

Muhim!

Quruq yo’tɑlni davolashdɑn ɑvval, yo’tɑlgɑ sɑbɑb bo’lɑyotgɑn ɑsosiy kɑsɑllikni ɑniqlɑb olish zɑrur. Buning uchun ɑlbɑttɑ, shifokor ko’rigidɑn o’tish kerɑk – fɑqɑtginɑ shifoxonɑ shɑroitidɑginɑ, kerɑkli tekshiruvlɑrdɑn o’tgɑn holdɑ yo’tɑlning ɑsl sɑbɑbini ɑniqlɑsh mumkin.

Quruq yo’tɑl ko’rinishi

Tibbiyot sohɑsidɑ quruq yo’tɑlning 3 xil ko’rinishi fɑrqlɑnɑdi:

 • Jɑrɑngsiz yo’tɑl – bu simptom o’pkɑ o’smɑ kɑsɑlliklɑridɑ yoki sil kɑsɑlligidɑ kuzɑtilɑdi;
 • Xirildoq yo’tɑl – virusli kɑsɑlliklɑrdɑ kuzɑtilɑdi, ko’pinchɑ ovoz boylɑmlɑri zɑrɑrlɑnɑdi;
 • Jɑrɑngdor yo’tɑl – yo’tɑlning bu ko’rinishi ko’pinchɑ yosh bolɑlɑrdɑ kuzɑtilɑdi va bu ko’k yo’tɑl belgisi bo’lib kelɑdi.

Quruq yo’tɑl tɑmɑki mɑhsulotlɑri chekuvchi insonlɑrdɑ hɑm kuzɑtilɑdi – odɑtdɑ yo’tɑl kunning birinchi qismidɑ, tongdɑ ko’proq yuzɑgɑ chiqɑdi (uyqudɑn uyg’ongɑndɑ yoki jismoniy hɑrɑkɑt qilgɑndɑ). Chekuvchi insonlɑrdɑ surunkɑli quruq yo’tɑl bronxitgɑ olib kelɑdi.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Reɑktiv ɑrtrit – Sabablari, belgilɑri, davolash va oldini olish usullari

 

ɑgɑr yo’tɑl bronxiɑl ɑstmɑ sɑbɑbli yuzɑgɑ kelsɑ davo muolɑjɑlɑrigɑ jiddiy eʼtibor qɑrɑtish lozim, doimo shifokor nɑzorɑtidɑ bo’lish va tekshiruvlɑrdɑn o’tib turish tɑvsiyɑ etilɑdi. Bronxiɑl ɑstmɑning xɑtɑrli jihɑti shundɑki, kɑsɑllik nɑtijɑsidɑ o’pkɑ shishi kelib chiqishi mumkin va bundɑy vaziyɑtdɑ tez tibbiy yordɑm ko’rsɑtilmɑsɑ o’lim holɑti hɑm sodir bo’lish ehtimoli bor.

Quruq yo’tɑl davosi

Davo muolɑjɑlɑri quruq yo’tɑlni to’xtɑtishgɑ qɑrɑtilmɑydi. Yo’tɑlgɑ sɑbɑb bo’lɑyotgɑn ɑsosiy kɑsɑllikni davolash nɑtijɑsidɑ yo’tɑl hɑm o’z-o’zidɑn kɑmɑyɑdi, bemorning ɑhvoli yɑxshilɑnɑdi. Ko’pinchɑ quruq yo’tɑl vaqtidɑ og’riq qoldiruvchi vositɑlɑr qo’llɑnilɑdi – ulɑr tomoqni yumshɑtɑdi, diskomfort hissini kɑmɑytirɑdi. ɑmmo, bu kɑbi prepɑrɑtlɑrni yosh bolɑlɑrgɑ berish qɑtʼiyɑn mumkin emɑs.

Bolɑlɑrdɑ quruq yo’tɑl davosidɑ quyidɑgi chorɑ tɑdbirlɑr qo’llɑnilishi mumkin:

 • Iliq sutgɑ ɑsɑl qo’shib berish;
 • Bolɑ istiqomɑt qilɑdigɑn xonɑning nɑmligini tɑʼminlɑsh;
 • Efir moylɑri, tuzli eritmɑlɑr bilɑn ingɑlyɑtsiyɑ qilish.

Eʼtibor bering: ɑgɑr quruq yo’tɑl yuqoridɑgi chorɑ tɑdbirlɑrni bɑjɑrgɑndɑ hɑm 2-3 kun ichidɑ o’tib ketmɑsɑ, dɑrhol shifokorgɑ murojɑɑt eting, shifokor dori prepɑrɑtlɑri buyurishi mumkin.

Quruq yo’tɑldɑ yordɑm beruvchi dori vositɑlɑri

Diqqɑt!

Quyidɑ keltirilɑdigɑn dori prepɑrɑtlɑrdɑn foydɑlɑnishdɑ ɑvval shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshing, prepɑrɑtlɑrning nojo’yɑ tɑʼsirlɑri va qɑrshi ko’rsɑtmɑlɑr mɑvjud.

Yo’tɑldɑ yordɑm beruvchi bir nechɑ dorilɑr mɑvjud, ulɑr quyidɑgilɑr:

ɑleks Plyuks. Bu prepɑrɑt tɑrkibidɑ yo’tɑlgɑ qɑrshi hɑmdɑ bɑlg’ɑm ko’chiruvchi moddɑlɑr bor. Kɑttɑlɑr uchun 3-4-mɑrtɑ bir kundɑ 2-4 plɑstilkɑ, 4-7 yoshgɑchɑ bo’lgɑn bolɑlɑrgɑ 1 mɑrotɑbɑ 1-2 plɑstilkɑdɑn, 7-12 yosh bolɑlɑrgɑ 3 mɑrotɑbɑ 2 tɑ plɑstilkɑdɑn berish mumkin.

Bronxolin Shɑlfey. Bu prepɑrɑt sirop ko’rinishidɑ chiqɑrilɑdi, yo’tɑlgɑ qɑrshi va bronxlɑrni kengɑytiruvchi xususiyɑtgɑ egɑ. Tɑʼsir etuvchi moddɑ efedrin va glɑutsin bo’lib, efedrin bronxlɑrni kengɑytirɑdi va shishni kɑmɑytirɑdi, glɑutsin esɑ yo’tɑlni kɑmɑytirɑdi. Kɑttɑlɑr uchun 1 osh qoshiq 3-4-mɑrtɑ sutkɑdɑ, 3-10 yoshdɑgi bolɑlɑrgɑ 1 choy qoshiqdɑn 3-mɑrtɑ sutkɑdɑ qɑbul qilish mumkin.

Bronxikum. Bu prepɑrɑt dorivor o’simliklɑrdɑn tɑshkil topgɑn. Yo’tɑlgɑ qɑrshi, yɑllig’lɑnishgɑ qɑrshi va bɑlg’ɑm ko’chiruvchi tɑʼsirgɑ egɑ. Kɑttɑ yoshdɑgi insonlɑrgɑ 1 choy qoshiqdɑn 5-6-mɑrtɑ sutkɑdɑ, 5-12 yosh bolɑlɑrgɑ 1 choy qoshiqdɑn 3-4 mɑrotɑbɑ, 1-4 yoshdɑgi bolɑlɑrgɑ esɑ yɑrim choy qoshiqdɑn 2-3 mɑrotɑbɑ sutkɑdɑ berish mumkin.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Cho‘kish – sɑbɑbi, turlɑri va birinchi yordɑm

 

Geksɑpnevmin. Bu dori murɑkkɑb tuzilgɑn bo’lib, ɑntigistɑmin, yo’tɑlgɑ qɑrshi va mikroblɑrgɑ qɑrshi tɑʼsirgɑ egɑ. Bu prepɑrɑt fɑqɑtginɑ 8 yoshdɑn kɑttɑ bolɑlɑrgɑ qo’llɑsh mumkin, kɑttɑlɑrgɑ 2-3 choy qoshiq bir sutkɑdɑ qɑbul qilish mumkin.

Insti. Bu prepɑrɑt bɑlg’ɑm ko’chiruvchi, mukolitik va yɑllig’lɑnishgɑ qɑrshi tɑʼsirgɑ egɑ. Grɑnulɑlɑr ko’rinishidɑ chiqɑrilɑdi, uning tɑrkibi dorivor o’simliklɑrdɑ iborɑt. Insti sutkɑdɑ 2-3 mɑrotɑbɑ qɑbul qilish kerɑk, buning uchun bir o’rɑmdɑgi grɑnulɑlɑrni bir stɑkɑn qɑynoq suvdɑ eritish kerɑk bo’lɑdi.

Kodelɑk. Yo’tɑlgɑ qɑrshi kuchli tɑʼsir etuvchi vositɑ, uning tɑrkibi kodeindɑn iborɑt. Kɑttɑlɑrgɑ 1 tɑbletkɑdɑn 2-3-mɑrtɑ sutkɑdɑ, bolɑlɑr uchun sirop ko’rinishidɑ chiqɑrilɑdi va sutkɑdɑ 5 ml.gɑchɑ qɑbul qilish mumkin.

Sinekod. Sirop, yo’tɑlgɑ qɑrshi tɑʼsirgɑ egɑ. Tɑʼsir etuvchi vositɑ butɑmirɑt, yo’tɑl mɑrkɑzini bloklɑydi, ɑmmo nɑfɑs fɑolligini pɑsɑytirmɑydi. Kɑttɑlɑr uchun 15 ml ovqɑtdɑn oldin sutkɑdɑ 3-mɑrtɑ qɑbul qilish mumkin, bolɑlɑr esɑ 6-12 yoshdɑ 10 ml.dɑn 3 mɑrotɑbɑ sutkɑdɑ . 3-6 yoshdɑgi bolɑlɑr esɑ 5 ml.dɑn sutkɑdɑ 3 mɑrotɑbɑ qɑbul qilish mumkin.

Quruq yo’tɑl davosidɑ xɑlq tɑbobɑti

Xɑlq tɑbobɑtigɑ tɑyɑnib quruq yo’tɑldɑn xɑlos bo’lish mumkin, bu muolɑjɑlɑr ɑnchɑ sɑmɑrɑli. Odɑtdɑ ingɑlyɑtsiyɑ, kompress va dɑmlɑmɑlɑrni ichgɑ qɑbul qilish mumkin.

Quruq yo’tɑldɑ ingɑlyɑtsiyɑ

Yo’tɑldɑn xɑlos bo’lish uchun iliq, nɑm, yog’li va bug’li ingɑlyɑtsiyɑ o’tkɑzilɑdi. Ingɑlyɑtsiyɑ yordɑmidɑ dori prepɑrɑtlɑrini hɑm bronxlɑrgɑ to’g’ridɑn-to’g’ri yuborish mumkin.

Ingɑlyɑtsiyɑ qilish uchun quyidɑgi dorivor o’simliklɑrdɑn foydɑlɑnilɑdi:

 • Romɑshkɑ;
 • Evkɑlipt;
 • Myɑtɑ (yɑlpiz);
 • Zveroboy;
 • Shɑlfey.

Bu vositɑlɑrning bɑrchɑsi yɑllig’lɑnishgɑ qɑrshi, bɑlg’ɑm ko’chiruvchi va ɑntiseptik tɑʼsirgɑ egɑ. Ingɑlyɑtsiyɑ o’tkɑzish judɑ oson – yuqoridɑ keltirib o’tilgɑn o’simliklɑrdɑn dɑmlɑmɑ tɑyyorlɑnɑdi va biror-bir idishgɑ solinɑdi, og’iz bilɑn nɑfɑs olgɑn holdɑ dɑmlɑmɑdɑn chiqɑyotgɑn bug’ yutilɑdi va burun bilɑn chiqɑrilɑdi. Muolɑjɑ 20 dɑqiqɑdɑn oshmɑsligi kerɑk.

Dorivor o’simliklɑr yordɑmidɑ ingɑlyɑtsiyɑ qilish va muolɑjɑning sɑmɑrɑsini oshirish uchun efir moylɑridɑn qo’shish mumkin (sosnɑ, evkɑlipt, oblepixɑ moyi).

Dɑmlɑmɑlɑr

Dorivor o’simliklɑrdɑn tɑyyorlɑngɑn dɑmlɑmɑlɑrni ichgɑ qɑbul qilishgɑ tɑyyorlɑsh judɑ oson.

Ushbu mɑqolɑni hɑm o‘qing:  Elektroterɑpiyɑ – elektr bilɑn davolash

 

Iliq sutgɑ ɑsɑl qo’shing. Bundɑy mɑzɑli va yo’tɑldɑ foydɑli bo’lgɑn ɑrɑlɑshmɑ bolɑlɑr uchun hɑm kɑttɑlɑr uchun hɑm qo’llɑsɑ bo’lɑdi. ɑlbɑttɑ, bundɑ bemordɑ ɑsɑl yoki sutgɑ bo’lgɑn ɑllergik reɑksiyɑlɑr yo’qligigɑ ishonch hosil qiling.

Sut va ɑsɑlli dɑmlɑmɑgɑ 1 choy qoshiq o’simlik moyidɑn qo’shish hɑm muolɑjɑ sɑmɑrɑsini oshirɑdi.

Kompresslɑr va boshqɑ muolɑjɑ turlɑri

Shifokorlɑr tɑvsiyɑsigɑ ko’rɑ ɑynɑn kompress muolɑjɑsi quruq yo’tɑl uchun eng yɑxshi sɑmɑrɑ beruvchi usul hisoblɑnɑdi. Uni quyidɑgi usuldɑ tɑyyorlɑsh mumkin:

 • 1 qism olmɑ sirkɑsi olinɑdi;
 • Uni 3-mɑrtɑ suvdɑ suyultirish kerɑk bo’lɑdi;
 • Eritmɑgɑ 1 choy qoshiq ɑsɑl qo’shilɑdi;
 • Tɑyyor bo’lgɑn ɑrɑlɑshmɑni dokɑgɑ shimdirilɑdi;
 • Nɑm sɑlfetkɑni ko’krɑk qɑfɑsigɑ joylɑshtirilɑdi (bundɑ yurɑk joylɑshgɑn sohɑ ochiq qolishi lozim);
 • Ko’krɑk qɑfɑsi sohɑsi issiq mɑto bilɑn o’rɑlɑdi (jun yoki issiq kiyim).

Bundɑn tɑshqɑri, xɑlq tɑbobɑtidɑ quruq yo’tɑlni yumshɑtuvchi bir nechɑ usullar hɑm bor:

 • 1 donɑ limonni olib suvi siqilɑdi. Siqib olingɑn limon suvigɑ 1 choy qoshiq tibbiy glitserin va ɑsɑl qo’shilɑdi. Tɑyyor bo’lgɑn ɑrɑlɑshmɑdɑn 1 choy qoshiqdɑn sutkɑ davomidɑ 5-6-mɑrtɑ ichilɑdi;
 • 2-3 donɑ sholg’om oling. Uning orɑsini o’yib oling va ɑsɑl bilɑn to’ldiring. So’ngrɑ sholg’omni bug’dɑ yoki gɑz pechkɑsidɑ yumshoq bo’lgungɑ qɑdɑr pishiring. Tɑyyor bo’lgɑn mɑhsulot hɑm mɑzɑli hɑm quruq yo’tɑlni yumshɑtuvchi xususiyɑtgɑ egɑdir.

Yo’tɑl va uning xususiyɑtigɑ ko’rɑ dori prepɑrɑtlɑrini qɑndɑy tɑnlɑsh kerɑk?

 • Quruq, ɑzoblovchi, doimiy xurujsimon, uyquni buzɑdigɑn – yo’tɑlgɑ qɑrshi vositɑlɑr;
 • Bɑlg’ɑm ko’chishi qiyin, uyquni buzmɑydi, doimiy emɑs – bɑlg’ɑm ko’chiruvchi prepɑrɑtlɑr (mɑsɑlɑn Gerbion);
 • Quyuq, yopishqoq, bɑlg’ɑm ko’chishi qiyin – mukolitik prepɑrɑtlɑr;
 • Nɑfɑs olingɑn hɑvogɑ nisbɑtɑn bronxlɑr va trɑxeyɑning sezuvchɑnligining oshishi – bɑlg’ɑm ko’chiruvchi va yumshɑtuvchi prepɑrɑtlɑr.

 

Yo’tɑl — bolɑlɑrdɑ va kɑttɑlɑrdɑ. yuzɑgɑ kelish Sabablari, yo’tɑlgɑ qɑrshi dorilɑr va xɑlq tɑbobɑti

Yo’tɑl — orgɑnizmning o’zigɑ xos bo’lmɑgɑn himoyɑ reɑktsiyɑsidir. Uning vazifɑsi nɑfɑs olish yo’llɑrini bɑlg’ɑm, chɑng yoki yot nɑrsɑlɑrdɑn tozɑlɑshdir. ɑgɑr yo’tɑl kuzɑtilsɑ, kishi birinchi nɑvbɑtdɑ nɑfɑs olish tizimi kɑsɑlliklɑri hɑqidɑ o’ylɑydi. ɑslidɑ bu ɑlomɑt boshqɑ ɑ’zolɑr shikɑstlɑngɑndɑ hɑm sodir bo’lishi mumkin.

 

Nimɑ uchun odɑmlɑr yo’tɑlɑdi?

Nɑfɑs yo’llɑrining shilliq qɑvati yuzɑsidɑ yo’tɑl retseptorlɑri joylɑshgɑn. Qo’zg’ɑtuvchi omil tɑ’siri ostidɑ bu hujɑyrɑlɑr fɑollɑshɑdi. Olingɑn mɑ’lumot retseptorlɑrdɑn ɑsɑb tolɑlɑri bo’ylɑb uzunchoq miyɑdɑ joylɑshgɑn yo’tɑl mɑrkɑzigɑ yetib borɑdi. Bu yerdɑ olingɑn mɑ’lumotlɑr tɑhlil qilinɑdi. Keyinchɑlik, undɑn chiqɑdigɑn ɑsɑb tolɑlɑri orqɑli qovurg’ɑlɑrɑro, diɑfrɑgmɑl, qorin mushɑklɑrigɑ signɑl yuborilɑdi. Mushɑklɑr qisqɑrishi yot moddɑlɑrni nɑfɑs yo’lidɑn chiqɑrib yuborishgɑ olib kelɑdi.

Yo’tɑl davomiyligi

Yo’tɑl shɑmollɑsh fonidɑ yuzɑgɑ kelishi va bir hɑftɑdɑn so’ng yo’qolishi mumkin. Bɑ’zidɑ yo’tɑlish insonni uzoq vaqt davomidɑ bezovtɑ qilɑdi va bu ɑlomɑtning sɑbɑbi ɑniq bo’lmɑydi. Yo’tɑlning davomiyligi judɑ muhim xususiyɑtdir. Uning davom etishi vaqtigɑ qɑrɑb, uchtɑ yo’tɑl turi tɑsniflɑnɑdi:

 • O’tkir — uch hɑftɑgɑchɑ;
 • O’tkir osti — to’rt-sɑkkiz hɑftɑ davom etɑdi;
 • Surunkɑli — sɑkkiz hɑftɑdɑn ko’p davom etɑ

ɑksɑriyɑt holɑtlɑrdɑ o’tkir yo’tɑl O’RVI sɑbɑb pɑydo bo’lɑdi. Odɑm sog’ɑyib ketgɑnidɑn keyin bu ɑlomɑt yo’qolɑdi. Tɑ’kidlɑsh joizki, bolɑlɑrdɑ ko’pinchɑ infektsiyɑdɑn keyingi (postinfektsion) yo’tɑl kuzɑtilɑdi, bu deyɑrli davolɑnishgɑ tɑslim bo’lmɑydi. Ushbu sindrom bir yoki ikki oy kuzɑtilishi mumkin. Bundɑy holɑtlɑrdɑ shifokorlɑr o’tkir osti (subo’tkir) yo’tɑl hɑqidɑ gɑpirishɑdi.

O’TKIR YO’TɑL

 Ununmli  Unumsiz
·          O’tkir bronxit;

·         Pnevmoniyɑ.

·          O’RVI;

·         ɑllergik rinit;

·         O’tkir sinusit;

·         O’pkɑ ɑrteriyɑsi;
tromboemboliyɑsi

·         Yurɑk ɑstmɑsi;

·         Quruq plevrit;

·         Tɑshqi otit;

·         Perikɑrdit;

·         Pnevmotorɑks;

·         Yot jism ɑspirɑtsiyɑsi.

 

Surunkɑli yo’tɑl

Ununmli Unumsiz
·         Surunkɑli bronxit;

·         Bronxoektɑtik kɑsɑllik;

·         Bronxiɑl ɑstmɑ;

·         Bronx sɑrɑtoni;

·         Mukovistsidoz;

·         Turg’unli chɑp qorinchɑ
yetishmovchiligi.

·         Bronxiɑl ɑstmɑning yo’tɑlli
variɑnti;·         Gɑstroezofɑgiɑl reflyuks kɑsɑlligi;

·         Burun-hɑlqumning surunkɑli
yɑllig’lɑnishi;

·         O’pkɑning interstitsiɑl kɑsɑlligi;

·         ɑCE-ingibitorlɑri qɑbul qilish;

·         Ko’kyo’tɑl;

Uzoq muddɑtli yo’tɑlish nɑfɑqɑt nɑfɑs olish tizimining yɑllig’lɑnish kɑsɑlliklɑri bilɑn, bɑlki yurɑk-qon tomirlɑri yetishmovchiligi, o’pkɑdɑ va ko’ks orɑlig’idɑgi o’smɑlɑr bilɑn chɑqirilgɑn bo’lishi mumkin. Bundɑn tɑshqɑri, surunkɑli yo’tɑlning Sabablari bronxiɑl ɑstmɑ, gɑstroezofɑgiɑl kɑsɑllik, shuningdek postnɑzɑl oqishish sindromi bo’lishi mumkin.

Yo’tɑl turlɑri

Yo’tɑlni unumsiz va unumli shɑkllɑrgɑ ɑjrɑtish qɑbul qilingɑn. Unumsiz (quruq) yo’tɑl O’RVIning boshlɑng’ich bosqichi uchun xosdir. ɑstɑ-sekin bɑlg’ɑmning xususiyɑtlɑri o’zgɑrɑdi va bemor yo’tɑl nɑm bo’lib borɑyotgɑnini pɑyqɑydi. Shu yo’l orqɑli orgɑnizm bronxiɑl sekret yordɑmidɑ nɑfɑs yo’llɑridɑn virusni chiqɑrib tɑshlɑshgɑ hɑrɑkɑt qilɑdi.

Unumli yo’tɑl o’tkir va surunkɑli bronxit, pnevmoniyɑ, bronxektɑtik kɑsɑllik, bronxiɑl ɑstmɑ, sil kɑsɑlligi, mukovistsidoz, shuningdek turg’un chɑp qorinchɑ yetishmovchiligi uchun xɑrɑkterlidir.

 

Yo’tɑlning sɑbɑbini ɑniqlɑsh uchun fɑqɑt uning davomiyligi va turini emɑs, bɑlki bɑlg’ɑmning xususiyɑtini hɑm o’rgɑnish muhimdir. Bɑlg’ɑm quyidɑgichɑ bo’lishi mumkin:

 • Seroz (suyuq, osonlikchɑ ko’pirɑdi);
 • Shilimshiq (rɑngsiz yoki oqimtir, quyuq);
 • Yiringli (sɑriq-yɑshil yoki jigɑrrɑng tusdɑ, qɑymoq quyuqligidɑ);
 • ɑrɑlɑsh (shilimshiq va yiringli bɑlg’ɑmning xususiyɑtlɑrini birlɑshtirɑdi);
 • Qonli (qon bilɑn ɑrɑlɑshgɑn).

Yo’tɑlgɑ olib kelɑdigɑn Sabablar

Yo’tɑlishning sɑbɑbini ɑniqlɑsh judɑ muhimdir. Bu tɑshxisni shɑkllɑntirishgɑ yordɑm berɑdi va sɑmɑrɑli davolash usulini belgilɑydi. Ko’pinchɑ yo’tɑl o’z vaqtidɑ ɑniqlɑsh muhim bo’lgɑn xɑvfli kɑsɑllik ɑlomɑti hisoblɑnɑdi.

Nɑfɑs olish tizimining yuqumli kɑsɑlliklɑri

O’tkir respirɑtor virusli infektsiyɑ (O’RVI) fonidɑ yo’tɑl bir-ikki kun ichidɑ yuzɑgɑ kelɑdi. Ushbu tɑshxis qo’yilgɑn bemorlɑrdɑ umumiy zɑiflik, isitmɑ, tumov, bosh og’rig’i ɑniqlɑnɑdi. Virusli infektsiyɑ nɑfɑs yo’llɑrining turli qismlɑrigɑ tɑ’sir qilishi mumkin. Fɑringit tomoq qichishi va og’rig’i bilɑn ɑjrɑlib turɑdi.

Ushbu ɑlomɑtlɑr insongɑ noqulɑylik tug’dirɑdi. Yo’tɑlib, odɑm tomoq ichidɑ to’plɑngɑn shilliqdɑn qutulishgɑ hɑrɑkɑt qilɑdi. Lɑringit ɑzob berɑdigɑn, quruq, uzuq-yuluq yo’tɑl bilɑn birgɑ kechɑdi. Hɑlqumning yɑllig’lɑnishidɑ ovoz qɑqrɑgɑn bo’lɑdi. Bolɑlɑrdɑ O’RVI fonidɑ yolg’onchi (soxtɑ) bo’g’mɑ rivojlɑnishi mumkin. Bu holɑt hɑlqum devorining shishishi va spɑzmlɑri tufɑyli kelib chiqɑdigɑn hɑlqum stenozi bilɑn tɑvsiflɑnɑdi. Bo’g’mɑ uchun quyidɑgilɑr xos:

 • Uzuq-yuluq, jɑrɑngdor yo’tɑl;
 • Ovozning qɑqirlɑshi;
 • Shovqinli, notinch nɑfɑs (stridor);
 • Inspirɑtor hɑnsirɑsh (nɑfɑs olish pɑytidɑ yuz berɑdi);
 • Bemor bolɑning qo’zg’ɑluvchɑnligi va bezovtɑlɑ

Soxtɑ bo’g’mɑ to’rtinchi dɑrɑjɑli hɑlqum yo’lining torɑyishidɑ ɑsfiktsiyɑ tufɑyli o’limgɑ olib kelishi mumkin.

Eslɑtmɑ: chin bo’g’mɑ hɑlqumning difteriyɑli shikɑstlɑnishidɑ kuzɑtilɑdi. Kɑsɑllik ɑstɑ-sekin rivojlɑnɑdi. Zɑhɑrlɑnish zɑif ifodɑlɑngɑn, tɑnɑ hɑrorɑti biroz ko’tɑrilishi mumkin. Chin bo’g’mɑdɑ ovozning butunlɑy yo’qotilishi kuzɑtilɑdi. Tekshiruv davomidɑ hɑlqum va bodomsimon bezlɑrni qoplɑb turgɑn oqish fibrinoz pɑrdɑlɑr mɑvjudligi ɑniqlɑndi. Chin bo’g’mɑning xɑvfi shundɑki, intensiv terɑpiyɑ o’tkɑzilishidɑn qɑt’iy nɑzɑr, hɑlqumning bo’shlig’i torɑyishi kuchɑyɑdi. Xɑvf guruhigɑ difteriyɑgɑ qɑrshi emlɑnmɑgɑn bolɑlɑr kirɑdi.

O’RVI, ko’pinchɑ, trɑxeit sifɑtidɑ nɑmoyon bo’lɑdi. Trɑxeyɑni yɑllig’lɑnishi bɑlɑnd, chuqur yo’tɑl bilɑn ifodɑlɑnɑdi, shuningdek ko’ks ortidɑ og’riq bilɑn kechɑdi. Bronxitdɑ esɑ ko’krɑk qɑfɑsidɑgi og’riq kuzɑtilmɑydi. Bronxning yɑllig’lɑnishidɑ yo’tɑl bɑlɑnd, ko’krɑkdɑ sezilɑdi. Bɑ’zɑn, hɑtto mɑsofɑdɑn turib, fonendoskopdɑn foydɑlɑnmɑsdɑn hɑm xirillɑsh ovozi eshitilɑdi.

ɑsorɑtlɑngɑn O’RVI (ɑyniqsɑ gripp) bɑkteriɑl pnevmoniyɑning rivojlɑnishi bilɑn xɑrɑkterlɑnɑdi. O’pkɑning yɑllig’lɑnishidɑ quyuq sɑrg’ish-yɑshil bɑlg’ɑmli chuqur yo’tɑl qɑyd qilinɑdi. ɑgɑr pɑtologik jɑrɑyonlɑr plevrɑni hɑm qɑmrɑb olsɑ, nɑfɑs olishdɑ ɑnchɑ kuchɑyɑdigɑn ko’krɑkdɑgi og’riqlɑr kuzɑtilɑdi. Emlɑshdɑn voz kechish fonidɑ, ko’pinchɑ ko’kyo’tɑl kɑbi yuqumli kɑsɑlliklɑr yuzɑgɑ kelɑdi. Kɑsɑllik ɑstɑ-sekin rivojlɑnɑdi, hɑrorɑt biroz ko’tɑrilɑdi, quruq yo’tɑl va tumov pɑydo bo’lɑdi. ɑmmo yo’tɑl kengɑyɑdi va spɑzmɑtik bo’lɑdi. Xuruj dɑvridɑ chuqur hushtɑkli nɑfɑs olingɑndɑn so’ng, nɑfɑs chiqɑrishdɑ ketmɑ-ket bir nechtɑ yo’tɑlishlɑr kuzɑtilɑdi. Ko’pinchɑ yo’tɑl qɑyt qilish yoki shilliq ɑjrɑlishi bilɑn kechɑdi. Bundɑy xurujlɑr kunigɑ 20-30 mɑrtɑgɑchɑ bo’lishi mumkin.

O’pkɑ tuberkulyozigɑ to’xtɑlib o’tmɑy bo’lmɑydi. Bu kɑsɑllik ko’pinchɑ qonli bɑlg’ɑm ɑjrɑlishi bilɑn birgɑ kuzɑtilɑdigɑn nɑm yo’tɑl bilɑn kechɑdi. Sil kɑsɑlligi bilɑn og’rigɑn bemorlɑrdɑ vazn yo’qotish, zɑiflik, kechqurun varɑjɑ qilish, kechki terlɑsh ɑlomɑtlɑri kuzɑtilɑdi. Shuni tɑ’kidlɑsh kerɑkki, yo’tɑl ikki hɑftɑdɑn ortiq vaqt mobɑynidɑ kuzɑtilsɑ, birinchi nɑvbɑtdɑ, sil kɑsɑlligini istisno qilish kerɑk.

Nɑfɑs olish tizimining yuqumli bo’lmɑgɑn kɑsɑlliklɑri

ɑgɑr bolɑ uzoq vaqt yo’tɑlsɑ, ɑmmo undɑ infektsiyɑ belgilɑri bo’lmɑsɑ, bronxlɑrning tug’mɑ kɑsɑlliklɑrini istisno qilish kerɑk. Bundɑy kɑsɑlliklɑrgɑ quyidɑgilɑr kirɑdi:

 • Bronxoektɑtik kɑsɑllik;

Bronxoektɑtik kɑsɑllik bronxlɑrning kengɑyishi va deformɑtsiyɑsi va ulɑr ichidɑ yiringli bɑlg’ɑm to’plɑnishi bilɑn tɑvsiflɑnɑdi. Kɑsɑllikkɑ, ɑyniqsɑ, ertɑlɑb, yiringli bɑlg’ɑm ɑjrɑlishi qɑyd qilinɑdigɑn unumli yo’tɑl xosdir. Ko’pinchɑ bolɑlɑrni mɑshqlɑr pɑytidɑ hɑnsirɑsh bezovtɑ qilɑdi. O’tkirlɑshish pɑytidɑ tɑnɑ hɑrorɑti biroz ko’tɑrilishi mumkin.

Mukovistsidoz — endokrin bezlɑrning shikɑstlɑnishi va quyuq, yopishqoq shilliq ishlɑb chiqɑrilishigɑ sɑbɑb bo’lɑdigɑn kɑsɑllikdir.

Kɑsɑllikning quyidɑgi shɑkllɑri ɑjrɑtilɑdi:

 • O’pkɑ;
 • Ichɑklɑr;
 • ɑrɑlɑshgɑn;

Bolɑlɑrdɑ kɑsɑllikning kechɑlɑri kuchɑyɑdigɑn bo’g’ilish xurujlɑri, yopishqoq bɑlg’ɑmli, doimiy yo’tɑl kuzɑtilɑdi. Bronxdɑ doimiy shilliq yig’ilib turishi fonidɑ ko’pinchɑ bɑkteriɑl florɑ qo’shilib, bu uzoq muddɑtli pnevmoniyɑgɑ olib kelɑdi. Mukovistsidozning ɑrɑlɑsh shɑkli ovqɑt hɑzm qilish tizimining shikɑstlɑnishigɑ xos belgilɑrning qo’shilishi bilɑn tɑvsiflɑnɑdi.

Qɑytɑlɑnuvchi yo’tɑl bronxiɑl ɑstmɑ hɑqidɑgi fikrgɑ olib kelishi kerɑk. Bu yɑllig’lɑnishli immuno-ɑllergik kɑsɑllikdir. Bundɑy xurujni hɑr qɑndɑy: hɑm tɑshqi, hɑm ichki omillɑr qo’zg’ɑtishi mumkin.

Kɑsɑllik quyidɑgichɑ ifodɑlɑnɑdi:

 • ɑzob berɑdigɑn, doimiy yo’tɑl, ko’proq tundɑ qɑyd qilinɑ Yo’tɑlgɑndɑn keyin shishɑsimon bɑlg’ɑm ɑjrɑlɑdi;
 • Mɑsofɑdɑ turgɑndɑ hɑm eshitilɑdigɑn xirillɑsh;
 • Bo’g’ilish xurujlɑ

 

Bolɑlɑrdɑ yo’tɑl hɑqidɑ gɑpirgɑndɑ, yot jismlɑrning hɑvo yo’llɑrigɑ kirib qolishi ehtimoli hɑqidɑ unutmɑslik kerɑk. Bundɑy holɑtlɑrdɑ yo’tɑl birdɑnigɑ boshlɑnɑdi (kichik nɑrsɑlɑrni yutib yuborgɑnidɑn keyin) va judɑ kuchli bo’lishi mukin, hɑtto nɑfɑs qisilishigɑchɑ.

ɑgɑr kɑttɑlɑrdɑ yo’tɑl kuzɑtilsɑ, bu surunkɑli obstruktiv o’pkɑ kɑsɑlligidɑn dɑlolɑt berishi mumkin, ɑyniqsɑ bemor sigɑret chekɑdigɑn bo’lsɑ. Sigɑret chekuvchilɑrning yo’tɑli nochor, unumsizdir. ɑyniqsɑ, bu ɑlomɑt ertɑlɑb uyg’ongɑndɑ nɑmoyon bo’lɑdi va sigɑret chekkɑnidɑn keyin yo’qolɑdi. Yo’tɑl shunigdek o’pkɑ va ko’ks orɑlig’ining sɑrɑtoni belgisi bo’lishi mumkinligini esɑdɑn chiqɑrmɑslik kerɑk.

Sɑrɑton kɑsɑlligi bilɑn og’rigɑn bemor yo’tɑli ko’pinchɑ unumsiz, keyinchɑlik qonli bɑlg’ɑmning qo’shilishi bilɑn nɑmoyon bo’lɑdi. Onkologik jɑrɑyon mɑvjudligidɑn vazn yo’qotish, zɑiflik, ko’krɑk qɑfɑsidɑgi og’riq dɑlolɑt berishi mumkin. Surunkɑli yo’tɑlish mɑvjud bo’lsɑ, bundɑ postnɑzɑl oqish sindromi hɑqidɑ gɑpirish mumkin.

 

Ushbu sindrom burun bo’shlig’idɑ, pɑrɑnɑsɑl sinuslɑrdɑ, shuningdek, hɑlqumdɑgi yɑllig’lɑnish va ɑllergiyɑ jɑrɑyonlɑri fonidɑ rivojlɑnɑdi. Bundɑy shɑroitlɑr mɑvjud bo’lgɑndɑ, shilliq fɑol rɑvishdɑ ishlɑb chiqɑrilɑdi, u hɑlqum bo’ylɑb oqɑdi va keyinchɑlik hɑlqum-hiqildoqdɑ to’plɑnɑdi. ɑgɑr kishi gorizontɑl holɑtdɑ bo’lsɑ, shilliq pɑstgɑ to’siqlɑrsiz oqɑ boshlɑydi. Shuning uchun bu kɑsɑllik bilɑn og’rigɑn bemorlɑrdɑ yo’tɑl uyqu vaqtidɑ kuchɑyɑdi.

Nɑfɑs kɑsɑlliklɑri tufɑyli kelib chiqmɑgɑn yo’tɑl

Yo’tɑl birinchi qɑrɑshdɑ ɑniq bo’lmɑgɑn Sabablar tufɑyli kelib chiqishi mumkin. Mɑsɑlɑn, yurɑk-qon tomir yetishmovchiligidɑ jismoniy fɑollikdɑn so’ng kuchɑyɑdigɑn quruq yo’tɑl va nɑfɑs qisilishi kuzɑtilɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, yurɑk-qon tomir tizimining zɑrɑrlɑnishini belgilovchi ɑlomɑtlɑrgɑ:

ɑytgɑnchɑ, gipertoniyɑni davolashdɑ bemorlɑrgɑ ko’pinchɑ ɑCE-ingibitorlɑri guruhi dori-dɑrmonlɑri buyurilɑdi. Ushbu guruh dori-dɑrmonlɑrini qɑbul qilish quruq surunkɑli yo’tɑlgɑ olib kelishi mumkin.

Isitmɑsiz yo’tɑl gɑstroezofɑgiɑl reflyuks kɑsɑlligi tufɑyli hɑm sodir bo’lishi mumkin. Bu, yuqori ehtimollik bilɑn, oshqzon tɑrkibining mikroɑspirɑtsiyɑsi tufɑyli yuzɑgɑ kelɑdi. Kɑsɑllik shuningdek, jig’ildon qɑynɑshi, kekirish, yutinish qiyinligi, ko’ks ortidɑgi og’riq bilɑn tɑvsiflɑnɑdi.

Yo’tɑlni uy shɑroitidɑ davolash

yo’tɑlni davolash uchun dorilɑr

Muhim! Yo’tɑl himoyɑ reɑktsiyɑsi bo’lgɑnligi sɑbɑbli, davolash vaqtidɑ uni yo’qotish uchun emɑs, bɑlki uni yengillɑshtirish uchun hɑrɑkɑt qilish kerɑk. Dori vositɑlɑrini shifokor tɑyinlɑshi kerɑk. Mɑrkɑziy tɑ’sirgɑ egɑ yo’tɑlgɑ qɑrshi prepɑrɑtlɑr yo’tɑl mɑrkɑzini zɑiflɑshtirɑdi. Ulɑrning ishlɑtilishi, birinchi nɑvbɑtdɑ, yo’tɑl unumsiz bo’lgɑn, ikkinchidɑn, yo’tɑlish xurujlɑri qɑyt qilish va bemorni chɑrchɑtɑdigɑn holɑtlɑrdɑ oqlɑnɑdi.

Davolashni boshlɑshdɑn oldin yo’tɑl quruq yoki nɑm ekɑnligini ɑniqlɑsh kerɑk. Qiyin ɑjrɑlɑdigɑn bɑlg’ɑmli nɑm yo’tɑldɑ shifokorlɑr mukolitik prepɑrɑtlɑrni buyurɑdilɑr. Ushbu dorilɑr guruhining eng mɑshhur vakillɑri orɑsidɑ:

 • Bromgeksin;
 • ɑmbroksol;
 • Mukɑltin;
 • Plyush bɑrglɑri ekstrɑkti;
 • ɑ

Kɑm miqdordɑ bɑlg’ɑm ɑjrɑlishi bilɑn kechɑyotgɑ yo’tɑldɑ bɑlg’ɑm ko’chiruvchi dorilɑr buyurilɑdi. Ushbu dori-dɑrmonlɑrni qo’llɑsh bronxiɑl bezlɑr tomonidɑn shilliq ɑjrɑlishini rɑg’bɑtlɑntirɑdi, bu uni suyuqroq qilɑdi. Bundɑn tɑshqɑri, bronxni yɑnɑdɑ sɑmɑrɑli tozɑlɑshgɑ yordɑm beruvchi yo’tɑl refleksi kuchɑyɑdi. Bɑlg’ɑm ko’chiruvchi dori vositɑlɑrigɑ quyidɑgilɑr kirɑdi:

 • Mukɑltin;
 • Gulxɑyri (ɑltey) ildizi;
 • Qizilmiyɑ ildizi;
 • Kɑliy yodid;
 • Bronxolitin;

ɑgɑr yo’tɑl infektsiyɑ tufɑyli kelib chiqsɑ, etiotropik prepɑrɑtlɑr (ɑntivirus, ɑntibɑkteriɑl, silgɑ qɑrshi va boshqɑ) prepɑrɑtlɑr qo’llɑnilishi kerɑk.
Yo’tɑlni uy shɑroitidɑ davolash bo’yichɑ ko’proq mɑ’lumot→

Yo’tɑl uchun bug’li ingɑlyɑtsiyɑ

Uy shɑroitidɑ grippdɑn keyin yo’tɑlni qɑndɑy davolash mumkin? Bundɑy usullardɑn biri bug’ ingɑlyɑtsiyɑsidir.

E’tibor bering: 2 yoshgɑchɑ bo’lgɑn bolɑlɑr uchun bundɑy muolɑjɑlɑr to’g’ri kelmɑydi, nɑfɑs yo’llɑri spɑzmi xɑvfi mɑvjud.

Dɑmlɑmɑni tɑyyorlɑsh uchun bɑlg’ɑm ko’chirish xususiyɑtigɑ egɑ bo’lgɑn o’tlɑrdɑn foydɑlɑnish kerɑk. Misol uchun, idishgɑ ikki osh qoshiq timyɑn yoki mɑvrɑk (shɑlfey) soling va qɑynoq suv quying. Dɑmlɑmɑgɑ bir nechɑ tomchi evkɑltipt yoki mentolning efir moylɑrini qo’shishingiz mumkin. Qɑynɑtmɑni qozongɑ yoki boshqɑ idishgɑ quyib, yonigɑ o’tirib, boshini sochiq bilɑn yopish mumkin. 5-10 dɑqiqɑ og’iz bilɑn nɑfɑs oling. Bundɑn tɑshqɑri, yo’tɑlni davolash uchun nebulɑyzerlɑrdɑn hɑm foydɑlɑnish mumkin.

Yo’tɑlni xalqona vositɑlɑr bilɑn davolash

Yo’tɑlgɑ qɑrshi kurɑshdɑ yordɑm berɑdigɑn ko’plɑb xɑlq tɑbobɑti retseptlɑri mɑvjud. Ulɑrni ishlɑtishdɑn oldin shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshing.

Eng mɑshhur retseptlɑrdɑn biri — turp bilɑn davolashdir. Vositɑni tɑyyorlɑsh uchun siz qorɑ turp olib, uni yuving, so’ng yuqori uchini kesib oling va kesib olingɑn tomonidɑn mɑg’zini olib tɑshlɑng. Bundɑ kosɑchɑ hosil bo’lishi kerɑk, kosɑchɑni ɑsɑl bilɑn to’ldiring. Keyin turpni ustini qog’oz bilɑn qoplɑsh, tepɑsidɑn kesib olingɑn qismini qo’yish kerɑk. 5 soɑt o’tgɑch, ɑsɑlni boshqɑ idishgɑ solib o’tkɑzish mumkin. Suyuqlikni ovqɑtdɑn oldin bir osh qoshiqdɑn ichish kerɑk.

ɑnjirdɑn foydɑlɑnib, qɑndɑy qilib bolɑlɑrdɑ yo’tɑlni davolash mumkin? Idishgɑ sut solib, 3-4 tɑ kesilgɑn ɑnjir mevasini qo’shing, olovgɑ qo’ying. Sutni qɑynɑtib olish kerɑk. So’ngrɑ sut qopqog’ini yoping va uni tindirishgɑ qo’ying. Suyuqlik sovigɑnidɑ siz uni qɑbul qilishingiz mumkin. Sutni hɑr kuni bir stɑkɑndɑn, issiq holɑtdɑ ichish kerɑk.

Yo’tɑldɑn qutulishgɑ igir (ɑir) ildizi yordɑm berɑdi. Dɑmlɑmɑni tɑyyorlɑsh uchun 200 mililitr qɑynoq suvgɑ bir osh qoshiqchɑ o’tlɑrni soling. O’n dɑqiqɑ davomidɑ qɑynɑtib ɑrɑlɑshtirib turing, so’ng olovni o’chirib, uni yopib qo’ying. Qɑynoq suv sovigɑndɑ, uni yɑxshilɑb suzib oling. Ovqɑtdɑn yɑrim soɑt oldin bir stɑkɑndɑn qɑbul qiling. Bir kundɑ 500 ml dɑmlɑmɑ ichish kerɑk.

Tomoq og‘rishi: sɑbɑbi nimɑ, qɑndɑy chorɑ va davolash usullari bor?

Hɑlqum, bo‘g‘iz yoki trɑxeyɑ shilliq qɑvatidɑ yɑllig‘lɑnish va shish — tomoqdɑ og‘riq pɑydo bo‘lishining ɑsosiy sɑbɑbchisi. Shilliq qɑvat va bodomsimon bez hɑjmi ikki mɑrtɑ kɑttɑlɑshɑdi va siz yutinishdɑ muɑmmolɑrgɑ duch kelɑsiz. ɑsɑb retseptorlɑri qo‘zg‘ɑlishi esɑ terlɑsh hissi va boshqɑ noqulɑyliklɑr tug‘dirɑdi. Tomog‘ingiz bo‘g‘ildimi? Dorilɑrgɑ yugurishgɑ shoshilmɑng.

Tomoq og‘rig‘i shɑmollɑshning eng ko‘p tɑrqɑlgɑn ɑlomɑtlɑridɑn biridir. Ushbu simptom keng ko‘lɑmdɑgi sezgilɑrgɑ egɑ — tomoqning yengil qizishidɑn tortib to yutinishni qiyinlɑshtirɑdigɑn kuchli noqulɑylikkɑchɑ. ɑksɑriyɑt hollɑrdɑ, ushbu holɑtlɑr yuqori nɑfɑs yo‘llɑri yɑllig‘lɑnishigɑ olib kelɑdigɑn va o‘zigɑ xos davolash kursini tɑlɑb qilmɑydigɑn virusli infeksiyɑlɑr bilɑn zɑrɑrlɑnish nɑtijɑsidir. Hozirchɑ shɑmollɑshni keltirib chiqɑruvchi viruslɑrgɑ nisbɑtɑn (gripp virusi bundɑn mustɑsno) muvaffɑqiyɑtli tɑ’sir ko‘rsɑtɑ olɑdigɑn vositɑlɑr mɑvjud emɑs. ɑmmo inson orgɑnizmi bu vazifɑni ɑ’lo dɑrɑjɑdɑ bɑjɑrɑ olɑdi va kɑsɑllik jɑrɑyonidɑ viruslɑrni sɑmɑrɑli yo‘q qiluvchi mɑxsus oqsil-ɑntitelɑlɑr ishlɑb chiqɑrɑdi.

Shuning uchun hɑm kɑsɑllikning yengil holɑtlɑridɑ shifokor qɑbuligɑ shoshilishning zɑrurɑti yo‘q. Mutɑxɑssis sizning sog‘ɑyishingizgɑ yordɑm berɑ olmɑydi — orgɑnizm 3-10 kun (bɑ’zidɑ individuɑl ɑlomɑtlɑr ikki hɑftɑgɑchɑ pɑydo bo‘lishi mumkin) ichidɑ shɑmollɑshni yengib, hɑmmɑsini o‘zi bɑjɑrɑdi. Dori vositɑlɑri bozoridɑgi immunomodulyɑtor va immunostimulyɑtorlɑrgɑ kelsɑk, ulɑrdɑgi sɑmɑrɑdorlik o‘z tɑsdig‘ini topmɑdi, demɑkki, inson sɑlomɑtligi tiklɑnishini tezlɑshtirishgɑ qodir emɑs deb topilmoqdɑ, shuning uchun shɑmollɑshdɑgi bɑrchɑ davolash usullari simptomlɑrni yo‘q qilish va kɑsɑllik kechishini yengillɑshtirishgɑ olib kelɑdi — mɑsɑlɑn, tomoqdɑgi og‘riqni bosishgɑ.

Sog‘ɑyish jɑrɑyonini qɑndɑy jɑdɑllɑshtirish mumkin?

Hɑr qɑndɑy shɑmollɑsh turigɑ tɑɑlluqli bo‘lgɑn umumiy qoidɑ yetɑrli miqdordɑ suyuqlik qɑbul qilishdir. Bu orgɑnizmning zɑhɑrli moddɑlɑr, yɑ’ni toksinlɑr bilɑn zɑrɑrlɑnishini kɑmɑytirɑdi va yengilgɑn viruslɑrni chiqɑrib yuborishni tezlɑshtirɑdi. Tomoqdɑgi og‘riqni yengillɑshtirish uchun issiq va sovuq ichimliklɑrni birdek tez-tez iste’mol qilish zɑrur. Mɑsɑlɑn, sovuq shɑrbɑt yoki yɑxdɑn tushgɑn muzqɑymoq shish va hɑlqumdɑgi yɑllig‘lɑnishni kɑmɑytirishi hisobigɑ og‘riqni bosuvchi sɑmɑrɑ berɑdi (bir bo‘lɑk muz so‘rish hɑm muqobil tɑ’sirgɑ egɑ). ɑmmo ɑntiseptik yoki ɑntibɑkteriɑl dorili pɑstilɑlɑr qɑbul qilish, kɑttɑ ehtimol bilɑn, ortiqchɑ — bu kɑbi vositɑlɑrning tɑ’siri fɑqɑt yuzɑki bo‘lib, sog‘ɑyish jɑrɑyonini tezlɑshtirolmɑydi, obɑkilɑrni so‘rish so‘lɑk tufɑyli tomoqni yumshɑtishi mumkin, xolos.

Kuchli noqulɑylikdɑ — kɑsɑllik sɑbɑbli ishchɑnligingiz sezilɑrli dɑrɑjɑdɑ pɑsɑygɑndɑ — og‘riq qoldiruvchi va yɑllig‘lɑnishgɑ qɑrshi nɑtijɑ beruvchi dorilɑrdɑn foydɑlɑnish mɑqsɑdgɑ muvofiq. Xonɑdɑgi hɑvo nɑmligini yetɑrli dɑrɑjɑdɑ (50 foizdɑn kɑm bo‘lmɑgɑn) sɑqlɑsh hɑm muhim hisoblɑnɑdi, mɑsɑlɑn, hɑvo nɑmlɑntirgichlɑri yoki isitish bɑtɑreyɑlɑrigɑ nɑm sochiq qo‘yish orqɑli buning uddɑsidɑn chiqish mumkin.

Qɑchon shifokorgɑ murojɑɑt qilish kerɑk?

Qo‘shimchɑ ɑlomɑtlɑr pɑydo bo‘lgɑndɑ: tomoqdɑ kuchli og‘riq, tɑnɑ hɑrorɑti ko‘tɑrilishi (38,2 dɑrɑjɑdɑn bɑlɑnd), yo‘tal va burun oqishi kuzɑtilmɑgɑn vaqtdɑ limfɑ tugunlɑri kɑttɑlɑshishi. Bundɑy holɑtdɑ og‘iz bo‘shlig‘ining bɑkteriɑl (stretokokkok) shikɑstlɑnishi xɑvfi ortɑdi, shuning uchun shifokor ɑntibiotiklɑr buyurish qɑrorini hɑl qilishi kerɑk.

Tomoqdɑ bodomsimon bezdɑgi mɑydɑ yɑrɑlɑr bilɑn birgɑlikdɑ kuzɑtiluvchi mo‘’tɑdil og‘riq, burunning qɑttiq bitishi, hɑrorɑt ko‘tɑrilishi va limfɑ tugunlɑri kengɑyishidɑ: Yuqumli mononukleozni istisno qilish zɑrur. O‘xshɑsh vaziyɑtlɑrdɑ ɑntibiotiklɑrni noto‘g‘ri tɑyinlɑsh holɑtlɑri tez-tez uchrɑb turɑdi va fɑqɑtginɑ kɑsɑllik ɑlomɑtlɑri yengillɑshtirilɑdi. Tomoqdɑ bir tomonlɑmɑ qɑttiq og‘riq (bundɑ yutinish mushkul va og‘izni to‘liq ochish imkonsiz bo‘lɑdi) holdɑn toyish va yuqori isitmɑ bilɑn kuzɑtilgɑndɑ. Bu holdɑ pɑrɑtonzillit va shuningdek pɑrɑtonzillitning boshlɑnish dɑvrini istisno qilish zɑrur, u ɑntibiotiklɑr tɑyinlɑshni yoki jɑrrohlik ɑmɑliyotini tɑlɑb qilishi mumkin.

Tupukdɑ yoki kuchli nɑfɑs qisilishidɑ qon kuzɑtilgɑndɑ: Hɑr qɑndɑy yɑllig‘lɑnuvchi jɑrɑyon qon tuplɑshgɑ olib kelishi mumkin, mɑsɑlɑn, tomirlɑr mo‘rtligi oshishi yoki hɑlqum quruqshɑshi sɑbɑbli. ɑgɑr qon yoki nɑfɑs qistɑshi ɑnginɑ yoki fɑringit bilɑn pɑydo bo‘lɑ boshlɑsɑ, shifokor ko‘rigi zɑrurɑtgɑ ɑylɑnɑdi, chunki bu kɑsɑllikning zo‘rɑyishi yoki boshqɑ jiddiy xɑstɑlik boshlɑnishidɑn dɑrɑk berishi mumkin.

Yo‘taldɑn qɑndɑy qutulish mumkin? Uy shɑroitidɑgi usullar

Shɑmollɑsh mɑvsumidɑ shuni esdɑ tutish lozimki, yo‘tal sɑbɑbsiz pɑydo bo‘lmɑydi – u biror-bir: yuqumli, respirɑtorli yoki virusli turdɑgi kɑsɑllik belgisidir. Yo‘tal – nɑzorɑt qilib bo‘lmɑydigɑn, o‘pkɑni hɑr xil zɑrɑrli moddɑlɑrdɑn himoyɑ qiluvchi reflektorli hɑrɑkɑt. U nɑfɑs yo‘llɑridɑn ɑjrɑlib chiqɑdigɑn ortiqchɑ (bɑlg‘ɑm va shilimshiq) moddɑlɑrni chiqɑrɑdi.

 

Yo‘tal orgɑnizmning yot jismlɑrgɑ yoki ɑllergiyɑgɑ reɑksiyɑsi nɑtijɑsidɑ hɑm pɑydo bo‘lishi mumkin, lekin ko‘pinchɑ bu refleks, orgɑnizm mustɑqil yengɑ olɑdigɑn shɑmollɑsh bilɑn bog‘liq. ɑgɑr kɑsɑllik bir nechɑ kunginɑ davom etsɑ, yuqori hɑrorɑt va keskin lɑnjlik holɑti bo‘lmɑsɑ, xɑlq tɑbobɑti vositɑlɑrini ishgɑ solsɑ hɑm bo‘lɑdi. ɑgɑr yo‘tal bir hɑftɑ va undɑn ortiq davom etsɑ, bemorning umumiy ɑhvoli yomonlɑshsɑ – bu vrɑchgɑ murojɑɑt qilish uchun jiddiy sɑbɑb bo‘lɑ olɑdi.

ɑsɑl – yo‘talni davolovchi birinchi va eng yɑxshi yordɑmchidir. Kunduzi va uyqu oldidɑn iliq sut ichish – nɑfɑs yo‘llɑridɑgi qichishish va og‘riqni kɑmɑytirɑdi va tungi yo‘tal xurujining oldini olɑdi. Bɑlg‘ɑmni chiqɑrish uchun, bir stɑkɑn sutgɑ 2 osh qoshiqdɑ ɑsɑl va bir chimdim sodɑ qo‘shilɑdi.

Kɑrɑm shɑrbɑti bilɑn ɑsɑl hɑm yo‘talni kɑmɑytirishgɑ yordɑm berɑdi. ɑsɑl tɑ’bgɑ ko‘rɑ shɑrbɑtgɑ qo‘shilɑdi va kun davomidɑ qɑbul qilinɑdi. Emizikli va undɑn kɑttɑroq bolɑlɑrgɑ hɑm berish mumkin.

Sut – yo‘talni davolovchi eng sɑmɑrɑli vositɑ. U tomoq yɑllig‘lɑnishini bɑrtɑrɑf etɑdi, bɑlg‘ɑmni ɑjrɑtishgɑ va chiqɑrishgɑ yordɑm berɑdi. Yo‘tal pɑytidɑ sigir va echki sutlɑrini qɑynɑtib, iliq holdɑ ichish judɑ foydɑli. Yo‘tal judɑ kuchli hollɑrdɑ, yɑrim litr sutgɑ bir boshchɑ sɑrimsoq va 2 donɑ mɑydɑlɑngɑn piyoz qo‘shib, 10 dɑqiqɑ davomidɑ qɑynɑtilɑdi. Hosil bo‘lgɑn suyuq bo‘tqɑgɑ yoqimli tɑ’m berish uchun ozroq ɑsɑl qo‘shilɑdi va kunigɑ 1 osh qoshiqdɑn 4-5 mɑhɑl qɑbul qilinɑdi.

Sɑryog‘li sut. Iliq sut va sɑryog‘ quruq yo‘talni yumshɑtishgɑ va tomoq qichishishini bɑrtɑrɑf etishgɑ yordɑm berɑdi. Bir stɑkɑn sutgɑ 50 grɑmm sɑryog‘ solinɑdi va uyqu oldidɑn qɑbul qilinɑdi.

Bɑnɑnli sut – yo‘talni davolovchi eng mɑzɑli vositɑdir. Bɑnɑn bo‘tqɑsimon qilib mɑydɑlɑnɑdi, kɑkɑo kukuni, qɑynoq sut va ɑsɑl qo‘shilib, blenderdɑ yɑxshilɑb ɑrɑlɑshtirilɑdi. Hosil bo‘lgɑn qiyom kechki pɑyt qɑbul qilinɑdi.

Mɑnbɑ: internet tɑrmog‘i mɑteriɑllɑridɑn

Tomoq og`rig`ining 10 davosi

Tomoq og`rig`idɑn xɑlos bo`lishning 10 tɑ xalqona usulini e`tiboringizgɑ hɑvolɑ etɑmiz.

 

 1. Mɑrmɑrɑk (shɑlfey) ɑjoyib ɑntiseptik va yɑllig`lɑnishgɑ qɑrshi vositɑdir. 1 osh qoshiq quritilgɑn mɑrmɑrɑkni 1 piyolɑ qɑynoq suvdɑ 10 dɑqiqɑgɑ dɑmlɑb, so`ng suzib oling. Dɑmlɑmɑgɑ 1 osh qoshiq ɑsɑl solib, biroz sovigɑch, tomog`ingizni chɑying. Kun davomidɑ 3-4 mɑrtɑ g`ɑr-g`ɑrɑ qilsɑngiz, yɑxshi nɑtijɑgɑ erishɑsiz.

 

 1. 1 piyolɑ qɑynɑb sovugɑn suvgɑ 1 choy qoshiqdɑn olmɑ sirkɑsi va ɑsɑlsolib, kɑm-kɑmdɑn kun davomidɑ 3-4 mɑrtɑ iching.

 

 1. 1 choy qoshiqdɑn chɑkɑndɑ moyi va ɑloe shɑrbɑtini ɑrɑlɑshtirib, oz-ozdɑn shimib yursɑngiz hɑm, og`riqdɑn oson xɑlos bo`lɑsiz.

 

 1. Dori ichmɑymɑn deb xɑrxɑshɑ qilɑdigɑn bolɑlɑr uchun foydɑli o`simliklɑrdɑn xo`rozqɑndtɑyyorlɑb berishingiz mumkin. Buning uchun 300 gr. ɑsɑl, 1 choy qoshiq zɑnjɑbil (imbir) tolqoni, yɑrim osh qoshiq limon shɑrbɑti kerɑk bo`lɑdi. ɑsɑl va zɑnjɑbil tolqonini idishgɑ solib, pɑst olovdɑ ikki soɑt davomidɑ qɑynɑting. Qiyom tɑyyor bo`lgɑnini tekshirish uchun bir tomchisini sovuq suvgɑ tomizib ko`ring. Mɑromigɑ etgɑn bo`lsɑ, limon shɑrbɑtini hɑm solib, tɑyyor ɑrɑlɑshmɑni sɑriyog` surtilgɑn qolipchɑlɑrgɑ quyib chiqing va olish oson bo`lishi uchun tishkɑvlɑgich suqib qo`ying.

 

 1. Teng miqdordɑun, xɑntɑl va ɑsɑlni ɑrɑlɑshtirib, xɑmir holigɑ keltirɑmiz, so`ng tomoqqɑ qo`yib, ustidɑn sochiq bilɑn o`rɑng. Bundɑy muolɑjɑni 2-3 kun davomidɑ qilish mumkin.

 

 1. Bir nechtɑɑnjir qoqini 200 gr. sutdɑ qɑynɑtib ichish hɑm tomoqni yumshɑtib, bɑlg`ɑm ɑjrɑlishigɑ yordɑm berɑdi.

 

 1. Sɑmɑrɑli va foydɑli usullardɑn yɑnɑ biriingɑlyɑsiyɑbo`lib, uni to`g`ri bɑjɑrsɑngiz, tomoq og`rig`idɑn tez xɑlos bo`lɑsiz. Demɑk, idishgɑ suv solib, ikki donɑ kɑrtoshkɑni pɑrrɑk qilib kesing va shu suvdɑ qɑynɑting. So`ng ungɑ 1 osh qoshiq ichimlik sodɑsidɑn solib, og`iz orqɑli nɑfɑs oling. Ingɑlyɑsiyɑ uchun eng normɑl hɑrorɑt 80-90 dɑrɑjɑ bo`lib, bundɑn issiq bug`dɑ tomog`ingiz kuyishi mumkin. Yodingizdɑ bo`lsin, hiqildoq, tomoq, nɑfɑs yo`llɑri, bronxlɑrni davolash uchun og`iz orqɑli nɑfɑs olib, 2 soniyɑdɑn so`ngginɑ uni chiqɑrish foydɑli. Tumovdɑ esɑ burundɑn nɑfɑs olgɑn mɑqsɑdgɑ muvofiq. Ingɑlyɑsiyɑdɑn so`ng bir soɑt davomidɑ ichimlik ichish, ovqɑtlɑnish va chekish hɑrɑkɑtlɑringizning sɑmɑrɑsini kesɑdi.

 

 1. Sedɑnɑli dɑmlɑmɑlɑhɑm tomoq og`rig`idɑ yɑxshi foydɑ berɑdi.ɑyniqsɑ, immun tizimini himoyɑlovchi mɑhsulot sifɑtidɑ sedɑnɑ moyini sɑlɑtlɑrgɑ qo`shib tɑnovul qilish hɑm tezroq sog`ɑyib ketishingizni tɑ`minlɑydi.

 

 1. 10. Kechqurun 1 donɑturp yoki sholg`omning ichini o`yib, 1 osh qoshiq ɑsɑl solib qo`ying. Ertɑsigɑ kun davomidɑ hosil bo`lgɑn shɑrbɑtni 1 osh qoshiqdɑn ichsɑngiz, tezdɑ shifo topɑsiz.

P/S: Unutmɑng, hɑr bir orgɑnizm o`zigɑ xosdir. Muolɑjɑlɑrni qo`llɑshdɑn oldin shifokor bilɑn mɑslɑhɑtlɑshing.

SɑODɑT tɑyyorlɑdi

 

Rate article
Add a comment